Ispravka izveštaja sa XI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac objavljenog dana 14.12.

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 07. decembar 2012. godine sazvao XI. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Samuel Valo, Vladimir Sikora, Đorđo Šarić, Branislav Kevenski i Pavel Žilaji.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: Dr Jan Ribovič- direktor Doma zdravlja Bački Petrovac, Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

D N E V N I  R E D:
- Usvajanje Zapisnika sa X sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

1. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora ustanove “Informativni centar Bačsky Petrovec”, Bački Petrovac,
2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava za: a) sport, b) kulturu, c) nevladine organizacije,
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska Uprava,
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
5. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svojini Opštine Bački Petrovac,
6. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika,
7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u drž. svojini u Opštini Bački Petrovac u drugom krugu,
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o najpovoljnijim ponuđačima za javna nadmetanja po katastarskim opštinama Opštine Bački Petrovac
9. Razmatranje predloga i donošenje Zaključka o smanjenju broja zaposlenih u lokalnoj administraciji Opštine Bački Petrovac,
10. Razmatranje i predlaganje članova Regionalnog razvojnog saveta,
11. Razmatranje i odlučivanje povodom problema nabavke lekova za Dom zdravlja Bački Petrovac,
12. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za finansijsku pomoć Stojković Vesne,
13. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o promeni aproprijacije,
14. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi,
15. Razmatranje i usvajanje Informacije o zbivanjima u oblasti kulture, manifestacijama održanim na teritoriji Opštine B. Petrovac, te o radu organizacija i društava u oblasti kulture u 2011. godini,
16. Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2011. godini,
17. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva udruženja žena iz Maglića za finansijsku pomoć,
18. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva Opštinskog udruženja penzionera za finansijsku pomoć,
19. Pitanja i predlozi.


 Nakon primedbi tehničke prirode koje su upućene na račun Zapisnika sa X sednice Opštinskog veća, isti je jednoglasno usvojen te se pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda.
Povodom prve tačke dnevnog reda uvodno izlaganje dao je predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Marčok i tom prilikom je naveo da moramo izmeniti organizacionu formu ustanove Informativni centar „BÁČSKY PETROVEC“ Bački Petrovac a zatim je ukazano da su u toku izmene Zakona o javnim preduzećima. Izlaganju se priključio i g-din Govorčin koji se osvrnuo na konkurs za direktora ustanove Informativni centar sa konstatacijom da bi trebalo izabrati vršioca dužnosti direktora na određen period dok se ne reši zakonska regulativa u ovoj oblasti nakon čega će se sprovesti redovna zakonska procedura za izbor direktora. Posle duže diskusije Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je zaključak kojim se predlaže Skupštini Opštine Bački Petrovac da se odbije predlog Upravnog odbora ustanove Informativni centar „BÁČSKY PETROVEC“ Bački Petrovac, broj 137/2012, od 20.11.2012 godine, kojim se Vladimira Dorčova-Valtnerova predlaže za direktora ustanove Informativni centar „BÁČSKY PETROVEC“ Bački Petrovac.
Zbog aktuelnih izmena zakona i zakonske regulative u oblasti informisanja i neizvesnosti oko organizacione forme i statusa ustanove Informativni centar „BÁČSKY PETROVEC“ Bački Petrovac, posebno sa aspekta ko će biti osnivač Informativnog centra, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na osnovu člana 34. tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), predlaže Skupštini Opštine da se imenuje vršilac dužnosti direktora Ustanove informativni centar „BÁČSKY PETROVEC“, a na tu funkciju Opštinsko veće predlaže Vieru Babiakovu iz Kulpina na period od najduže 6 meseci, za koje vreme će stupiti na snagu novi zakon i nakon čega će se sprovesti redovna zakonska procedura za izbor direktora.
U vezi druge tačke dnevnog reda, doneta su Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu, kulturi i nevladinim organizacijama. Zatim, Opštinsko veće je donelo Odluku o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska Uprava i Odluku o lokalnim komunalnim taksama. Nakon kraće rasprave doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svojini Opštine Bački Petrovac kao i Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika kojim je predviđeno autobusko stajalište u Magliću u ulici Bratstva Jedinstva bb, kod bazena. U daljem toku zasedanja Opštinsko veće je donelo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac u drugom krugu čime je data saglasnost na raspisivanje Oglasa za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu, a potom je usvojen Izveštaj o najpovoljnijim ponuđačima za javna nadmetanja po katastarskim opštinama Opštine Bački Petrovac.
Povodom 9. tačke dnevnog reda koja se odnosi na smanjenje broja zaposlenih u lokalnoj administraciji uvodnu reč dao je načelnik Opštinske uprave g-din Tarnoci koji je rekao da je donošenje predmetnog zaključka u skladu sa Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, odnosno, u skladu sa novim tumačenjima navedenog zakona. Navedeno je da, sa jedne strane broj zaposlenih mora da se smanji a sa druge strane postoje nove nadležnosti koje iziskuju novo zapošljavanje. Nakon duže diskusije od strane Opštinskog veća donet je Zaključak o smanjenju broja zaposlenih u lokalnoj administraciji Opštine Bački Petrovac. Dalje, po okončanju rasprave donet je zaključak kojim se predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Pavel Marčok predlaže za člana Regionalnog razvojnog saveta, kao predstavnik jedinica lokalnih samouprava a g-din Branislav Kevenski predlaže za člana Regionalnog razvojnog saveta kao predstavnik javnog ili civilnog sektora ili drugih institucija i organizacija koje će Vlada imenovati kao članove Regionalnog razvojnog saveta za region AP Vojvodine. U vezi 11. tačke dnevnog reda uvodno izlaganje dao je dr Jan Ribovič koji je tom prilikom upoznao članove Opštinskog veća sa dopisom Ministarstva zdravlja, odnosno sektora za zdravstveno osiguranje, kojim se zabranjuje zdravstvenim ustanovama da preuzimaju obaveze veće od onih koje su predviđene finansijskim planom zdravstvene ustanove i za koje su predviđena finansijska sredstva, odnosno kojim se zabranjuje zdravstvenim ustanovama da stvaraju nova dugovanja van ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. Takođe je navedeno da bi se, poštujući napred navedeno, morala zaustaviti nabavka lekova te bi na taj način došlo do nestašice lekova u apotekama Doma zdravlja. Nakon duže rasprave donet je Zaključak kojim se daje saglasnost na odluku Upravnog odbora Doma zdravlja Bački Petrovac, donetu dana 23.11.2012 godine, broj 680/12, kojom će Dom zdravlja nastaviti nabavku neophodnih lekova do kraja godine. Ukoliko RFZO ne odobri nabavku lekova preko sredstava predviđenih finansijskim planom, opština Bački Petrovac će finansirati nabavku neophodnih lekova u iznosu do 3 000.000,00 dinara.
 Povodom molbe za finansijsku pomoć koju je podnela Stojković Vesna, veće je donelo zaključak kojim se odobrava podnosiocu molbe finansijska pomoć u iznosu od 50.000,00 dinara, a koja joj je potrebna radi pokrivanja troškova operacije njenog mlt. deteta Stojković Nikole. Takođe je doneta odluka da se putem sredstava javnog informisanja uputi poziv fizičkim i pravnim licima za pružanje pomoći i prikupljanje dobrotvornih priloga koji će biti namenjeni pokrivanju troškova operacije i lečenja deteta. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Rešenja o promeni aproprijacije kao i Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi.
Zatim, usvojena je Informacija o zbivanjima u oblasti kulture, manifestacijama održanim na teritoriji Opštine B. Petrovac, te o radu organizacija i društava u oblasti kulture u 2011. godini kao i Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštini Bački Petrovac u 2011. godini, te su iste upućene Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Povodom molbe za finansijsku pomoć koju je podnelo Udruženje žena iz Maglića, Opštinsko veće je donelo zakjučak kojim se tom udruženju odobrava jednokratna finansijska pomoć u iznosu od 10.000,00 dinara, a povodom molbe Opštinskog udruženja penzionera donet je zaključak kojim se tom udruženju odobrava jednokratna finansijska pomoć u iznosu od 15.000,00 dinara.
Povodom tačke pitanja i predlozi, reč je uzeo član veća g-din Sikora koji je tom priikom predložio da se Zahtev PU “ Včielka” o preispitivanju koeficijenata za obračun i isplatu plata uvrsti u dnevni red na narednoj sednici Opštinskog veća. Povodom iste tačke član veća g-din Šarić je predložio da se na narednoj sednici Opštinskog veća razmotri Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma Republike Srbije da bi se utvrdilo u kojoj meri se navedeni zakon poštuje u Opštini Bački Petrovac.
Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i XI sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac zaključio 07. decembra 2012. godine u 18.30 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика