Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko Bc. Petrovec otvára v roku 2009/2010 externé bakalárske štúdium v B. Petrovci v odboroch:
Ošetrovateľstvo, Trojročné štúdium, po prvý kráť a Sociálna práca, trojročné štúdium, po druhý kráť.
Pre odbor ošetrovaťeľstvo podmienka je ukončená stredná medicínska škola a zamestananie v odbore.
Obidva odbory sa končia štátnymi skúškami a absolventi získavajú diplom ktorý platí pre celú EU.
Výuka pre oba odbory prebieha počas víkendov – v piatok a sobotu. Príjmace skúšky sa neskladajú.

Informácie o podmienkach zápisu môž dostať a prihlášky môž poslať na adresu:
TANJA  CEROVSKI,
detašované  pracovisko v B. Petrovci
Srbsko, 21470 B. Petrovec
Tel.: 00 381 63 89 323 98
e-mail : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

alebo:
VSZaSP sv. Alzbety, štúdijné oddelenie, Palackého 1, 810 00 Bratislava P.O.Box  104, Slovenská republika

Výuka prebieha v slovenskom jazyku. Je zabezpečovaná vysokoškolskými učiteľmi (doc. a prof.) zo Slovenska a Srbska, ktorí budú prednášať v slovenskom jazyku. Učebnice na jednotlivé predmety dáva vysoká škola v slovenskom jazyku zdarma.
Z rozhodnutia rektora vysokehj školy prof. MUDr Vladimíra Krčméryho, DrSc všetci poslucháči Ošetrovateľstva a Sociálnej práce detašovaného pracoviska B.Petrovec sú oslobodení od školného počas celého študia.
Poplatky:
Poplatok za príjmacie konanie: 32 EURO   
Školné za semester: odpustené  počas celého štúdia
Podrobné informácie sú na www.vssvalzbety.sk

Podmienky prijatia pre uchádzačov:   
1. stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
2. vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium (zakúpiť v ŠEVTe) obsahuje:
- overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2008/2009 predložia vysvedčenie dodatočne, najneskôr však v deň prijímacej skúšky. Bez predloženia maturitného vysvedčenia nebude uchádzačovi  umožnené vykonať prijímaciu skúšku
- kópie koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + vypísané v prihláške
- životopis (podpísaný)
- potvrdenie o praxi!
- doklad o zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na  vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava číslo: 2626748634/1100, variabilný symbol: dátum narodenia uchádzača (v tvare DDMMRR) 
- IBAN (pre zahraničných študentov):  SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3,  811 06  Bratislava
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium (u uchádzačov so zdravotným postihnutím sa postupuje v zmysle zákona č. 131/2002 § 57 bod 4.
- neúplná prihláška na vysokoškolské štúdium nebude akceptovaná !
- Prihlášky na vysokoškolské štúdium zasielajte na adresu:
                                                               Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej                   
                                                               práce sv. Alžbety
                                                               Študijné oddelenie
                                                               Palackého 1
                                                               P.O. Box 104

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика