Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 17.01.2020. godine održana je 112. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama.

Zapisnik je sačinio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačke dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Povodom 1. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 – Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 70.000,00 dinara za povećanje pozicije 236/0 u razdelu 5, glava 5.05 – Muzej vojvođanskih Slovaka, program 13 – Razvoj kulture i informisanja, Projekta: 1201-01: Očuvanje kulturnog nasleđa – kupovina mnjača, ek. klasifikacija 515 – Nematerijalna imovina, za obezbeđivanje sredstava za kupovinu mnjača.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac