Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.pngDana 17.03.2021. godine održana je 23. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu zamenika predsednice Opštinskog veća Srđana Simića.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Jana Zabunov, Ondrej Bovđiš i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutna: predsedica Jasna Šproh.

Zapisnik je vodila: Kristina Benka Stojisavlјević – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač i pomoćnik predsednice Opštine Bački Petrovac Zoran Bjekić.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 22. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 02.03.2021. godine;

1. A) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozoriše u Bačkom Petrovcu za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istih;
B) Razmatranje Plana i programa rada pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozoriše u Bačkom Petrovcu za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja sa godišnjim obračunom Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istih;

3. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog.

4. Razmatranje Izveštaja o radu Interresorne komisije (IRK) za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškomdetetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

5. A) Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Razmatranje Programa rada i Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu , te donošenje zaklјučka povodom istih;

6. A) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2020. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istih;
B) Razmatranje Plana rada i Finansijsog plana Mesne zajednice Gložan za 2021. godinu , te donošenje zaklјučka povodom istih;

 

7. Razmatranje predloga i donošenje Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021-2022 godinu;

8. Razmatranje predloga i donošenje Programa monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021-2022 godinu;

9. A) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
B Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
V) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
G) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.

10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o postupku odlučivanja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komiunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;

11. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja po žalbi Nikić Dragice iz Kulpina protiv prvostepenog rešenja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac;

12. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravlјanja otpadom u Opštini Bački Petrovac;

13. A) Razmatranje Predloga raspodele sredstava za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2021. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B) Donošenje rešenja o odobrenju godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2021. godini;

14. Razmatranje predloga Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

15. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2020. godinu kao i Plan i program rada za 2021. godinu pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ – Slovačko vojvođansko pozoriše u Bačkom Petrovcu i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj sa godišnjim obračunom Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o finansijskom poslovanju PU „Včielka“ Bački Petrovac za 2020. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o radu Interresorne komisije za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama za 2020. godinu.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu za 2020. godinu kao i Program rada i Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu Mesne zajednice Maglić i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2020. godinu kao i Plan rada i Finansijski plan za 2021. godinu Mesne zajednice Gložan i isti se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez rasprave Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je Program praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021-2022 godinu.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Program monitoringa buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2021-2022 godinu.
Povodom 9. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje: predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, predlog Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i isti predlozi se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovacna razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se utvrđuje predlog Rešenja o postupku odlučivanja o razrešenju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komiunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i proslelјuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez diskusije, doneto je Rešenje kojim se odbija žalba Nikić Dragice iz Kulpina, ul. Nušićeva br. 40, podnete protiv rešenja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac br. 55330-19/2021 od 29.01.2021. godine, kao neosnovana i potvrđuje rešenje prvostepenog organa kao zakonito i pravilno.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće je jednoglasno, bez diskusije Zaklјučkom utvrdilo predlog Odluke o pristupanju izradi lokalnog plana upravlјanja otpadom u Opštini Bački Petrovac, te isti prosledilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, jednoglasno i bez diskusije donet je Zaklјučak kojim se usvaja Predlog raspodele sredstava za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2021. godini br. 016-1/26-2021-5 od 16.03.2021. godine. Na osnovu ovog Predloga za svaku sportsku organizaciju doneće se posebno rešenje o odobrenju godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački petrovac u 2021. godini.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, bez diskusije, donet je Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na predlog Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2021. godinu.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnim na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,43 časova.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac