Izveštaj sa 45. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

- Usvajanje zapisnika sa 42., 43. i 44. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje Informacije o radu Mesne zajednice Maglić, sa pregledom finansijskog poslovanja za 2013. godinu, Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić i Programa rada Mesne zajednice Maglić za  2014. godinu;
2. Razmatranje Izveštaja o radu Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2013. godinu, Izveštaja o osvarenom finasijskom poslovanju za 2013. godinu, Plana i programa rada za 2014. godinu i Finasijskog plana za 2014. godinu;
3. Razmatranje Detaljnog finansijskog izveštaja  Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2013. godinu;
4.Razmatranje predloga i donošenje Odluke o sufinansiranju Projekta za završtak izgradnje vakumske kanalizacione mreže deonice sistema na slivu vakumske stanice br.1;
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 28.05.2014.godine sazvao 45. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac, Miroslav Čeman, zamenik predsednika opštine Bački Petroac kao i članovi: Đorđo Šarić,zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo,zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Branislav Kevenski, zadužen za oblast kulture, infrastrukture i međunarodnu saradnju i Vladimir Sikora, zadužen za oblast školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj i Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede.
 Osim članova veća, sednici su prisustvovali: rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović , Dušan Govorčin , Jan Jovankovič, Ondrej Benka, pomoćnik predsednika Opštine za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i komunalne delatnosti kao i Ondrej Bovđiš, direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnost Opštine Bački Pterovac, Rašeta Katarina, Opštinski javni pravobranilac, Mile Nišić predstavnik Mesne zajednice Maglić, Jarmila Stojimirović, direktor biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac, Pavel Čanji, direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka, Nebojša Stojisavljević, saradnik za saobraćaj
Dnevni red:
- Usvajanje zapisnika sa 42., 43. i 44. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje Informacije o radu Mesne zajednice Maglić, sa pregledom finansijskog poslovanja za 2013. godinu, Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić i Programa rada Mesne zajednice Maglić za 2014. godinu;
2. Razmatranje Izveštaja o radu Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2013. godinu, Izveštaja o osvarenom finasijskom poslovanju za 2013. godinu, Plana i programa rada za 2014. godinu i Finasijskog plana za 2014. godinu;
3. Razmatranje Detaljnog finansijskog izveštaja Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2013. godinu;
4.Razmatranje predloga i donošenje Odluke o sufinansiranju Projekta za završtak izgradnje vakumske kanalizacione mreže deonice sistema na slivu vakumske stanice br.1;
5.Razmatranje predloga i donošenje Odluke o sufinansiranju Projekta za izgradnju bunara za rešavanje vodosnabdevanja u naselju Bački Petrovac;
6.Razmatranje predloga i donošenje Odluke o sufinansiranju Projekta za nabavku opreme za sisteme vodovodnih mreža u Opštini Bački Petrovac – nabavka membranskog uređaja za proizvodnju natrijum hipohlorita kapaciteta 250g/h;
7.Razmatranje predloga i donošenje Odluke o sufinansiranju Projekta za izgradnju bunara GŽB- 3 za potrebe sistema vodovoda u Gložanu;
8.Razmatranje predloga Odluke o konsolidovanm završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
9.Razmatranje nacrta Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve;
10. Razmatranje predloga Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac od dana 06.03.2014. godine;
11. Razmatranje i usvajanje predloga izmene Plana javnih nabavki za 2014. godinu Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac;
12. Razmatranje Sporazuma o partnerskoj saradnji između Grada Martin i Opštine Bački Petrovac;
13. Predlog Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve.
14. Razmatranje Pravilnika o radu i pijačnom redu pijace u Bačkom Petrovcu;
15. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti u imovinsko-pravnom smislu za izgradnju privodnog optičkog kabla za RBS Bački Petrovac, investitora „TELENOR“ doo;
16. Razmatranje molbe Mesne zajednice Bački Petrovac za hitno rešavanje problema ambrozije u katastarskoj opštini Bački Petrovac;
17. Razmatranje predloga Odluke o izradi Plana generane regulacije naselja Gložan;
18. Razmatranje Analize bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
19. Razmatranje predloga Odluke o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu D.O.O. „NEL“ Bački Petrovac;
20. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Škole fudbala „MLADOST“ Bački Petrovac za finansiranje puta na fudbalski turnir u Republiku Hrvatsku;
21. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Biblioteke „Štefana Homolu“ Bački Petrovac o povećanju sredstava koja se odnose na isplatu ugovora o delu za čistačicu;
22. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gložan za davanje finansijske pomoći za registraciju vatrogasnog vozila koja je istekla 21.05. 2014. godine;
23. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Stevana Igića iz Bačkog Petrovca, Ul. 28. oktobra br. 28, radi produženja roka zakupa;
24. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Zibe Subotin iz Kulpina, Ul. Prvomajska br. 81 za pružanje materijalne pomoći;
25. Pitanja i predlozi.
Nakon usvajanja zapisnika sa 42,43 i 44. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. 
Članovi veća su jednoglasno prihvatili Informacije o radu, pregled finansijskog poslovanja za 2013 godinu, plan prihoda i rashoda i program rada Mesne zajednice Maglić za 2014 godinu i uputili ga Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje. Po drugoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je prihvatilo Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2013. godinu kao i Finansijski plan za 2014. godinu biblioteke „Štefan Homola“ te isti uputilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Po trećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Pterovac je prihvatilo detaljan finansijski izveštaj Muzeja vojvođanskih Slovaka za 2013 godinu, Po četvrtoj,petoj šestoj i sedmoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Odluku o sufinansiranju : Projekta za završetak izgradnje vakumske kanalizacione mreže deonice sistema na slivu vakumske stanice br.1; projekta za izgradnju bunara za rešavanje vodosnabdevanja u naselju Bački petrovac; projekta za nabavku opreme za sisteme vodovodnih mreža u Opštini Bački Petrovac-nabavka membranskog uređaja za proizvodnju natrijum hidrohlorita kapaciteta 250g/h; Projekta za izgradnju bunara GŽB-3 za potrebe sistema vodovoda u Gložanu. U nastavku sednice Opštinso veće Opštine Bački Petrovac prihvatilo je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u 2013 godinu i utvrdilo je predlog Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013 godinu, te se isti upućuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Po devetoj tačci dnevnog reda članovi Opštinsog veća jednoglasno su doneli Rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve u iznosu 197.000,00 dinara radi naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, za humanitarnu pomoć nastradalim licima usled poplave u opštini Krupanj. Po sledećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je naložilo Opštinskom javnom pravobraniocu Opštine Bački Petrovac da u što kraćem roku stupi u kontakt sa vlasnikom DS INVEST, u cilju organizovanja sastanka radi rešavanja zakupodavnog odnosa. U nastavku sednice članovi veća su usvojili predlog Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački petrovac o Izmenama plana javnih nabavki za 2014 godinu, koji je usklađen sa Odlukom o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2014 godine. Po dvanaestoj tačci dnevnog reda utvrdio se predlog Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i grada Martin, Slovačka Republika, te se isti uputio Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. O sledećoj tačci dnevnog reda članovi Opštinskog veća jednoglasno su doneli Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve u iznosu 208.000,00 dinara radi geodetskg snimanja i izrade katastarsko-topografskog plana na lokalitetu od vakum stanice u ulici Jana Kolara u Kulpinu do ulice Janka Jesenskog u Bačkom Petrovcu. Po četrnaestoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je dalo saglasnost na Pravilnik o radu i pijačnom redu Pijace u Bačkom Petrovcu. Odlučivanje po tačci petnaest razmatranje i davanje saglasnosti u imovinsko-pravnom smislu za igradnju privodnog optičkog kabla za RBS Bački Petrovac, investitor „Telenor“doo ostavljeno je za neku od narednih sednica.
U nastavku sednice po šesnaestoj tačci dnevnog reda konstatovano je da se aktivnosti vezane za rešavanje problema ambrozije u k.o. Bački Petovac se redovno izvršavaju, po sedamnaestoj tačci članovi veća su utvrdili predlog Odluke o izradi plana generalneregulacije naselja Gložan, te se isti upućuje Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje. Opštinsko Veće Opštine Bački Petrovac je prihvatilo Analizu stanja bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za 2013 godinu i upućuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.U nastavku sednice članovi veća doneli su Odluku o umanjenju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, nakon ispunjenih uslova iz Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta privrednom subjektu doo „NEL“,Naon razmatranja molbe za finansiranje puta na fudbalski turnir škole fudbala „Mladost“ Bački Petrovac Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je obavezalo Predsednika Opštine Bački Petrovac da sagleda mogućnost da se iz sredstava namenjenih oblasti sporta ili drugih izvora finansira deo sredstava za finansiranje putovanja,po dvadesetprvoj tačci dnevnog reda članovi veća nisu prihvatili zahtev biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac, za povećanje sredstava koja se odnose na isplatu Ugovora o delu za čistačicu,u produžetku sednice odobrena su sredstva DVD Gložan za registraciju vatrogasnog vozila u iznosu 20.000,00 dinara, članovi veća su odobrili produženje roka smeštaja na period od godinu dana u jednoj od prostorija za socijalno ugroženu kategoriju lica u ulivi 28.Oktobra br.28 za Stevana Igića. Po poslesnjoj tačci dnevnog reda je odobrena jednokratna novčana pomoć u iznosu 12.000,00 dinara u cilju pružanja materijalne pomoći za Zibu Subotin iz Kulpina. 
 Predsednik Opštine Pavel Marčok je 44. Sednicu Opštinskog veća završio u 19,10 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика