Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 09.12.2019. godine održana je 105. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Tatjana Zabunov i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu pravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i pravobranilac Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisivanje Oglasa za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga i donošenje Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o promeni aproprijacije;
4. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
5. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Zaklјučak kojim obavezuje Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da izmeni predlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i Oglasa za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac, tako da rok davanja u zakup, odnosno na korišćenje, polјoprivrednog zemlјišta u KO Bački Petrovac, KO Kulpin i KO Maglić bude 1 (jedna) godina a u KO Gložan 10 (deset) godina, kako bi se ostavilo vreme za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na spornim parcelama, te da se nakon pribavlјanja saglasnosti nadležnog ministarstva dostavi Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac izmenjen predlog na ponovno odlučivanje. Nakon toga je doneta Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac i raspisan Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, donet je Programa o izmenama Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, u predloženom tekstu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o promeni aproprijacije, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, razdeo 5, glava 0 – Opštinska uprava, program 15, - OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE, izvor finansiranja 01 - prihodi iz budžeta, menjaju se sledeće aproprijacije: - umanjuje se pozicija 40, ekonomska klasifikacija 411 – plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) za iznos od 500.000,00 dinara, tako da umesto 34.255.000,00 dinara sada iznosi 33.755.000,00 dinara; - povećava se pozicija 53, ekonomska klasifikacija 465 – ostale dotacije i transferi za iznos od 500.000,00 dinara, tako da umesto 2.800.000,00 dinara sada iznosi 3.300.000,00 dinara.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta su rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 42.000,00 dinara za povećanje pozicije 42 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalane samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 413 – naknada u naturi, zbog realizacije novogodišnjih i božićnih paketića deci zaposlenih u JLS;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 200.000,00 dinara za povećanje pozicije 56 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost 0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 485 – naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, zbog realizacije pravosnažnih sudskih odluka.
Povodom 5. tačke dnevnog reda vodila se diskusija u vezi kupovine mnjača, te o mogućnosti raspisivanja javne nabavke za projekat preparcelacije zemlјišta bivše Kooperative.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,45 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac