Izveštaj sa 11. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 08.11.2016. godine sazvao 11. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 10.sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu,
3. Razmatranje i davanje saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenjeu i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Bački Petrovac za 2016 godinu,
5. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač Opština Bački Petrovac, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje,
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima,
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
8. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o uređenju javnih površina opštine,
9. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac,
10. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini opštine Bački Petrovac,
11. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o uslovima i postupku sprovođenja, pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda,
12. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta,
13. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o rušenju objekata,
14. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim i nekategorizovanim putevima i ulicama u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac,
15. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
16. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o auto – taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
17. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
18. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac,
19. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u 2015. Godini,
20. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po godišnjem Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac za 2016.godinu –preči zakup-,
21. Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2015 godini,
22. Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2015.godini,
23. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva koji je podneo Igić Stevan iz Bačkog Petrovca,
24. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja
a) o razrešenju direktora JP KSP „Komunalc“ Maglić
b) o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP KSP „Komunalc“ Maglić
25. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja
a) o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,
b) o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“
c) o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“
d) o imenovanju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,
26. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja
a) o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“
b) o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“
c) o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“
d) o imenovanju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“,
27. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja
a) o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac
b) o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
28. Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve zbog obezbeđivanja sredstava za energetsku efikasnost Gimnaziji Jan Kolar Bački Petrovac.

Nakon što je usvojen zapisnik sa 11.sednice članovi Opštinskog veća su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac i Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima sistemu lokalne samouprave Opštine Bački Petrovac za 2015 godinu i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Zatim su dali saglasnost na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac koji je načelnica opštinske uprave opštine Bački Petrovac donela dana 4. novembra 2016 godine.Takođe su utvrdili predlog Odluke o drugom rebalansu budžeta opštine Bački Petrovac za 2016 godinu, predlog Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač Opština Bački Petrovac, za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, predlog Odluke o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima, predlog Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o uređenju javnih površina opštine, predlog Odluke o izmeni Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac, predlog Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju naknade za osnivanje prava službenosti na stvarima u javnoj svojini opštine Bački Petrovac, predlog Odluke o izmeni Odluke o uslovima i postupku sprovođenja, pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, predlog Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, predlog Odluke o izmeni Odluke o rušenju objekata, predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim i nekategorizovanim putevima i ulicama u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac, predlog Odluke o izmeni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Bački Petrovac, predlog Odluke o izmeni Odluke o auto – taksi prevozu putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac, predlog Odluke o izmeni Odluke o prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Bački Petrovac, predlog Odluke o izmeni Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Nakon toga su članovi opštinskog veća usvojili Izveštaj o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac po godišnjem Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac za 2016.godinu –preči zakup-
i Izveštaj o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac po Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u 2015. godini i doneli odluku da se daje u zakup poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ukupne površine 4,0000 ha Đuriš Miroslavu iz Gložana, poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ukupne površine 4,7809 ha Uramovoj Ani iz Gložana, poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ukupne površine 14,7003 ha Korčok Ondreju iz Gložana i poljoprivredno zemljište u državnoj svojini ukupne površine 3,0743 ha Uramovoj Ani iz Gložana. Jednoglasno su usvojene i Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2015 godini i Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture u 2015.godini te prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim su članovi opštinskog veća jednoglasno doneli Rešenje kojim se podnosiocu zahteva Igić Stevanu iz Bačkog Petrovca odobrava produženje roka smeštaja u jednoj od prostorija za socijalno ugroženu kategoriju lica u ulici 28. oktobra 28 u Bačkom Petrovcu na period od godinu dana. Nakon toga su utvrđeni predlozi Rešenja o razrešenju direktora JP KSP „Komunalc“ Maglić i Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP KSP „Komunalc“ Maglić, predlozi Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“, Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“,Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ i Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ i prosleđeni Skupštini opštine na razmatranje i donošenje. Dalje su jednoglasno od strane članova opštinskog veća utvrđeni predlozi Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“, Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“,Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“i Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“. Pod tačkom 27 su utvrđeni predlozi Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac i rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac. Jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske reserve zbog obezbeđivanja sredstava za energetsku efikasnost Gimnaziji Jan Kolar Bački Petrovac.

Predsednik opštine Srđan Simić je 11. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 08.novembra 2016. godine u 12,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика