Zapisnik o komasacionoj proceni zemljišta Katastarske opštine Bački Petrovac

Z A P I S N I K O KOMASACIONOJ PROCENI ZEMLJIŠTA KATASTARSKE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

BAČKI PETROVAC, DECEMBAR 2011. GODINE

Z A P I S N I K O KOMASACIONOJ PROCENI ZEMLJIŠTA KATASTARSKE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

BAČKI PETROVAC, DECEMBAR 2011. GODINE

 

Komisija za sprovođenje postupka komasacije u Opštini Bački Petrovac - ko. Bački Petrovac ( u daljem tekstu : Komisija ), svojim rešenjem broj : 020 -  24 - 2/2010 - 02 - II od 06. jula 2011. godine ( u prilogu ) obrazuje Podkomisiju za utvrđivanje vrednosti zemljišta u komasacionom području ko. Bački Petrovac ( u daljem tekstu : Podkomisija ).

 

U Podkomisiju se za stručne članove, iz Republičkog geodetskog zavoda Beograd, imenuju:

 

      1.   Dipl. inž. Miodrag Rakić, polj. za mel. zem. - stručni član,

      2.   Dipl. inž. Vladimir Denda, polj. za mel. zem. - stručni član i

      3.   Dipl. inž. Čaba Silađi, polj. za mel. zem. - stručni član.

 

        U Podkomisiju se, ispred učesnika komasacije, iz Bačkog Petrovca, imenuju:

 

1.       Topoljski Pavel, član,

2.       Spevak Samuel, član,

3.       Kevenski Jan, član,

4.       Lekar Jan, član,

5.       Kovač Varga Jan, član,

6.       Tatliak Ondrej, član,

7.       Ušjak Jan, zamenik člana,

8.       Kovač Jan, zamenik člana,

 9.   Kevenski Pavel, zamenik člana,

10.   Đemrovski Miroslav, zamenik člana i

11.   Slavka Juraj, zamenik člana.

 

Zadatak Podkomisije je da na komasacionom području ko. Bački Petrovac izvrši orijentacionu procenu zemljišta u skladu sa članom 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( " Službeni glasnik RS ", br. 62/06, 65/2008, - dr. zakon i 41/2009 ) i članovima 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. i 22. Uputstva o načinu vršenja        geodetsko - tehničkih radova u postupku komasacije ( " Službeni glasnik RS ", br. 3/77 ), u daljem tekstu : Uputstvo.

 

Na sastanku Komisije i Podkomisije održanog 06. jula 2011. godine, u Bačkom Petrovcu, predstavnici Republičkog geodetskog zavoda i stručni članovi Podkomisije  upoznali su članove Komisije za komasaciju i Podkomisije za komasacionu procenu zemljišta o postupku, načinu vršenja, istražnim terenskim ispitivanjima i drugim pitanjima i poslovima od značaja za utvrđivanje vrednosti zemljišta u postupku komasacije.

 

Komasaciona procena zemljišta, u postupku komasacije, vrši se orijentacionom i detaljnom procenom zemljišta.

 

Podkomisija je radove na orijentacionoj proceni zemljišta u komasacionom području ko. Bački Petrovac izvršila od 04. 07. do 01. 08. 2011. godine.

 

            ORIJENTACIONA PROCENA ZEMLJIŠTA

 

1. Rekognosciranje komasacionog područja

 

1.1 Opis komasacionog područja

 

Komasaciono područje ko. Bački Petrovac predstavlja deo prostrane Panonske Nizije, odnosno deo Bačke ravnice, nepravilnog oblika, smeštenog u južnom delu Bačke.      Severo - zapadnom stranom atara graniči se sa ko. Kulpin, severnom sa ko. Ravno Selo, severo - istočnom i istočnom sa ko. Stepanovićevo, jugo - istočnom sa ko. Kisač i ko. Futog, a južnom i jugo - zapadnom sa ko. Gložan i ko. Begeč. Prosečna dužina katastarske opštine, pravcem sever - jug, iznosi oko 11 km, a prosečna širina, pravcem istok - zapad iznosi oko 9 km. U odnosu na Novi Sad, koji je administrativni i kulturni centar, Bački Petrovac je udaljen oko 20kmi sa njim povezan asfaltnim putem. Putnu mrežu čine regionalni putevi : Novi Sad - Vrbas, Novi Sad - Bačka Palanka - Ilok - Vukovar, zatim Novi Sad - Bački Petrovac - Sombor. Važan lokalni put je Gložan - Bački       Petrovac - Ravno Selo, koji povezuje južno - bački magistralni put pored Dunava sa srednje - bačkim magistralnim putem Bečej - Vrbas - Sombor.

 

U agrotehničkom smislu komasaciono područje ko. Bački Petrovac prostorno i organizaciono - tehnički dovoljno je definisano, posebno sa aspekta oblika i pravca pružanja " duži ", odnosno parcela, mreže poljskih puteva i primarne poljoprivredne, pre svega ratarske proizvodnje. Ukupna površina komasacionog područja iznosi  6387ha56 ar84 m2, a građevinskog reona oko 682ha34 ar.Prosečna površina parcela u privatnom vlasništvu indivudalnih domaćinstava iznosi svega 0,36 ha, dok je prosečan broj parcela po domaćinstvu 5.

 

Pristupačnost parcelama na komasacionom području zavisi od stanja poljskih puteva, njihove prohodnosti, stanja mostova i propusta preko kanala i dr. Svi poljski putevi u ataru su delimično funkcionalni, po pravilu su " odorani ". Putevi koji se nalaze u dubljim depresijama su, u vremenu visokih podzemnih voda, kao i velikih količina atmosferskih padavina neprohodni, duži ili kraći vremenski period, kao što je to u potesima " Rit ", " Dragovska bara ", " Podhora ", " Sejke - kurtava bara ",... Faktično stanje na terenu, u pogledu putne i kanalske mreže, u pojedinim delovima atara - dužima, odnosno potesima, se ne slaže sa stanjem u katastarskom operatu.

 

 Na području ko. Bački Petrovac postoje dva kanala: Bački Petrovac - Karavukovo   ( mali kanal ) i Novi Sad - Savino Selo ( veliki kanal " Dunav - Tisa - Dunav " ). Time je Bački Petrovac dobio važan saobraćajni položaj, jer se nalazi na raskrsnici dva plovna kanala. Navedeni kanali služe za snadbevanje vodom nekih naselja, kao recipijenti za prihvatanje drenažnih i otpadnih voda i za navodnjavanje.

 

 Primarna, sekundarna i tercijalna kanalska mreža za odvodnjavanje je u lošem stanju. Svi kanali su zakorovljeni, prepuni trske, rogoza, šaše, samoniklog bagrema i vrbe. Zbog nefunkcionisanja kanalske mreže ove godine su se sa proleća pojavile podzemne i površinske vode u nižim delovima atara, a kratkotrajne vodoležnosti postale su dugotrajne, nivoi podzemnih voda opasno su se primakli površini kvareći bonitet zemljišta i smanjujući prinose. Ovde napominjemo da je stav Podkomisije za utvrđivanje vrednosti zemljišta, da se u postupku uređenja zemljišta putem komasacije, izvrši čišćenje i produbljivanje postojeće kanalske mreže, koji su u ranijim vremenima veoma dobro vršili svoju funkciju, kao iotvaranje novih kanala po depresijama i mikrodepresijama.

 

 Pravci pružanja parcela, odnosno smerovi oranja, zavise od pravca duvanja vetrova, putne i kanalske mreže i oblika postojećih tabli, a uglavnom su pravca zapad - istok, a manji deo pravca sever - jug ( severni deo atara u potesu " Luke - Tvov ", i južni deo atara u potesu " Podhora " ), dok je mreža poljskih puteva orijentisana pravcem jug  sever.

 Za katastarsku opštinu značajna je železnička pruga Novi Sad - Odžaci - Bogojevo koja prolazi kroz centar njene teritorije, kao i međunarodna železnička pruga Novi     Sad - Subotica - Budimpešta.

 Na komasacionom području odvija se u najvećoj meri ratarska, a u manjoj meri povrtarska proizvodnja. Najzastupljenije ratarske kulture su: pšenica, kukuruz, šećerna repa, suncokret i soja, a od povrtarskih kultura najzastupljenija je paprika i  crni luk.

 

 

1.2 Reljef

 

Reljef komasacionog područja čini lesna terasa na kojoj se razlikuju:

 

·         niži i zabaren deo, sa nadmorskom visinom 80,50 - 81,50 m.n.m,

·         ravan deo, sa nadmorskom visinom od 81,50 - 83,50 m.n.m i

·         viši i ravan deo, sa nadmorskom visinom od 83,50 - 85.00 m.n.m.

 

Niži i zabaren deo, lesne terase, nalazi se u mikrodepresijama i depresijama komasacionog područja. Karakteriše se visokim nivoom podzemne vode koja je zaslanjena i alkalizovana i sadrži sodne, karbonatne i hloridne jone, kao i pretaloženim, zabarenim i oglejanim lesom na kome su se formirala hidromorfna zemljišta tipa : humoglej         ( ritska crnica ), euglej ( močvarno - glejno ) ; halomorfna zemljišta tipa solončak i  automorfna zemljišta tipa: koluvijum ( koluvijalno zemljište ), a koja su pod stalnim uticajem izdizanja i spuštanja nivoa podzemnih voda. Ovakva zemljišta su težeg ili teškog mehaničkog sastava, slabije propusna, teža za mehaničku obradu i nalaze se u potesima " Dragova bara ", " Podhora ", " Rit ",  " Sejke - kurtava bara ",  i dr.

 

Ravan deo lesne terase, rasprostire se u potesima " Luke - Tvov ", " Veliki   Bodonj ", " Mali Bodonj ", " Kvadrati ", " Dragovo ", " Sejke ",  i dr.  Zauzima  najbolja zemljišta komasacionog područja, na kome se nalaze zemljišta tipa ČERNOZEM NA LESU, forma SREDNJE DUBOK, varijetet KARBONATAN i IZLU@EN, podforma ILOVAST. Ovakva zemljišta su odličnih vodno - vazdušnih i hemijskih osobina, dobrog ilovastog mehaničkog sastava, dobre strukture, rastresita i univerzalna za sve ratarske kulture.

 

 

Viši i ravan deo lesne terase, kao i sufodijalne enklave, zauzimaju dobra zemljišta komasacionog područja, ali sa nešto plićim solumom, tipa ČERNOZEM NA LESU, forma PLITAK, varijetet KARBONATAN, podforma ILOVAST, koja su odličnih         vodno - vazdušnih i hemijskih osobina, dobrog ilovastog mehaničkog sastava, dobre strukture, rastresita. Ovakva zemljišta nalaze se u potesima " Dragovo ", " Telek ",            " Dragovo - Kod instituta ",  i dr.

 

1.3 Hidrografija

 

 Katastarska opština Bački Petrovac nema prirodnih vodotokova. Hidrološke karakteristike komasacionog područja određene su kanalom D.T.D., koji je glavni recipijent sekundarne kanalske mreže za odvodnjavanje, a koji ujedno služi i za navodnjavanje.   

 

 

1.4 Geološka podloga

 

Geološku podlogu dela Panonske Nizije, kojoj pripadaju Bačka ravnica i komasaciono područje katastarske opštine Bački Petrovac, predstavlja pretaložen, zabaren i oglejan les. Naime, Panonska Nizija, kao tektonska potolina, bila je u Tercijeru ispunjena vodom i zasuta debelim naslagama jezerskih i morskih sedimenata ( laporci, gline, peskovi i td. ). Ovi sedimenti su, u Diluvijum,u prekriveni naslagama lesa, a u poslednjoj Vurmskoj glacijaciji, les je navejan vetrom, padao u zaostale močvare i bare ili je pretaložen kasnijom rečnom erozijom. Na ovaj način, procesom hidrogenizacije, došlo je do metamorfoze lesa, njegovog zabarivanja, oglejavanja i oglinjavanja, pa je postao glinovitiji od tipičnog lesa.

 

 

1.5 Vegetacija

 

Vegetaciju komasacionog područja predstavlja biljni pokrivač koji je ranije, a i sada utiče na formiranje zemljišta, sa posebnim aspektom na sadržaj humusa u orničnom delu humusno - akumulativnog horizonta.

 

U najnižim delovima komasacionog područja, tamo gde je zaslanjena podzemna voda stalno visoka ili je dugo na površini, biljni pokrivač čini asocijacija           higrofita - močvarne vegetacije gde preovlađuju trska, šaš i rogoz. Na reljefu gde je podzemna voda blizu površine ili u proleće izbija na površinu, odnosno na prelaznim terenima ka ocedljivim dominiraju korovske biljke veliki muhar, ljutić. divlji čičak, divlja paprika, ambrozija, sirak i loboda. Na ocednom i suvljem reljefu, koji čini veći deo komasacionog područja tip vegetacije pripada asocijacijama zubače, livadarke, lisičjeg repka, crvene deteline, maslačka, uskolike bokvice, štavlja, hajdučke trave i dr.

 

1.6 Rekognosciranje

 

 Rekognosciranje komasacionog područja katastarske opštine Bački Petrovac obavljeno je u periodu od 07. do 08. 07. 2011. godine. Rekognosciranje su izvršili stručni članovi Podkomisije dipl. inž. Miodrag Rakić, polj. za mel. zem., dipl. inž. Vladimir Denda, polj. za mel. zem. i  dipl. inž. Čaba Silađi, polj. za mel. zem. kao i članovi Podkomisije Topoljski Pavel, Spevak Samuel, Kevenski Jan, Lekar Jan, Kovač Varga, Tatliak Ondrej.

 

U rekognosciranju komasacionog područja koristile su se sledeće podloge:

 

·         O.D.K. 1 : 5.000,

·         Digitalni ortofoto ( pregledni plan )  1 : 5.000,

·         Pedološka karta  1 : 50.000 i

·         Geološka karta   1 : 500.000.

 

 

2. Klimatski elementi

 

Klima komasacionog područja je umereno kontinentalna, sa modifikacijom mikroklimata Bačke ravnice. Dominantni i najučestaliji vetrovi su severo - zapadni i  jugo - istočni. Podaci o klimatskim elementima ( temperaturni režim, srednje čestine pravaca i jačina vetra, srednje mesečne temperature vazduha i srednje mesečne količine padavina, srednji broj dana sa padavinama, snežnim pokrivačem i grmljavinom i padavinski režim ) uzeti su iz Osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac, koju je uradio Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada ( u prilogu ).

 

3. Razvrstavanje zemljišta u procenbene razrede

 

Razvrstavanje zemljišta u procenbene razrede vrši se na osnovu boniteta, odnosno pedološko - morfoloških i fizičko - hemijskih osobina zemljišta, klimatskih elemenata, koji su napred utvrđeni i ekonomskih činilaca.

 

Podkomisija je, u cilju što tačnijeg utvrđivanja boniteta, kao i tipova zemljišta komasacionog područja, otvorila, morfološki determinisala i terensko - laboratorijski ispitala 191 pedološki profil. Ovaj broj je omogućio evidentiranje svih pedoloških tipova, podtipova, varijeteta, formi i podformi zemljišta, koji su od bitnog uticaja na bonitet zemljišta.

 

U postupku opservacije pedoloških profila anketirani su članovi Podkomisije, kada je prikupljeno oko 1000 nezavisnih statističkih podataka o visini prinosa najzastupljenijih ratarskih kultura i prometne vrednosti zemljišta izraženih po jednom jutru, a koji su obrađeni i prikazani po jednom hektaru. Svi ovi podaci su obrađeni zajedno sa zvaničnim statističkim podacima o prinosima iz Opštine uprave Bački Petrovac, Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno - stambene i inspekcijske poslove  ( u prilogu ), kao i sa zvaničnim podacima o prometnoj vrednosti poljoprivrednog zemljišta u ko. Bačka Palanka iz Ministarstva finansija, Poreska uprava regionalnog centra Novi Sad, filijala Novi Sad 2 ( u prilogu ), a koji su prikazani u tački 4 ovog zapisnika, pod nazivom: Utvrđivanje međusobnih odnosa procenbenih razreda.

 

Podkomisija je na komasacionom području utvrdila sledeće tipove zemljišta :

 

1. ČERNOZEM,

2. KOLUVIJUM ( koluvijalno zemljište ),

3. HUMOGLEJ ( ritska crnica ),

4. EUGLEJ ( močvarno - glejno zemljište ) i

5. SOLONČAK.

 

U okviru svakog od navedenih tipova, Podkomisija je utvrdila, terensko -  laboratorijski ispitala i morfološki determinisala veliki broj podtipova, varijeteta, formi i podformi zemljišta, čije će karakteristike biti, prema bonitetu, razvrstane u okviru svakog procenbenog razreda.

 

Na osnovu gore navedenog, Podkomisija je odlučila da se sva zemljišta komasacionog područja, uzimajući u obzir njihove bonitetne vrednosti, mogu svrstati u jedan od 7         ( sedam ) procenbenih razreda. Za površine pod objektima kao što su: kanali, asfaltni putevi, nasuti putevi, železnička pruga, iskop zemljišta za ciglu, ribnjak, bazeni sa vodenim ogledalom ( močila ) kod kudeljare, vojnički rov, " rupa " za tenk, akvapark, deponija smeća i  postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, podkomisija je odlučila da ih svrsta u neplodne površine ( N.P. ).

 

 

3.1 Prvi procenbeni razred

 

Zemljišta prvog procenbenog razreda karakterišu 56 pedoloških profila, dosta su zastupljena kako prema površini tako i prema procentualnom učešću ( 29,3 % ) od ukupnog broja pedoloških profila. Nalaze se na ravnim, višim i stabilnim ( u odnosu na nivo podzemne vode ) delovima komasacionog područja ( 82,00 - 83,70 m.n.m ), u lako pristupačnim delovima atara, u blizini građevinskog reona ( " Kvadrati ", " Tvov ", " Telek ", " Sejke " ), pored asfaltnog puta Bački Petrovac - Novi Sad ( " Mali Bodonj ",  " Dragovo " ) i preko kanala D.T.D. ( " Veliki Bodonj ", " Luke - Tvov ",                                 " Kostolisko - Irmovo " ). Ovakva zemljišta su dobrog ilovastog mehaničkog sastava, dobre strukture ( mrvičaste ), odličnih vodno - vazdušnih i hemijskih osobina, jako rastresita i univerzalna su za sve ratarske kulture. Tu je razvrstan :

 

—Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast i

—Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, ilovast.

 

Reprezentativno zemljište prvog procenbenog razreda:

 

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

A1horizont : 0 - 50 cm. u umereno vlažnom stanju, tamno smeđe boje, ilovastog sastava, mrvičaste strukture, jače karbonatan ( 10 % rastvor hlorovodonične kiseline ), neutralne reakcije, dobro dreniran, rastresit, veoma pogodan za mehaničku obradu, postepeno  prelazi u

A1Shorizont : 50 - 100 cm, smeđe boje, ilovastog sastava, sitno mrvičaste strukture, jako karbonatan, celom dubinom horizonta strukturni agregati su prekriveni pseudomicelijumima, rastresit, odličnih vodno - vazdušnih osobina, jače dreniran, postepeno prelazi u

Shorizont : 100 - 120 cm, žućkaste boje, les, jako karbonatan.

 

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 145, u potesu " Luke - Tvov ", katastarska parcela broj 2808/1, vlasnik Grnjova Milina, ul. Maršala Tita 6, Bački Petrovac, kao i pedološki profil broj 24, u potesu " Veliki Bodonj ", kp. br. 3644/2, vlasnik Dir Pavel, ul. Bulevar Narodne Revolucije 68, Bački Petrovac.

 

 

Tabelarni pregled zemljišta prvog procenbenog razreda

 

Broj

ped.

prof.

Potes

Vlasnik

Tip, podtip, varijetet, forma i

podforma zemljišta

Ostalo

 

1

 

Luke - Tvov

Slavka Vladimir

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

3

Luke - Tvov

 

Gedeljovski Marija

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

Kod Zajecovog salaša

11

Veliki Bodonj

Valentik Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

12

Veliki Bodonj

Kolar Marija

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

13

Veliki Bodonj

Dudaš Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

14

Veliki Bodonj

Križan Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

16

Veliki Bodonj

Lekar Samuel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

Do kanala DTD

17

Veliki Bodonj

Častven Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

20

Kostolisko-Crkvenište

Fejđi Zuzana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

21

Veliki Bodonj

A.D. "Irmovo"

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

22

Kostolisko

A.D. " Irmovo "

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

24

Veliki Bodonj

Dir Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

25

Veliki Bodonj

A.D. " Irmovo "

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

 

 

26

Veliki Bodonj

A.D. " Irmovo "

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

27

Veliki Bodonj

Kukučka Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

40

Kostolisko

A.D. " Irmovo "

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

42

Telek

Šproh Ana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

44

Sejke

Kukovski Marija

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

54

Sejke

Menđan Rastislav

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

55

Sejke

Kopčok Kovač

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

73

Telek

Gvero Obren

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, ilovast

 

74

Telek

Buška jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

75

Telek

Husar Ana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

76

Telek

Selešćianski Zuzana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

78

Telek

Benjik Jaroslav

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

79

Sejke

Andrašik Ana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

93

Dragovo

A.D. “ Petrovac ”

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

94

Dragovo

Častven Zuzana, B.Petrovec

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

96

Dragovo

Katarina Lekar

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

Kod Međove vikendice

101

MaliBodonj

A.D. “ Petrovac ”

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

103

Dragovo

Severini Pavel, B.Petrovac

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

106

Dragovo

Ana Turčan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

 

 

108

Dragovo

Mihal Struhar

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

116

Dragovo

Samuel Snjida

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

117

Dragovo

A.D. “ Petrovac ”

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

118

Dragovo

A.D. “ Petrovac ”

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

123

Telek

Cerovaski Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

127

Telek

Ganji Tomaš

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

132

Luke - Tvov

Cerovski Zuzana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

133

Luke - Tvov

Fabri Vladimir i Ana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

134

Luke - Tvov

Vitez Katarina

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

136

Luke - Tvov

Paulinji Gabriel i Elenka

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

137

Luke - Tvov

Černak Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

139

Luke - Tvov

Labat Rastislav i Katarina

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

141

Luke - Tvov

Sabo Ana, devoj. Varga

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

Do građevinskog reona

143

Luke - Tvov

Lačok Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

145

Luke - Tvov

Grnjova (Ivan) Milina

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

151

Luke - Tvov

Halupka Ruža

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

153

Veliki Bodonj

Zajac Pavel i ostali

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

 158

Luke - Tvov

MenđanPavel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

 

160

Veliki Bodonj

Lekar Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

 161

Kvadrati

Pavel Varga

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

171

Kvadrati

Vlasislav Bohuš,

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

172

Kvadrati

Juraj Andrašik

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

173

Dragovo

Mlinar Daniela

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

 

174

Dragovo bivša hmeljara

Z.Z. ” Agro -Petrovec ”

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, ilovast

Bivša hmeljara

 

 

3.2 Drugi procenbeni razred

 

Zemljišta drugog procenbenog razreda najviše su zastupljena na komasacionom području, a karakterišu ih 77 pedoloških profila, odnosno 40,3 % od ukupnog broja otvorenih profila. Ovakva zemljišta se nalaze na ravnim površinama lesne terasenadmorske visine od 81,5 - 83,50 m.n.m, kao i na višim delovima lesne terase od    84,00 - 85,00 m.n.m.To su varijeteti zemljišta opisani u prvom procenbenom razredu ali sa izvesnim ograničavajućim faktorima kao što su : plići humusno akumulativni horizont, nešto teži glinovito - ilovast mehanički sastav, matični supstrat je nešto plići. Tu su razvrstani:

 

·         Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast,

·         Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast,

·         Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, glinovito ilovast i

·         Černozem na lesu, posmeđen, srednje dubok, ilovast,

 

Reprezentativna zemljišta drugog procenbenog razreda:

 

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

A1horizont : 0 - 50 cm, u umereno vlažnom stanju, tamno smeđe boje, glinovito ilovastog sastava, krupno graškaste strukture, srednje do jače karbonatan( 10 % rastvor hlorovodonične kiseline ), neutralne reakcije, srednje dreniran, postepeno  prelazi u

 A1Shorizont : 50 - 80 cm, smeđe boje, ilovastog sastava, sitno mrvičaste strukture, jače do jako karbonatan, celom dubinom horizonta strukturni agregati su prekriveni pseudomicelijumimadobro dreniran, jasno prelazi u

            S horizont : 80 - 100 cm, žućkasto beličasti  les, jako karbonatan, blago zabaren sa pegicama Fei Mn.

 

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 15, u potesu " Veliki Bodonj ", katastarska parcela broj 3777, vlasnik Červenji Samuel, Bački Petrovac.

 

 

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

A1horizont : 0 - 35 cm, u umereno vlažnom stanju, tamno smeđe boje, ilovastog sastava, mrvičaste strukture, jače karbonatan ( 10 % rastvor hlorovodonične kiseline ), neutralne reakcije, dobrih vodno - vazdušnih i fizičko - mehaničkih osobina, dobro dreniran, pogodan za mehaničku obradu, postepeno  prelazi u

 

           A1Shorizont : 35 - 70 cm, smeđe boje, lakog ilovastog sastava, sitno mrvičaste strukture, jako karbonatan, na preseku strukturnih agregata zapažaju se pseudomicelije, dobro dreniran, postepeno prelazi u

            S horizont : 70 - 100 cm, žute boje, les, jako karbonatan, fosilni ostaci puževa, lesne lutkice.

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 83, u potesu " Dragovo ", katastarska parcela broj 4543/1, vlasnik A.D. " Petrovac ", ul. Maršala Tita 14, Bački Petrovac.

 

 

Tabelarni pregled zemljišta drugog procenbenog razreda

 

 

Broj

ped.

Prof.

Potes

Vlasnik

Tip, podtip, varijetet, forma i

podforma zemljišta

Ostalo

6

Luke - Tvov

Šproh Ondrej

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

Preko puta močila

7

Kvadrati

Majerski Jozef

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

Južno od Valenčikovog voćnjaka

8

Rit

Marčok Ana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

Kod Snjidove kuće

10

Veliki Bodonj

Ribovič Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

Kod Dir Jana, kod čeke

15

Veliki Bodonj - Rit

Červenji Samuel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

 

 

19

Veliki Bodonj

Spevak Marija

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

23

Kostolisko

A.D. “Irmovo”

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

28

Veliki Bodonj

Ponjičan Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

34

Luke - Tvov

Mihal Dorča

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

36

Iznad rita

Dudaš Martin

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

38

Kiriš-Rit

Kevenski Pavel

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, glinovito ilovast

Do kanala

41

Telek

Dubovski Ondrej

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

43

Telek

Hemela Jozef

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

45

Telek

Belički Marija

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

48

Podhora

Bartpš Andrej

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

50

Podhora

Sabo Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

56

Sejke

Horvat Danijel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

57

Sejke

Pucovski Katarina

Černozem na lesu, karbonatno oglejani, srednje dubok, glinovito ilovast

 

58

Sejke

Spevak Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

59

Sejke

Kopčok Jan

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

61

Sejke

Šimon Evetovič

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

63

Sejke

Spevak Samuel

Černozem na lesu, karbonatno oglejani, plitak, ilovast

 

66

Sejke

Tordaiova Danuša

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

 

 

67

Sejke

Melih Ana

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, glinovito ilovast

 

68

Sejke

Melih Ana

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, glinovito ilovast

 

70

Sejke

Haška Marija

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, glinovito ilovast

 

81

Dragovo

Topoljski Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

83

Dragovo

A.D. "Petrovac"

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

84

MaliBodonj

A.D. "Petrovac"

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

85

Dragovo

Tir Mihal

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

86

Dragovo

Institut za ratarstvo

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

87

Dragovo

Ministarstvo poljoprivrede

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

89

Dragovo

Ministarstvo poljoprivrede

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

90

Dragovo

Bovđiš Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

Do Futoškog

92

Dragovo

Kukučka Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

95

Dragovo

Sabo Zuzana

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

97

Dragovo

Labat Zuzana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

102

Dragovo

Samuel Pavlov

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

104

Dragovo

Mihal Ponjiger

Černozem na lesu, posmeđen, srednje dubok, ilovast

Kod Skokijevog bostana

105

Dragovo

Tordei Ana

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, glinovito ilovast

 

107

Dragovo

Pavel Pucovski

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

 

 

109

Dragovo

Zuzana Medveđ

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

111

Dragovo

Jan Ganji

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, glinovito ilovast

 

113

Dragovo

Jan Miklovic

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

114

Dragovo

@elmira Leginj

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

115

Dragovo

Katarina Labat

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

119

MaliBodonj

A.D. "Petrovac"

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

120

Kvadrati

Topoljski Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

121

Podhora

Šimo Zuzana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

122

Telek

Leginj Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

124

Podhora

Pavel Halupka

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

126

Telek

Lekar Pavel

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, glinovito ilovast

 

128

Telek

Seleščianski Zuzana

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

129

Telek

Mijavec Zuzana

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

144

Luke - Tvov

Sklabinski Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

146

Luke - Tvov

Kovač Varga

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

Kod Lomenove vikendice

148

Luke - Tvov

@emberi Marija

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

154

Luke - Tvov

Marčok Marija

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

155

Veliki Bodonj - Rit

Sljuka Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

 

157

Luke - Tvov

Balaž Jan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

162

Kvadrati

Jan Bovdiš

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

163

Kvadrati

Kišgeci Ana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

164

Dragovo

Kovačević Katarina

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

165

Kvadrati

Samuel Seleštianski

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

166

Kvadrati

Zuzana Zornjan

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

167

Kvadrati

Zuzana Varga

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

168

Kvadrati

Kosovac Svetuša

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

169

Kvadrati

 

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

175

Dragovo

Mandač Ondrej i Ana

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

kod Mandačavog salaša

179

Dragovo

Ministarstvo polj., šumarstva i vodopr.

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

Do Futoškog atara

180

MaliBodonj

A.D. " Petrovac "

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

Do kanala

181

Telek

Arnjaš Katarina

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

182

Telek

Jurik Lujza

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

184

Dragovo

Ponjiger Vladimir

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

185

Dragovo

Katarina Kunчak

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, ilovast

 

186

Podhora

Čanji Ondrej

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

188

Podhora

Ribovič Katarina

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

189

Telek

Ivančiak Ondrej

Černozem na lesu, karbonatan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

 

3.3 Treći procenbeni razred

 

      Zemljišta trećeg procenbenog razreda karakterišu 32. pedološka profila, odnosno 16,8 % od ukupnog broja, koja se nalaze u nižim delovima i mikrodepresijama lesne terase komasacionog područja, o potesima " Veliki Bodonj ", " Dragovo ", " Luke - Tvov " i          " Rit ". Tu su razvrstani :

 

·         Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast,

·         Černozem na lesu, karbonatno oglejan, plitak, ilovast

·         Černozem na lesu, karbonatno oglejan, plitak, glinovito - ilovast

·         Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, ilovasto glinovit

·         Černozem na lesu, karbonatan, zaslanjen, srednje dubok, glinovito - ilovast,

·         Ritska crnica, karbonatna, glinovito ilovasta i

·         Koluvijum, nanos na fosilnom zemljištu,aluvijalno koluvijalnog porekla - oglejan, glinovito ilovast.

 

Reprezentativna zemljišta trećeg procenbenog razreda:

 

Ritska crnica, karbonatna, glinovito - ilovasta

 

A1horizont : 0 - 50 cm, u umereno vlažnom stanju, mrke boje, glinovito ilovastog sastava, krupno zrnaste strukture, slabo do srednje karbonatan, neutralne reakcije, dobrih vodno - vazdušnih i fizičko - mehaničkih osobina, srednje dreniran, postepenoprelazi u

           A1Shorizont : 50 - 85 cm, tamno smeđe boje, ilovastog sastava, mrvičaste strukture, jače karbonatan, pri dnu blago zabaren, pege i flekice Fei Mn, dreniran, jasno prelazi u

            GC horizont : 85 - 110 cm, prljavo žućkaste boje, pretaloženi les, jako karbonatan, vlažan, zabaren, delimično oglejan sa pegama, flekama i mazotinama gvožđa i mangana.

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 32, u potesu " Rit ", katastarska parcela broj 3042, vlasnik Kraljik Jan, ul. Novosadska 25, Bački Petrovac.

 

 

Koluvijum, nanos na fosilnom zemljištu ( ritskoj crnici ), aluvijalno koluvijalnog porekla - oglejan, glinovito - ilovast

 

Isloj : 0 - 50 cm, u umereno vlažnom stanju, tamne boje, glinovito - ilovastog sastava, krupno graškaste strukture, slabo karbonatan ( 10 %rastvor hlorovodonične kiseline ), neutralne reakcije, srednje dreniran, postepeno  prelazi u

           A1horizont : 50 - 90 cm, mrke boje, glinovito - ilovastog sastava, sitno graškaste strukture, srednje do jače karbonatan, jasno prelazi u

       A1S horizont : 90 - 120 cm, tamno smeđe boje, ilovastog sastava, mrvičaste strukture, blago zabaren, sa pegicama i flekicama gvožđa i mangana, postepeno prelazi u

      GA1Shorizont : 120 - 160 cm, Sivkasto smeđe boje, ilovastog sastava, mrvičaste strukture,  jako karbonatan, zabaren, delimično oglejan, sa pegama i flekama gvožđa i mangana, jasno prelazi u

      SGhorizont : 160 - 170 cm, prljavo žuto - sivkaste boje, oglejan i zabaren les, jako karbonatan, zabaren, oglejan, sa pegama, flekama, mazotinama gvožđa i mangana.

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 37, u potesu " Luke - Kiriš ", katastarska parcela broj 2889/3, vlasnik Varga Pavel, ul. Lava Tolstoja 19, Bački Petrovac.

 

 

Tabelarni pregled zemljišta trećeg procenbenog razreda

 

 

Broj

ped.

Prof.

Potes

Vlasnik

Tip, podtip, varijetet, forma i

podforma zemljišta

Ostalo

4

Rit

Kovač Varga

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast

 

18

Veliki bodonj

Pavlov Pavel

Černozem na lesu, karbonatno oglejan, plitak, glinovito ilovast

 

32

Rit

Kraljin Jan

Ritska crnica, karbonatna, glinovito ilovasta

 

37

Luke -Kiriš

Varga Pavel

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., karbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovito ilovast

 

46

Sejke

Čpelja rastisav

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., bezkarbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovito ilovast

 

52

Podhora

Đuriš Samuel

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, ilovasto glinovit

 

60

Sejke

Valentik Snjida

Černozem na lesu, karbonatno oglejan, plitak, ilovast

 

62

Sejke

Šimon Evetovič

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., karbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovito ilovast

 

64

Sejke

Ribovič Katarina

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., karbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovito ilovast

 

69

Sejke

Ribovič Katarina

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, ilovasto glinovit

 

72

Sejke

Kovač Ondrej

Černozem na lesu, karbonatno oglejan, plitak, ilovast

 

77

Telek

Kevenski Pavel

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., bezkarbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovito ilovast

 

80

Podhora

Labat Jan

Černozem na lesu, izlužen, srednje dubok, ilovasto glinovit

 

 

 

82

Dragovo

Meljeg Pavel

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast

 

88

Dragovo

Spevak Samuel

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovito ilovast

 

98

Dragovo

Đemrovski Samuel

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast

Do Futoškog

99

Dragovska bara

Zdenka Očenaš

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast

 

100

Dragovska bara

Daniel Lekar

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast

Kod divljeg pčelinjaka

125

Telek

Triaška Jan

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., karbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovito ilovast

 

130

Telek

Halupka Ana

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., bezkarbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovito ilovast

 

131

Rit

Kevenski Jan

Černozem na lesu, karbonatan, zaslanjen, srednje dubok, glinovito ilovast

Do ribnjaka

138

Luke -Kiriš

Gajdobranski Marija (Ondrej)

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., karbonatan, aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovito ilovast

 

140

Luke - Tvov

Topoljski Pavel

Černozem na lesu, karbonatno oglejan, srednje dubok, glinovito ilovast

Do građevinskog reona

147

Luke -Tvov

Bađonski Zdenko         B. Petrovac

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., karbonatan, aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovito ilovast

 

152

Kvadrati

Ponjičan Jan

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast

Do močilišta

156

Rit

Kelih Zuzana

Ritska crnica, karbonatna, glinovito ilovasta

 

159

Rit

Jakuš Jan

Černozem na lesu, karbonatno oglejan, srednje dubok, glinovito ilovast

 

170

Kvadrati

Jan Kolar

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast

 

176

Dragovska bara

A.D. "Petrovec"

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast

 

 

177

Dragovska bara

Stracinski Jan

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast

 

178

Dragovska bara

Kolar Katarina

Černozem na lesu, karbonatan, plitak, glinovito ilovast

 

190

Sejke

Brna Marija

Černozem na lesu, karbonatno oglejan, plitak, ilovast

 

 

 

 

3.4 Četvrti procenbeni razred

 

 

Zemljišta četvrtog procenbenog razreda karakterišu 11 pedoloških profila, odnosno 5,8 % od ukupnog broja. Ovakva zemljišta se nalaze se u nižim delovima i plićim mikrodepresijama lesne terase ( " Podhora ", " Sejke ", " Dragovska bara ", " Luke - Tvov " i " Rit " ), na nadmorskoj visini od 80,80 - 82,50 m.n.m,karakteriše ih teži mehanički sastav što znatno utiče na smanjenje boniteta i proizvodne sposobnosti zemljišta. Prilikom opservacija ovih pedoloških profila konstatovana su tri pedološka tipa sa sledećim varijetetima, odnosno formama :

 

·         Černozem na lesu, izlužen, zaslanjen, srednje dubok, ilovasto glinovit,

·         Černozem na lesu, posmeđeno oglejan, srednje dubok, glinovito - ilovast,

·         Černozem na lesu, karbonatan, zaslanjen, srednje dubok, ilovasto glinovit,

·         Ritska crnica, karbonatna, ilovasto glinovita i

·         Koluvijum, nanos na fosilnom zemljištu, aluvijalno koluvijalnog porekla - oglejan, ilovasto glinovit.

 

 

Reprezentativna zemljišta četvrtog procenbenog razreda :

 

 

Ritska crnica, karbonatna, ilovasto - glinovita

 

 

A1horizont : 0 - 40 cm, u umereno vlažnom stanju, mrke boje, ilovasto glinovitog sastava, grudvaste strukture, srednje karbonatan, neutralne reakcije, slabije dreniran, zbijen, postepenoprelazi u

A1Shorizont : 40 - 70 cm, tamno smeđe boje, glinovito ilovastog sastava, sitno orašaste strukture, jače karbonatan, blago zabaren, pege i flekice Fei Mn, srednje dreniran, jasno prelazi u

GChorizont : 70 - 100 cm, prljavo sivkaste žućkaste boje, jako karbonatan, zabaren, delimično oglejan sa pegama, flekama i mazotinama gvožđa i mangana.

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 29, u potesu " Rit ", katastarska parcela broj 3744, vlasnik Peterski Jan, ul. Poljna 7, Bački Petrovac.

 

 

Koluvijum, nanos na fosilnom zemljištu ( ritskoj crnici ), aluvijalno koluvijalnog porekla - oglejan, ilovasto - glinovit

 

 

Isloj : 0 - 50 cm, u umereno vlažnom stanju, tamne boje, ilovasto glinovitog sastava, krupno grudvaste strukture, srednje karbonatan ( 10 % rastvor hlorovodonične kiseline ), neutralne reakcije, slabije dreniran, postepeno  prelazi u

A1horizont : 50 - 100 cm, mrko smeđe boje, glinovito - ilovastog sastava, sitno orašaste strukture, jače karbonatan, od 70 cmzabaren, sa pegama i flekama gvožđa i mangana, jasno prelazi u

GA1Shorizont : 100 - 130 cm, Sivkasto smeđe boje, vlažnog ilovastog sastava, neizražene strukture,  jako karbonatan, zabaren, delimično oglejan, sa pegama i flekama gvožđa i mangana.

Na 130 cmkonstatovana nezaslanjena podzemna voda.

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 112, u potesu " Dragovska bara ", katastarska parcela broj 5317/1, vlasnik Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Beograd.

 

 

Tabelarni pregled zemljišta četvrtog procenbenog razreda

 

Broj

ped.

prof.

Potes

 

Vlasnik

Tip, podtip, varijetet, forma i

podforma zemljišta

Ostalo

2

Luke - Tvov

Gedeljovski Marija

Černozem na lesu, izlužen, zaslanjen, srednje dubok, ilovasto glinovit

 

9

Luke - Tvov

Ivičiak Ondrej

Černozem na lesu, izlužen, zaslanjen, srednje dubok, ilovasto glinovit

Preko puta Lovačke šume- preko puta DTD-a

29

Rit

Peterski Jan

Ritska crnica, karbonatna, ilovasto glinovita

 

31

Rit

Dobrijević Petar

Černozem na lesu, karbonatan, zaslanjen, srednje dubok, ilovasto glinovit

 

35

Rit - Luke

Sikora

Černozem na lesu, karbonatan, zaslanjen, srednje dubok, ilovasto glinovit

Do kanala

 

39

Rit - Luke

A.D. " Petrovec "

Černozem na lesu, karbonatan, zaslanjen, srednje dubok, ilovasto glinovit

Do kanala

71

Sejke

Čanji Ana

Černozem na lesu, izlužen, zaslanjen, srednje dubok, ilovasto glinovit

 

91

Dragovska bara

Spevak Branislav

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, ilovasto glinovit

Parcela se nalazi do kanala ” Dragovska bara ”.

110

Dragovo

Častven Jan

Černozem na lesu, izlužen, zaslanjen, srednje dubok, ilovasto glinovit

 

112

Dragovo

Ministarstvo poljoprivrede

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, ilovasto glinovit

 

150

Luke - Rit

Siracki Ružena

Ritska crnica, karbonatna, ilovasto glinovita

Do kanala

 

 

 

3.5 Peti procenbeni razred

 

Zemljišta petog procenbenog razreda karakterišu 9 pedoloških profila, 4,7 % od ukupnog broja, nalaze se u nižim delovima i mikrodepresijama lesne terase, potesima:      " Podhora ", " Sejke ", " Dragovska bara ", "Luke - Tvov" i " Rit ", na nadmorskoj visini od 80,60 - 82,50 m.n.m., karakteriše ih težak mehanički sastav, blizina podzemne vode, koja je slabije zaslanjena i alkalizovana, što znatno otežava blagovremenu obradu, što dovodi do umanjenja proizvodne sposobnosti zemljišta i ograničenošću u gajenju pojedinih ratarskih kultura. Prilikom opservacija ovih pedoloških profila konstatovana su tri pedološka tipa :

 

·         Černozem na lesu, karbonatan, zaslanjen, plitak, ilovasto glinovit,

·         Ritska crnica, karbonatna, slabo zaslanjena, ilovasto glinovita i

·         Koluvijum, nanos na fosilnom zemljištu, aluvijalno koluvijalnog porekla - oglejan,  glinovit.

 

Reprezentativna zemljišta petog procenbenog razreda :

 

Koluvijum, nanos na fosilnom zemljištu ( ritskoj crnici ), aluvijalno koluvijalnog porekla - oglejan, glinovit

 

Isloj : 0 - 60 cm, u umereno vlažnom stanju, tamne boje, glinovitog sastava, prizmatične strukture, slabo karbonatan, neutralne reakcije, slabo dreniran, postepeno     ( 10 % rastvor hlorovodonične kiselina )prelazi u

 

 

 A1horizont : 60 - 90 cm, mrko smeđe boje, glinovito - ilovastog sastava, orašaste strukture, srednje do jače karbonatan, srednje dreniran, zabaren, sa pegama i flekama gvožđa i mangana, jasno prelazi u

 GA1Shorizont : 90 - 100 cm, Sivkasto smeđe boje, vlažnog ilovastog sastava, neizražene strukture,  jako karbonatan, zabaren, delimično oglejan, sa pegama, flekama, mazotinama gvožđa i mangana.

 Na 100 cm konstatovana nezaslanjena podzemna voda.

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 135, u potesu " Luke - Tvov ", katastarska parcela broj 2633/2, vlasnik Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Beograd.

 

 

Černozem na lesu, karbonatan, zaslanjen, plitak, ilovasto - glinovit

 

Asahorizont : 0 - 35 cm, u umereno vlažnom stanju, mrko smeđe boje, ilovasto glinovitog sastava, krupno grudvaste strukture, srednje karbonatan ( 10 % rastvor NSl ),neutralne reakcije, slabije dreniran, po površini beličaste prevlake soli, postepeno  prelazi u

AsaShorizont : 35 - 60 cm, tamno smeđe boje, glinovito ilovastog sastava, orašaste strukture, jače karbonatan, srednje dreniran, blago zabaren, sitne pegice i flekice Fei Mn, postepeno prelazi u

GAsaShorizont : 60 - 75 cm, sivkasto tamno smeđe boje, težeg ilovastog sastava, zrnaste strukture, jače karbonatan, zabaren, delimično oglejan, pege, fleke, mazotine Fei Mn, zrnca orštajna, jasno prelazi u

GShorizont : 75 - 100 cm, sivkasto žućasto beličaste boje, les, jako karbonatan, zabaren, delimično oglejan, pege, fleke, mazotine Fei Mn.

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 5, u potesu " Rit - kod Greksove jame ", katastarska parcela broj 2399/1, vlasnik A.D. “ Petrovac ”, ul. M. Tita 14, Bački Petrovac.

 

Tabelarni pregled zemljišta petog procenbenog razreda

 

Broj

ped.

prof.

Potes

Vlasnik

Tip, podtip, varijetet, forma i

podforma zemljišta

Ostalo

5

Rit - Luke 

A.D. " Petrovac "

Černozem na lesu, karbonatan, zaslanjen, plitak, ilovasto glinovit

Greksova jama - kod ribnjaka. Bivši pašnjak

30

Rit

Tordaji Pavel

Ritska crnica, karbonatna, slabo zaslanjena, ilovasto glinovita

 

 

 

51

Podhora

Hric Mihal

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., bezkarbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovit

 

65

Sejke

Đina Zdenka

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., bezkarbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovit

 

135

Luke - Tvov

Ministarstvo poljoprivrede

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., karbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovit

 

142

Luke - Tvov

Očenaš Jan Zdenka

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., karbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovit

Do granice ko.Stepanovićevo

149

Luke - Tvov

Fabri Elena

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., karbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovit.

Do kanala

183

Sejke

Hasman Ana

Černozem na lesu, karbonatan, zaslanjen, plitak, ilovasto glinovit

 

187

Podhora

Havan Jan

Koluvijum, nanos na fosilnom zemlj., bezkarbonatan,aluv.-koluvijalnog porekla-oglejan, glinovit

 

 

 

3.6. Šesti procenbeni razred

 

Zemljište šestog procenbenog razreda karakterišu 2 pedološka profila, odnosno  1 % od ukupnog broja, nalaze se u najdubljim depresijama lesne terase komasacionog područja, u potesu " Podhora " i " Rit ", na nadmorskoj visini od 80,60 do 81,70 m.n.m., redovno su ugrožena zaslanjenom i alkalizovanom podzemnom vodom, dugotrajno vodoležna, veoma loših fizičkih, hemijskih i bioloških osobina, teškog mehaničkog sastava. Obrada zemljišta jako kasni, a u nekim godinama i izostaje što jako smanjuje proizvodnu sposobnost zemljišta i ograničenost u gajenju ratarskih kultura. Kako je nivo podzemnih voda visok, često se na ovakvim površinama javlja trska, rogoz, ševar, šaš i dosta korovskih biljaka.

 

 Prilikom opservacija ovih pedoloških profila konstatovan je sledeći pedološki tip :

 

·         Ritska crnica, karbonatna, umereno zaslanjena, glinovita i

·         Ritska crnica, bezkarbonatna, slabo zaslanjena i slabo alkalizovana, glinovita.

 

Ritska crnica, bezkarbonatana, slabo zaslanjena i slabo alkalizovana, glinovita

 

Asahorizont : 0 - 20 cm, u umereno vlažnom stanju, mrke boje, glinovitog sastava, grudvaste strukture, bezkarbonatan, alkalne reakcije, slabo dreniran, zbijen, postepenoprelazi u

AsaSGhorizont : 20 - 50 cm, smeđe sivkaste boje, glinovitog sastava, grudvaste strukture, bezkarbonatan, zbijen, zabaren, pege, fleke Fei Mn, slabo dreniran, jasno prelazi u

SGhorizont : 50 - 100 cm, žućkasto sive boje, vlažan, karbonatni les, neizražene strukture, zabaren, oglejan, pege, fleke, mazotine Fei Mn.

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 47, u potesu " Podhora ", katastarska parcela broj 5424/2, vlasnik Kišgeci Jan, ul. Novosadska 43, Bački Petrovec.

 

Tabelarni pregled zemljišta šestog procenbenog razreda

 

Broj

ped.

prof.

Potes

Vlasnik

Tip, podtip, varijetet, forma i

podforma zemljišta

Ostalo

33

Rit

Krnač Zuzana

Ritska crnica, karbonatna, umereno zaslanjena, glinovita

 

 

47

Podhora

Kišgecki Jan

Ritska crnica, bezkarbonatna, slabo zaslanjena i zaslanjena, glinovita

 

 

 

3.7. Sedmi procenbeni razred

 

 

Zemljište sedmog procenbenog razreda karakteriše 3 pedološka profila, odnosno 1,6 %, nalaze se u južnom delu komasacionog područja, na nadmorskoj visini od 82,00 m.n.m.u potesu " Podhora " i " Sejke - Kurtava bara ". U ovaj procenbeni razred obuhvaćene su zemljišne površine koje se ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju. Ova zemljišta se ne obrađuju, jako su zaslanjena i alkalizovana, sa beličastim flekama soli na površini, jako vodoležna, veoma loših vodno, vazdušnuh i mehaničkih osobina. Prilikom opservacija, ovih pedoloških profila, konstatovani su sledeći pedološki tipovi:

 

 

—Močvarno - glejno, hipoglejno, mineralno, bezkarbonatno, glinovito i

—Solončak, hloridno - sodni, površinski zaslanjen, ohrični.

 

 

Reprezentativno zemljište sedmog procenbenog razreda :

 

 

Solončak, hloridno-sodni, površinski zaslanjen, ohrični

 

 

Asahorizont : 0 - 20 cm, u umereno vlažnom stanju, svetlo sivo smeđe boje, glinovitog sastava, pločaste strukture, bezkarbonatan, alkalne reakcije, slabo dreniran, zbijen, pege, fleke, mazotine Fei Mn, jasnoprelazi u

AsaCGhorizont : 20 - 60 cm, tamno sive  boje, glinovitog sastav, džombaste strukture, slabo dreniran, zabaren, oglejan, pege, fleke, mazotine Fei Mn, prevlake gleja preko strukturnih agregata.

 

Ovakvo zemljište je utvrđeno, terensko - laboratorijski ispitano i morfološki determinisano pedološkim profilom broj 53, u potesu " Podhora ", katastarska parcela broj 5458/21, vlasnik Škulec Samuel, ul. Maršala Tita 5, Bački Petrovac.

 

Tabelarni pregled zemljišta sedmog procenbenog razreda

 

 

Broj

ped.

prof.

Potes

Vlasnik

Tip, podtip, varijetet, forma i

podforma zemljišta

Ostalo

49

Podhora

Latinović Vladimir

Močvarno glejno, hipoglejno, mineralno, bezkarbonatno, glinovito

 

 

53

Podhora

Škulec Samuel

Solončak, hloridno sodni, površinski zaslanjen, ohrični

 

191

Sejke -kurtava bara

Florijan Pavel

Močvarno glejno, hipoglejno, mineralno, bezkarbonatno, glinovito

 

 

 

 

3.8. Neplodne površine (N.P.)

 

Podkomisija za komasacionu procenu zemljišta, polazeći od činjenice, da posebne površine, za koje se sigurno zna da će ostati u komasacionom području i neće menjati svoje mesto, odnosno trasu, predlaže da se one označe kao neplodne površine ( N.P. ), koje će biti bez vrednosti. Tu spadaju: kanali, asfaltni putevi, nasuti putevi, železnička pruga, iskop zemljišta za ciglu,  ribnjak , bazeni sa vodenim ogledalom ( močila ) kod kudeljare, vojnički rov, " rupa " za tenk, akvapark, deponija smeća.  postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i druge slične površine koje se u toku rada evidentiraju na komasacinom području.

 

 

4. Utvrđivanje međusobnih odnosa procenbenih razreda

 

Međusobni odnosi procenbenih razreda utvrđuju se na osnovu boniteta, prosečnih prinosa prometnih vrednosti zemljišta i međusobnim upoređivanjem površina za zamenu.

 

Opservacijom 191 pedoloških profila na komasacionom području, ukupno je prikupljeno oko 1000 nezavisnih statističkih podataka o prinosima najzastupljenijih ratarskih kultura ( pšenica, kukuruz, soja, paprika ) i prometnoj vrednosti zemljišta komasacionog područja, po 1 jutru, a što je u statističkoj obradi iskazano po 1 hektaru.

 

Obradom statističkih podataka, u okviru svakog procenbenog razreda, za svaku kulturu i prometnu vrednost zemljišta, i svođenjem do srednjih vrednosti, a kasnije u toku obrade stavljanjem u odnos prema prvom procenbenom razredu, dobijena je skala prinosa i prometne vrednosti zemljišta.

 

Skala odnosa vrednosti procenbenih razreda, prosečnih prinosa i prometne vrednosti zemljišta

 

Proc.    Razr.

Koef. za obračun

Broj jed. po 1 ha

             Prosečni prinosi u kg / ha

Prometna

vrednost

u eur/ha

Odnos prema

1. proc. razr.

u arima

Odnos između

susednih proc.

razr. u arima

kukuruz

pšenica

paprika

soja

1

1.00

10.000

8.000

1.00

5.000

1.00

11.000

1.00

3.000

1.00

7.000

1.00

/

 

2

0.95

9.500

7600

0.95

4.750

0.95

10.500

0.95

2.850

0.95

6.750

0.95

5.26

-  5.26

3

0.86

8.600

7.050

0.88

4.200

0.84

9.200

0.84

2.600

0.88

6.000

0.86

16.28

- 10.46

4

0.79

7.900

6.400

0.80

3.900

0.78

8.700

0.79

2.400

0.79

5.500

0.79

26.58

- 8.86

5

0.51

5.100

4.150

0.52

2.500

0.50

/

1.550

0.52

3.500

0.50

96.08

- 54.90

6

0.20

2.000

1.750

0.22

900   0.18

/

600

0.20

1.400

0.20

4.00.00

- 1.55.00

7

0.14

1.400

/

/

/

/

1.000

0.14

6.14.28

- 42.85

NP

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

Skala međusobnih odnosa procenbenih razreda (v)

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.0000

0.9500

0.8600

0.7900

0.5100

0.2000

0.1400

1.

1.0000

1.0526

1.1628

1.2658

1.9608

5,0000

7,1429

2.

0.9500

1.0000

1.1047

1.2025

1,8627

4,7500

6,7857

3.

0.8600

0.9053

1.0000

1.0886

1.6863

4,3000

6,1429

4.

0.7900

0.8316

0.9186

1.0000

1.5490

3,9500

5,6429

5.

0.5100

0.5368

0.5930

0.6456

1.0000

2,5500

3,6429

6.

0.2000

0.2105

0.2326

0.2532

0.3922

1.0000

1.4286

7.

0.1400

0.1474

0.1628

0.1772

0.2745

0.7000

1.0000

 

            Iz navedene tabele može se videti da 1 hazemljišta 1. procenbenog razreda odgovara 1ha05 a 26 m2 2. procenbenog razreda i td.

 

Vrednost zemljišta se izračunava po formuli :

 

                                    V =  p · v

 

gde je :           

 

V - vrednost zemljišta u procenbenim jedinicama,

p - površina zemljišta uneta u komasaciju i

v -  vrednosni koeficijent.

 

 

Primer :          

 

N.N. učesnik u komasaciji unosi u komasacionu masu:

 

1. razreda      1.00.00 ha,

2. razreda      0.50.00 ha i

3. razreda      0.75.00 ha.

 

 

Vrednost zemljišta u vrednosnim jedinicama iznosi:

 

1.00.00 dž  1.00                    10 000 jedinica

0.50.00 dž  0.95                    4 750 jedinica

0.75.00 dž  0.86                    6 450 jedinica

2.25.00 ha                  21 200 jedinica

 

 

            Tu istu vrednost od 21.200 jedinica, umanjenu za procenat odbitka za zajedničke potrebe ( putevi, kanali i dr. ), učesnik dobija u novom stanju.

 

Prva faza komasacione procene zemljišta obavljena je od 04. 07. do 01. 08. 2011. godine.

 

Orijentacionu procenu zemljišta pregledao je inspektor Sektora za stručni i upravni nadzor Republičkog geodetskog zavoda, Matejić Nenad, dipl. inž. polj. u periodu od 15. do 17. 07. 2011. godine.

 

Druga faza komasacione procene zemljišta, detaljna procena, započeće nakon usvajanja Zapisnika o utvrđivanju vrednosti zemljišta na komasacionom području, orjentacione procene, u ko. Bački Petrovac od strane Komisije za sprovođenje postupka komasacije u Opštini Bački Petrovac, za ko. Bački Petrovac.

 

Prilozi:

·         Zvanični klimatski podaci preuzeti iz Osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada

·         Morfološki opisi reprezentativnih uglednih zemljišta procenbenih razreda.

·         Rešenje o obrazovanju Podkomisije za utvrđivanje vrednosti zemljišta na komasacionom području ko. Bački Petrovac.

·         Podaci Opštinske upreve Bački Petrovac, odeljenja za privredu, urbanizam komunalno-stambene i inspekcijske poslove.

·         Podaci Ministarstva finansija, poreske uprave regionalnog centra filijale Novi Sad 2.

 

 

 

DETALJNA PROCENA ZEMLJIŠTA

 

Komisija za sprovođenje postupka komasacije u Opštini Bački Petrovac, za ko. Bački Petrovac, svojim Rešenjem broj: 020 - 201/2011 - 02 od 14. novembra 2011. godine ( u prilogu ), imenovala je članove Podkomisije za komasacionu procenu zemljišta.

 

U Podkomisiju, za stručne članove, iz Republičkog geodetskog zavoda Beograd, imenovani su:

        1.   Dipl. inž. Zdenko Haldek, polj. za mel. zem. - stručni član,

        2.   Dipl. inž. Čaba Silađi, polj. za mel. zem. - stručni član i

        3.   Dipl. inž. Snežana Mihalkov, polj. za mel. zem. - stručni član.

 

Druga faza komasacione procena zemljišta,detaljna procena, urađena je nakon usvajanja Zapisnika o utvrđivanju vrednosti zemljišta na komasacionom području, orjentacione procene, za ko. Bački Petrovac,od strane Komisije za sprovođenje komasacije.

 

Podkomisija je radove na detaljnoj proceni zemljišta u komasacionom području ko. Bački Petrovac izvršila u periodu od  20. 10. do  01. 12. 2011. godine.

 

U toku rada na detaljnoj proceni zemljišta otvoreno je i analizirano 10 dopunskih pedoloških profila na zahtev zamenika člana Ušjak Jana, na pozicijama za otvaranje pedoloških poluprofila koje je definisao inspektor SSUN, RGZ-a ( 1d - 10d ). Za određivanje procembenog razreda, određivanje prelaznog procembenog razreda i određivanje granice između procembenih razreda, otvoren je i analiziran 21 pedološki poluprofil    ( 1p - 21p ). NJihovi morfološki opisi dati su u ovom Zapisniku, kao prilozi.

 

- Na delu komasacionog područja koje je opservirao dipl. inž. Zdenko Haldek, polj. za mel. zem. otvoreno je i analizirano 15 pedoloških poluprofila: 5 za prvi procenbeni razred; 7 za drugi procenbeni razred; 1 za treći procenbeni razred; 1 za četvrti procenbeni razred i 1 za šesti procenbeni razred.

 

- Na delu komasacionog područja koje je opservirao dipl. inž. Čaba Silađi, polj. za mel. zem. otvoren je i analiziran 1 pedološki poluprofil za sedmi procenbeni razred.

 

- Na delu komasacionog područja koje je opservirala dipl. inž. Snežana Mihalkov, polj. za mel. zem. otvorena su i analizirana 10 dopunskih pedoloških profila i 5 pedoloških poluprofila: 5 dopunskih profila i 1 poluprofil za prvi procenbeni razred; 2 dopunska profila i 2 poluprofila za drugi procenbeni razred; 2 dopunska profila i 2 poluprofila za treći procenbeni razred i 1 dopunski profil za peti procenbeni razred.

 

Podkomisija je zauzela zajednički stav u vezi određivanja procembenih razreda uz kanale i jarke, da se, na površinama gde se vrši izmuljivanje i deponovanje materijala iz kanala i jaraka, zemljištu daje jedan procenbeni razred niži od okolnog zemljišta, a gde nema istog, zemljište ostaje u istom procenbenom razredu, kao okolno zemljište.

 

 U detaljnoj proceni sva zemljišta su svrstana u određene procenbene razrede, kako je definisano Zapisnikom o orijentacionoj proceni, i prikazana na kaširanim skicama     R = 1 : 2500, odnosno na preglednom planu starog stanja komasacione procene R = 1 : 4000, koji će biti izložen na javni uvid u trajanju od 15 dana, na koji učesnici komasaciji mogu staviti eventualne prigovore na komasacionu procenu zemljišta.

 

Tokom rada na detaljnoj proceni zemljišta uočeno je da neki otvoreni pedološki profili nisu usklađeni sa katastarskim parcelama i tipovima zemljišta na terenu, pa je prema tome izvršena neophodna korekcija, u obrazacu br. 7 - terenski opis pedoloških profila ( u prilogu, profili br. 4 i br. 126 ).

 

Detaljna procena zemljišta je pregledana na terenu, od strane inspektora, SSUN RGZ-a, MatejićNenada dipl. inž. polj., pri čemu je sačinjen Zapisnik o stručnom nadzoru i pregleduradova detaljne procene zemljišta,u ko. Bački Petrovac, od 14. 11. 2011. i Zapisnik o stručnom nadzoru i pregledu S.D. 1 : 2500 detaljne procene zemljišta komasacionog područja ko. Bački Petrovac,opština Bački Petrovac od 13. 12. 2011. godine, 03 broj 952 -1/2011 - 16, ( u prilogu).

 

Prilozi:

 

·         Rešenje o imenovanju Podkomisije za komasacionu procenu zemljišta u ko. Bački Petrovac,

·         Terenski opisidopunskihpedoloških profila od 1d do 10d i pedoloških poluprofila od 1p do 21p,

·         Korigovani terenski opisi pedoloških profila br. 4 i br. 126,

·         Zapisnik o stručnom nadzoru i pregledu radova detaljne procene zemljišta, u ko. Bački Petrovac i

·         Zapisnik o stručnom nadzoru i pregledu S.D. 1 : 2500 detaljne procene zemljišta komasacionog područja ko. Bački Petrovac.

 

Preuzmite priloge ovde:

Pregledna karta detaljne procene zemljišta Bački Petrovac

Spisak koordinata detaljnih tacaka

 

U Bačkom Petrovcu, decembar 2011. godine.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика