Izveštaj sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dnevni red:
- usvajanje zapisnika sa 39.sednice Opštinskog veća opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2013.godinu:
a) Opštinske uprave opštine Bački Petrovac,
b) službe Predsednika Opštine Bački Petrovac,Opštinskog veća opštine Bački Petrovac i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda,
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 03.03.2014.godine sazvao 41. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac, kao i članovi: Đorđo Šarić,zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo,zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Branislav Kevenski, zadužen za oblast kulture, infrastrukture i međunarodnu saradnju, Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede i Vladimir Sikora, zadužen za oblast školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj. 

 Osim članova veća, sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin, Miroslav Čeman, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac, Siniša Stanivuk, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac, zadužen za oblast društvenih delatnosti, Katarina Rašeta, opštinski javni pravobranilac, te direktori preduzeća i ustanova sa teritorije opštine Bački Petrovac: Ondrej Bovđiš, direktor Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Bački Petrovac, Pavel Čanji, direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka, Zuzana Pašić, direktor PU“Včielka“Bački Petrovac, Dario Adamović, direktor Turističke organizacije opštine Bački Petrovac, Čedomir Rupar, direktor JKP“Komunalac“Maglić, Robertina Nađ i Daniela Fekete, ispred Saveta za mlade, radnog tela Skupštine opštine Bački Petrovac.


Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 39.sednice Opštinskog veća opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2013.godinu:
a) Opštinske uprave opštine Bački Petrovac,
b) službe Predsednika Opštine Bački Petrovac,Opštinskog veća opštine Bački Petrovac i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda,
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac za 2013.godinu, Programa rada Opštinskog štaba za varedne situacije Opštine Bački Petrovac za 2014.godinu kao i Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2014.godini,
4. Razmatranje Zahteva za uklanjanje privremenih objekata sa javne površine u ul. XIV VUSB podnetog od strane Lukić Ane iz Bačkog Petrovca ul.Novosadska br.59., kao i Pisma o namerama za izgradnju poslovnog objekta tržnog centra u Bačkom Petrovcu u ul. Narodne revolucije br. 14. i 16., upućenog Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac, te upoznavanje sa Mišljenjem Javnog preduzeća „Direkcije za izgradnju opštine“Bački Petrovac,
5. Razmatranje inicijative za određivanje naziva ulica u naseljenom mestu Bački Petrovac,
6. a) Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,
 b) Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 
7. Informisanje o Zapisniku o vanrednom inspekcijskom nadzoru dela biračkog spiska u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac,
8. Razmatranje i usvajanje predloga za isplatu razlike zakupnine za korišćenje prostorija Komisije za komasaciju u k.o. Kulpin, po zaključenom vansudskom poravnanju,
9. Razmatranje Inicijativnog predloga radnog tela SO-e Bački Petrovac –Saveta za mlade za podržavanje inicijative Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije za osnivanje i registraciju Nacionalne asocijacije lokalnih kancelarija za mlade,
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2013.godinu JKP“Komunalac“Maglić,
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju PU „Včielka“Bački Petrovac za 2013.godinu,
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu, Finansijskog izveštaja za 2013.godinu, Finansijskog plana za 2014.godinu, kao i Plana rada za 2014.godinu Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,
13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2013.godinu, Finansijskog izveštaja za 2013.godinu, kao i Plana i Programa za 2014.godinu,
14. Razmatranje i donošenje Rešenja o raspodeli sredstava namenjenih oblasti kulture,
15. Razmatranje i donošenje Rešenja o raspodeli budžetskih sredstava namenjenih sufinansiranju programa i aktivnosti humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog i verskog karaktera i ostalih programa i aktivnosti od značaja za opštinu Bački Petrovac, koje sprovede NVO,
16. Razmatranje i donošenje Rešenja o sufinansiranju programa, koje tokom 2014.godine sprovede sportske organizacije, registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu,
17. Pitanja i predlozi.

 Nakon usvajanja zapisnika sa 39.sednice Opštinskog veća, pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Članovi veća su usvojili Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kao i Izveštaj o radu Predsednika opštine Bački Petrovac za 2013.godinu. Nakon razmatranja nacrta Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, utvrđen je predlog iste, koji je upućen Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Po trećoj tačci dnevnog reda, usvojen je Izveštaj o radu Opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac za 2013.godinu i Program rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2014.godinu, te su isti upućeni Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, dok je Operativni plan odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2014.godini od strane veća usvojen i isti se ne upućuje u dalju proceduru. Razmotren je i Zahtev za uklanjanje privremenih objekata sa javne površine u ul. XIV VUSB podnet od strane Lukić Ane iz Bačkog Petrovca ul.Novosadska br.59., kao i Pisma o namerama za izgradnju poslovnog objekta tržnog centra u Bačkom Petrovcu u ul. Narodne revolucije br. 14. i 16. Veće je razmotrilo predmetni zahtev, međutim nije po zahtevu odlučilo iz razloga, što je neophodno prethodno od strane opštinskih organa sagledati činjenično stanje vezano za korišćenje privremenih objekata na navedenoj lokaciji. Tek nakon toga će veće, na nekoj od narednih sednica, odlučiti o zahtevu. Razmatrajući inicijativu RGZ Službe za katastar nepokretnosti Bački Petrovac za određivanje naziva ulica u naseljenom mestu Bački Petrovac, odlučeno je da se ista dostavi Mesnoj zajednici Bački Petrovac, radi davanja mišljenja na predložene nazive ulica od strane veća o predloženim nazivima ulica Gložanska i Kisačska. U nastavku sednice su doneta Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, i to u iznosu od 358.000,00 dinara za Osnovnu školu „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu, kao i 545.000,00 dinara za Mesnu zajednicu Bački Petrovac. Vladimir Tarnoci je informisao prisutne o zapisniku o vanrednom inspekcijskom nadzoru dela biračkog spiska u Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac. Konstatovao je da se u našoj opštini birački spisak vodi ažurno. U okviru osme tačke dnevnog reda prisutni su razmatrali pitanja nastala oko korišćenja prostorija u Kulpinu od strane Komisije za komasaciju za k.o. Kulpin. Komasacija u k.o. Kulpin se privodi kraju i treba povremeno i određene administrativne poslove obaviti, te Komisija ne zaseda svakodnevno, usled čega je vlasnik prostorija postavio pitanje nadoknade za iste. Predloženim dogovorom se rešavaju dugovanja prema istom. Nakon rasprave, predlog za razrešenje nastale situacije je usvojen. Nadalje je od strane veća podržana inicijativa Saveta za mlade, potekla od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije za osnivanje i registraciju Nacionalne asocijacije kancelarije za mlade, a s tim u vezi i pristupanje mladih istoj. U nastavku sednice članovi veća su razmotrili Izveštaje o radu, Finansijske izveštaje za 2013.godinu javnih preduzeća i ustanova, i to:
JKP“Komunalac“Maglić, 
PU“Včielka“Bački Petrovac, 
Turističke organizacije opštine Bački Petrovac, koja je dostavila i Finansijski plan za 2014.godinu, kao i Plan rada za 2014.godinu, 
Muzeja vojvođanskih Slovaka, koji je dostavio i Plan i program za 2014.godinu.Napred nabrojani akti su od strane veća i usvojeni. 
Iz oblasti finansija, doneta su tri rešenja o raspodeli sredstava, i to: namenjenih kulturi u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara, koja će se rasporediti po rešenju kulturno umetničkim društvima. Na osnovu drugog rešenja, sredstva u iznosu od 3.700.000,00 dinara biće korišćena za finansiranje aktivnosti humanitarnog, kulturno-prosvetnog, invalidnog, verskog karaktera, prema navedenom rasporedu u rešenju. Trećim rešenjem raspodeliće se sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara registrovanim sportskim udruženjima na teritoriji opštine Bački Petrovac. 

Predsednik opštine Pavel Marčok je 41.sednicu Opštinskog veća završio u 18,20 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика