Izveštaj sa 25. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 28.05.2013. godine sazvao 25. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo,  Branislav Kevenski,VladimirSikora, Pavel Žilaji.
Odsutni: niko.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, i Dušan Govorčin ,zatim Bovđiš Ondrej v.d.direktor direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac, Černak Jan direktor Informativnog centra “Bačsky Petrovec” Bački Petrovac i Aleksandra Arsenin, direktor centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red

1. Razmatranje i usvajanje Zaključka Direkcije za građevinsko zemljište,putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac da se sa firmom Confido d.o.o sklopi Ugovor o raskidu ugovora o davanju ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u zakup od 21.05.2007 godine i da se firmi Confido d.o.o. vrate sredstva uplaćena u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o.Bački Petrovac parc.br.6798/6, bez uplaćenog garantnog iznosa;
2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o dopuni pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u ustanovi Informativni centar „Bačsky Petrovec“ Bački Petrovac;
3. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe radi korišćenja loga opštine Bački Petrovac i imena opštinskog web sajta radi štampanja i izdavanja razglednica koju je podneo Bovđiš Igor iz Bačkog Petrovca;
4. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe radi produženja zakupa stana koji se nalazi u Kulpinu a koju je podnela Melich Ana iz Bačkog Petrovca;
5. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za smeštaj u prostorije za socijalno ugroženu kategoriju lica koju je podneo Igić Stevan iz Bačkog Petrovca;
6. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za rešavanje stambenog pitanja koju je podneo Steva Nikolić iz Kulpina;
7. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe radi produženja prava korišćenja prostorije u državnoj svojini koju je podnela Kevenski Anka iz Bačkog Petrovca ;
8. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za rešavanje stambenog pitanja koju je podneo Benša Juraj iz Bačkog Petrovca;
9. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za rešavanje stambenog pitanja koju je podneo Necić Lazar iz Bačkog Petrovca;
10. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za jednokratnu novčanu pomoć koju je podneo Dostan Stevan iz Bačkog Petrovca;
11. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za nužni smeštaj koju je podneo Knežević Vladimir iz Bačkog Petrovca;
12. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva za pomoć koji je podneo Andrašik Jan iz Bačkog Petrovca;
13. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za finansiranje troškova smeštaja i ishrane Jovane Radaković u Srednjoškolskom domu u Novom Sadu, mesečne prevozne karte i vikend karte za relaciju Novi Sad – Maglić;
14. Razmatranje i odobravanje sufinansiranja  revizije strategije razvoja opštine Bački Petrovac za period 2014 – 2020 godine i izrada Akcionih planova za prioritetne oblasti lokalnog ekonomskog razvoja;
15. Razmatranje i donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o korišćenju i nakanadi troškova službenih mobilnih telefona;
16. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla logopeda koji su podneli Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac i Osnovna škola „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
17. Pitanja i predlozi.

Kada je u pitanju, prva tačka dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Zaključak Direkcije za građevinsko zemljište , putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac das a firmom Confido d.o.o.zaključi ugovor o raskidu ugovora o davanju ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u zakup od 21.05.2007 godine i da se firmi Confido d.o.o vrate sredstva uplaćena u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Bački Petrovac parc.br. 6798/6, bez uplaćenog garantnog iznosa. Povodom druge tačke dnevnog reda jednoglasno je donet Pravilnik o dopuni pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u ustanovi Informativni centar “Bačsky Petrovec” Bački Petrovac. Nakon toga članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili molbu Bovđiš Igora radi korišćenja loga opštine Bački Petrovac i imena opštinskog web sajta radi štampanja i izdavanja razglednica. Dalje je donet Zaključak da se Melich Ani iz Bačkog Petrovca produži zakup službenog stana u Kulpinu na period do 6 meseci sa otkaznim rokom od 30 dana.Zatim je jednoglasno donet zaključak kojim se usvaja molba Igić Stevana da se preseli u jednu prostoriju u Bačkom Petrovcu u ulici 28.oktobra 28 a koji se nalazi u državnoj svojini a korisnik je opština Bački Petrovac. Povodom šeste tačke dnevnog reda od strane opštinskog veća jednoglasno je donet Zaključak da se Nikolić Stevi iz Kulpina obezbedi nužni smeštaj u objektu tzv.“Stare škole „ u ulici Lava Tolstoja br.1. Kada je u pitanju sedma i osma tačka dnevnog reda gde se odlučivalo povodom molbi za produženje prava korišćenja prostorija u državnoj svojini Kevenski Anke i Benša Juraja, opštinsko veće je jednoglasno donelo zaključak da se predlozi usvoje i odobri korišćenje istih. Nakon toga jednoglasno su odbijene molbe Necić Lazara za dodelu stana, molba Dostan Stevana za jednokratnu novčanu pomoć kao i molba Knežević Vladimira za nužni smeštaj jer opštinsko veće u konsultaciji sa stručnim radnicima Centra za socijalni rad je zaključilo da podnosioci molbe ne ispunjavaju uslove. Takođe je jednoglasno odbijena molba Radaković Jelene za finansiranje troškova smeštaja i ishrane  u Srednjoškolskom domu u Novom Sadu, mesečne prevozne karte i vikend karte na relaciji Maglić - Novi Sad iz razloga što podnosilac molbe ima rešeno stambeno pitanje,nije korisnik socijalne pomoći i oba roditelja imaju primanja. Zatim je odobreno sufinansiranje projekta revizija strategije razvoja opštine Bački Petrovac za period 2014 – 2020 godine i izrade Akcionih planova za prioritetne oblasti lokalnog ekonomskog razvoja u iznosu od 265.000,00 dinara na teret sredstava tekuće budžetske rezerve, a koja im je potrebna radi realizacije planiranog projekata. Povodom petnaeste i šesnaeste tačke dnevnog reda jednoglasno je od strane opštinskog veća doneto Rešenje o izmeni rešenja o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona i odobren je zahtev za naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla za logopeda u predškolskoj ustanovi “Včielka” Bački Petrovac i Osnovnoj školi “Jan Čajak” Bački Petrovac.
Povodom tačke pitanja i predlozi g-din Šarić je predložio da se uredi oglasna table opštine Bački Petrovac kao i da se pristupi rešavanju problema sakupljanja hemijskog odpada i bele tehnike .
  
Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i 25 sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 28. maja 2013. godine.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика