Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 18.11.2019. godine održana je 100. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.
Zapisnik je sačinio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.

Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom predloženih tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
4. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari - vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački, kojim se oduzima pravo korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac od nosioca prava korišćenja Mesna zajednica Kulpin, i to: Kućište i dvorište površine 03a 42m2, parc. br. 6, upisane u zknj. ul. br. 4312 K.O. Kulpin, jer ista nije u funkciji ostvarivanja nadležnosti, odnosno delatnosti nosioca prava korišćenja.
Povodom 2. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, kojim Opština Bački Petrovac prenosi pravo korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, i to: Kućište i dvorište, površine 03a 42m2, parc. br. 6, upisano u zknj. ul. br. 4312 K.O. Kulpin, u korist JKP „Progres“ Bački Petrovac, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, a za potrebe obavlјanja svoje delatnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 400.000,00 dinara za povećanje pozicije 121/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 14 – Razvoj sporta i omladine programska aktivnost: 1301-01 – Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, ek. klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, za obezbeđivanje sredstava za ostvarivanje opšteg interesa u oblasti sporta.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, kojim se pokreće postupak otuđenja pokretnih stvari - vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog oglašavanja, putem javnog nadmetanja – licitacije, i to: a) putničko vozilo marke ZASTAVA KORAL IN 1.1, u voznom stanju, 0M bela, broj šasije: VX1145A0001112721, broj motora: 128A0641623394, zapremina motora: 1116, bezolovni benzin, godina proizvodnje: 2008, datum prve registracije: 25.02.2008. godine, za koju je istekla saobraćajna dozvola 22.03.2018.godine; b) putničko vozilo marke FIAT PUNTO 1.3 MJT, nije u voznom stanju, ima oštećenja na prednjem delu, 0M bela, broj šasije: ZFA18800001006329, broj motora: 188A90001924638, snaga motora: 51, evro dizel, godina proizvodnje: 2007, datum prve registracije: 14.02.2013.godine.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac