Izveštaj sa 124. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 13.12.2023. godine održana je 124. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Mihal Hatalјa, Ondrej Bovđiš i Srđan Stojanović.
Opravdano odsutni: Gavra Govorčin i Bojana Ilišević.


Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: načelnik OPštinske uprave Dušan Rašeta , rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić, rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći:

 

D n e v n i r e d

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 120. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 20.11.2023. godine, zapisnika sa 121. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 29.11.2023. godine, zapisnika sa 122. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 30.11.2023. godine i zapisnika sa 123. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 04.12.2023. godine.

1. A) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac;
B) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac;

2. A) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora „Slovenské vojvodinské divadlo“ - Slovačko vojvođansko pozorište Bački Petrovac;
B) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora „Slovenské vojvodinské divadlo“ - Slovačko vojvođansko pozorište Bački Petrovac;;

3. Razmatranje Programa poslovanja preduzeća JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za 2024. godinu i Trogodišnjeg programa poslovanja JKP „Komunalac“ Bački Petrovac za period 2024-2026 godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;

4. Razmatranje zahteva aktiva direktora osnovnih škola na teritoriji Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;

5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga izmena i dopuna za 2024/25 godinu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025;

6. Razmatranje Izveštaja stanja bezbednosti saobraćaja u Opštini Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

7. Razmatranje predloga, te donošenje Pravilnika o određivanju spornih i dubioznih potraživanja izvornih javnih prihoda Opštine Bački Petrovac;

8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o proglašenju objekta-mosta za stalni putni objekat;

9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava;

10. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;

11. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u svojini Republike Srbije u Opštini Bački Petrovac;

12. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu;

13. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2023. – 30.09.2023. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;

14. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu;

15. Razmatranje predloga, te donošenje:

A) Rešenja o povećanju aproprijacije ( kupovina seoskih kuća );
B) Rešenja o promeni aproprijacije ( upravlјanje javnim osvetlјenjem );
V) Rešenja o povećanju aproprijacije ( Vrtić );
G) Rešenja o promeni aproprijacije ( Vrtić );
D) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( Vrtić );
Đ) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( tekuće popravke i održavanje );
E) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( putni troškovi );
Ž) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( predsednik - komisije );
Z) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( Reprezentacija );
I) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( OŠ Kulpin );
J ) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( kapela Gložan );

16. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini;

17. Razmatranje Zahteva Stranke slobode i pravde za dobijanje saglasnosti za postavlјanje banera, te donošenje zaklјučka povodom istog;

18. Pitanja i predlozi.
Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački petrovac i predlog Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac, te je iste prosledila Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora „Slovenské vojvodinské divadlo“ - Slovačko vojvođansko pozorište Bački Petrovac kao i predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora „Slovenské vojvodinské divadlo“ - Slovačko vojvođansko pozorište Bački Petrovac i iste predloge prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo zaklјučak kojim se prihvataju Godišnji program poslovanja za 2024. godinu i Trogodišnji program poslovanja za period 2024-2026 JKP „Komunalac“ Bački Petrovac, te je iste uputila Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo zaklјučak kojim se aktivu osnovnih škola na teritoriji Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na refundaciju sredstava za učenike koji imaju užinu/boravak na teret Opštine Bački Petrovac koji su nastali usled promene cena na tržištu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo zaklјučak kojim se utvrđuje predlog izmena i dopuna za 2024/25 godinu Lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma 2021-2025, za koji će sredstva biti obezbeđena Rebalansom budžeta Opštine Bački Petrovac u 2024 godini i isti se prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj stanja bezbednosti saobraćaja u Opštini Bački Petrovac za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Pravilnik o određivanju spornih i dubioznih potraživanja izvornih javnih prihoda Opštine Bački Petrovac.
Povodom 8. tačke dnevnog reda članovi Opštinskog veća su doneli Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o proglašenju objekta-mosta za stalni putni objekat i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno, bez primedbi donelo zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Opštinska uprava i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.
Povodom 11. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Odluku oraspisivaeu javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u svojini Republike Srbije u Opštini Bački Petrovac i raspisalo Oglas za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u svojini Republike Srbije u Opštini Bački Petrovac.
Povodom 12. tačke dnevnog reda jednoglasno je donet zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 13. tačke Opštinsko veće je donelo zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2023. – 30.09.2023. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 14. tačke dnevnog reda jednoglasno, bez primdbi donet je zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2024. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 15. tačke dnevnog reda doneta su sledeća Rešenja:
A) Rešenje o povećanju aproprijacije ( kupovina seoskih kuća );
B) Rešenje o promeni aproprijacije ( upravlјanje javnim osvetlјenjem );
V) Rešenje o povećanju aproprijacije ( Vrtić );
G) Rešenje o promeni aproprijacije ( Vrtić );
D) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( Vrtić );
Đ) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( tekuće popravke i održavanje );
E) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( putni troškovi );
Ž) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( predsednik - komisije );
Z) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( Reprezentacija );
I) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( OŠ Kulpin );
J ) Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( kapela Gložan ) i
K ) Rešenje o promeni aproprijacije ( MZ Kulpin ).
Povodom 16. tačke dnevnog reda jednoglasno je donet zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 17. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo zaklјučak kojim se daje saglasnost/odobrenje Stranci slobode i pravde za postavlјanje banera političkog sadržaja iznad puta ( kolovoza) na lokacijama navedenim u zahtevu od dana 08.12.2023. godine.
Povodom 18. tačke dnevnog reda niko od prisutnih se nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 09,15 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика