Izveštaj sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 09.02.2018. godine održana je 42. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.

Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš i rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.

Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno  usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

  • Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 29.01.2018. godine.

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
a) Dogradnja i adaptacija objekta PU Včielka u Kulpinu;
b) Uspostavlјanje videonadzora u predškolskoj ustanovi „Včielka“ Maglić i predškolskoj ustanovi „Včielka“ Kulpin;
v) Uspostavlјanje videonadzora raskrsnice ulica Kolarova, Lenjinova i Masarikova u Bačkom Petrovcu;
2. Razmatranje predloga za izmenu Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za ocenjivanje programa udruženja Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o dodeli sredstava za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje javni interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga Aneksa Ugovora o godišnjoj članarini Regionalne razvojne agencije Bačka DOO Novi Sad za 2018. godinu, te davanje saglasnosti predsedniku Opštine Bački Petrovac za potpisivanje istog;
6. Razmatranje Informacije MOMS Petrovec o nenamenskom utrošku budžetskih sredstava, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o upotrbi tekuće budžetske rezerve, kojima se

- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšt usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 1.350.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 63 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 8 – Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, projekat: 2001 – P1 „Dogradnja i adaptacija objekta PU Včielka u Kulpinu“, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti,  za  obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta;

- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšt usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva  odobrava upotreba sredstava u iznosu 180.000,00 dinara za otvaranje i povećanje aproprijacije 64.1  u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 8 – Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, projekat: 2001 – P5 „Uspostavlјanje videonadzora u predškolskoj ustanovi „Včielka“ Maglić i predškolskoj ustanovi „Včielka“ Kulpin“, ek. klasifikacija 512 – Mašine i oprema,  za  obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta;

- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšt usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 428.000,00 dinara za otvaranje i povećanje aproprijacije 62.1  u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, projekat: 0701 – P12 „Uspostavlјanje videonadzora raskrsnice ulica Kolarova, Lenjinova i Masarikova u Bačkom Petrovcu“, ek. klasifikacija 512 – Mašine i oprema,  za  obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrši izmena Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu, i to: dodaje se nabavka radova pozicija 1.3.22 – USPOSTAVLjANјE VIDEONADZORA U PU „VČIELKA“ – MAGLIĆ I PU „VČIELKA“ – KULPIN I USPOSTAVLjANјE VIDEONADZORA RASKRSNICE ULICA KOLAROVA, LENјINOVA I MASARIKOVA. Procenjena vrednost bez PDV iznos „2.100.000,00“ dinara. Veći deo rashoda po ovoj javnoj nabavci realizovaće se u 2018. godini.    

Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenja o obrazovanju Komisije za ocenjivanje programa udruženja Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta rešenja o dodeli sredstava za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruje javni interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac, u predloženom tekstu.

Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac za potpisivanje Aneksa Ugovora o godišnjoj članarini Regionalne razvojne agencije Bačka DOO Novi Sad za 2018. godinu, u predloženom tekstu.

Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac zahteva od Matice slovačke u Srbiji, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, ul. Maršala Tita br. 18, da u roku od 7 dana od dana prijema ovog zaklјučka dostavi pisani izveštaj sa dokazima o namenskom utrošku sredstava dodelјenih na račun br. 840-2616763-49 u iznosu od 140.000,00 dinara, na osnovu Ugovora zaklјučenog između Opštine Bački Petrovac i Mesnog odbora Matice slovačke Bački Petrovac br. 016-1/139-2017-21 od 11.05.2017. godine.

Povodom 7. tačke dnevnog reda vodila se kratka diskusija u vezi članova delegacije Opštine Bački Petrovac koja će ići u zvaničnu posetu partnerskom gradu „Kirchheim unter Teck“ u maju mesecu tekuće godine.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,55 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика