Izveštaj sa 44. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 12.03.2018. godine održana je 44. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Sednici nije prisustvovao Milan Anušjak – opravdano.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin i rukovodilac odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

D N E V N I  R E D

 

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu organa i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. a) Razmatranje Izveštaja o radu i aktivnostima organa i Finansijskog izveštaja o poslovanju Mesne zajednice Kulpin za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Programa rada i Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Doma zdravlјa Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Doma zdravlјa Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac u 2017. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Poslovnog i inovativnog centra DOO Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
9. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
10. a) Razmatranje Izveštaja rada i Finansijskog izveštaja Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
11. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
12. Razmatranje Izveštaja o radu Žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
13. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
14. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
15. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za rodnu ravnopravnost Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
16. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za mlade Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
17. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu organa i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bački Petrovac za 2017. godinu i Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i aktivnostima organa i Finansijski izveštaj o poslovanju Mesne zajednice Kulpin za 2017. godinu i Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Mesne zajednice Maglić za 2017. godinu i Program rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Doma zdravlјa Bački Petrovac za 2017. godinu i Plan rada i Finansijski plan Doma zdravlјa Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti. Ujedno je donet i Radni zaklјučak kojim se obavezuje direktorka Doma zdravlјa Bački Petrovac da na mesečnom nivou obaveštava Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac o problemima u radu doma zdravlјa, kako bi se omogućilo blagovremeno reagovanje osnivača u saradnji sa organima viših nivoa vlasti.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac u 2017. godini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Poslovnog i inovativnog centra DOO Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2017. godinu i Plan i program Slovačkog vojvođanskog pozorišta za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2017. godinu i Plan i program rada i Finansijski plan Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2017. godinu i Plan i program rada i Finansijski plan Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj rada i Finansijski izveštaj Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i Plan rada i Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se daje saglasnot na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac br. 551-50/2018-04 od 27.02.2018. godine, uz primedbu da se u odelјku III Sistematizacija radnih mesta, kod voditelјa slučaja i tehničkog sekretara unese obavezan uslov „poznavanje slovačkog jezika“, kako bi se omogućilo nesmetano vođenje postupka na jeziku slovačke nacionalne manjine, koji je u službenoj upotrebi u Opštini Bački Petrovac, imajući u vidu specifičnost delatnosti socijalne zaštite građana.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o radu Žalbene komisije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Saveta za rodnu ravnopravnost Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Saveta za mlade Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 17. tačke dnevnog reda vodila se diskusija o potpisanom ugovoru između Opštine Bački Petrovac i EPS, koji se odnosi na izgradnju trafostanice koja će napajati visokonaponskom strujom parcele u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu, nakon čega je jednoglasno doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 651.000,00 dinara za otvaranje i povećanje aproprijacije 44.1 u razdelu 4, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 2 – Komunalna delatnost, projekat: 1102 – P6 „TD – 17414 MBTS “Radna zona“ sa pripadajućom SN i NN mrežom u Bačkom Petrovcu, ek. klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti, za obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekta.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 12,00 časova.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика