Izveštaj sa 24. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 16.05.2013. godine sazvao 24. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, VladimirSikora, Pavel Žilaji. Odsutni:Branislav Kevenski.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, i Dušan Govorčin ,zatim Ilić Ivana v.d.direktor Slovačkog Vojvođanskog Pozorišta, Čanji Pavel v.d.direktor Muzeja Vojvođanskih Slovaka, Adamović Dario v.d.direktor Turističke organizacije opštine Bački Petrovac, Nišić Mile, sekretar MZ Maglić i Černak Jan direktor Informativnog centra “Bačski Petrovec” Bački Petrovac.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 21.,22. i 23.sednice Opštinskog veća opštine Bački Petrovac

1. Razmatranje i usvajanje Informacija o radu i aktivnostima za 2012. godinu i Plana rada i Finansijskog plana za 2013.godinu Mesne zajednice Bački Petrovac ;
2. Razmatranje i usvajanje Informacije o radu za 2012. godinu i Programa rada i Finansijskog plana za 2013.godinu Mesne zajednice Maglić;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i aktivnostima za 2012. godinu Mesne zajednice Kulpin;
4. Razmatranje i usvajanje Informacija o aktivnostima za 2012. godinu i Plana rada i Finansijskog izveštaja za 2013.godinu Mesne zajednice Gložan;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012.godinu, Izveštaja o radu za 2012.godinu, Plana i programa rada za 2013.godinu i Finansijskog plana za 2013.godinu Slovačkog Vojvođanskog Pozorišta;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2012.godinu, Finansijskog izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu, Plana rada za 2013.godinu i Finansijskog plana za 2013.godinu Informativnog centra „Bačski Petrovec“ Bački Petrovac;
7. Razmatranje i usvajanje dopune Finansijskog plana za 2013.godinu Muzeja Vojvođanskih Slovaka;
8. Razmatranje i usvajanje dopune Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2012.godinu i Plana rada i Finansijskog plana za 2013.godinu Turističke organizacije opštine Bački Petrovac;
9. Informacija o pripremljenosti sistema i odbrane od grada na teritoriji radarskog centra “Fruška gora” za 2013 godinu i preduzete mere povodom elementarne nepogode na teritoriji opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ u Bačkom Petrovcu;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji opštine Bački Petrovac;
12. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Olujić Mirka za otpis kamate po uslovima iz Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i lokalnih poreskih dugovanja po osnovu Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanja poreskog duga koju je donela Skupština opštine Bački Petrovac;
13. Razmatranje i donošenje Rešenja o dopuni i izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu na osnovu podnetih zahteva na drugi konkurs za sufinansiranje programa i aktivnosti udruženja u oblasti sporta;
14. Razmatranje i donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi;
15. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva d.o.o „Gloakvalis“ Gložan radi odobrenja sredstava za nabavku Livenog vodomera fi 200, sa davačem impulsa za hlorisanje vode za piće;
16. Pitanja i predlozi;

Nakon usvajanja zapisnika sa 21.,22. i 23. sednice Opštinskog veća pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada su u pitanju, prva, druga, treća i četvrta tačka dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Informaciju o radu i aktivnostima za 2012 godinu i Plan rada i Finansijski Plan za 2013 godinu MZ Bački Petrovac, Informaciju o radu za 2012 godinu i Program rada i Finansijski Plan za 2013 godinu MZ Maglić, Izveštaj o radu i aktivnostima i Finansijskom poslovanju za 2012 godinu i Plan rada za 2013 godinu MZ Kulpin, zatim Informacije o aktivnostim za 2012 godinu i Plan rada i Finansijski izvaštaj za 2013 godinu MZ Gložan te su isti upućeni Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i davanje saglasnosti. Povodom pete i šeste tačke dnevnog reda usvojeni su i Finansijski izveštaj i Izveštaj o radu za 2012 godinu i Plan i program rada i Finansijski plan za 2013 Slovačkog Vojvođanskog Pozorišta kao i Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu i Plan rada i Finansijski plan za 2013 godinu Informativnog centra “Bačsky Petrovec” Bački Petrovac. Nakon toga jednoglasno je usvojeni dopunski Finansijski plan za 2013 godinu Muzeja Vojvođanskih Slovaka kao i Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2012 godinu i Plan rada i Fiansijski Plan za 2013 godinu Turističke organizacije Bački Petrovac.Kada je u pitanju deveta tačka dnevnog reda predsednik opštine Pavel Marčok je informisao članove veća o preduzetim merama povodom elementarne nepogode - grada na teritoriji opštine Bački Petrovac. Dalje je usvojena Odluka o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi “Včielka” u Bačkom Petrovcu i Odluka o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji opštine Bački Petrovac i iste su upućene Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.Zatim je jednoglasno donet zaključak kojim se usvaja molba Olujić Mirka za otpis kamate po uslovima iz Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga i lokalnih poreskih dugovanja. Povodom trinaeste i četrneiste tačke dnevnog reda od strane opštinskog veća jednoglasno je doneto Rešenje o dopuni i izmeni Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sportu na osnovu podnetih zahteva na drugi konkurs za sufinansiranje programa i aktivnosti udruženja u oblasti sporta i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve zbog pokrivanja troškova dečje predstave „Spievankovo“, Republika Slovačka. Kada je u pitanju petnaesta tačka dnevnog reda gde se odlučivalo povodom sredstava za nabavku Limenog vodomera fi 200, sa davačem impulsa za hlorisanje vode za piće koji je podneo d.o.o “Gloakvalis” Gložan, opštinsko veće je jednoglasno donelo odluku da se predlog usvoji i odobri 63.000,00 dinara za pomenutu opremu.

Povodom tačke pitanja i predlozi g-din Šarić je informisao članove veća da su ispred opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije - Bački Petrovac poslali apel i premijeru RS Srbije i predsedniku poslaničke grupe SPS da usvoje Zaključak Skupštine opštine Bački Petrovac kojim se predlaže Vladi RS kao predlagaču Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva da predvidi osnivanje Osnovnog suda u Bačkom Petrovcu za teritoriju Opštine Bački Petrovac i da su dobili odgovor da je Vlada RS ovaj zakon povukla ali će ovaj predlog imati u vidu.
 
Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i 24 sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 16. maja 2013. godine.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика