Izveštaj sa 5. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 

grb opstine vestiPredsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 31.08.2016. godine sazvao 5. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Werle Karol, Bojanić Predrag, Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 4.sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenom postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom Komisije za davavanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac.,
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o prvom izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o prvom izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić ,
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za zdravlje Opštine Bački Petrovac,
5. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac,
6. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u PU „Včielka“ u Bačkom Petrovcu,
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju v.d.direktora Slovačkog Vojvođanskog pozorišta,
8. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o drugim izmenama rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,
9. Razmatranje i donošenje Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora 28.Petrovačkog maratona,
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja JP „Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period od 01.01.2016 do 30.06.2016.godine,
11. Razmatranje i donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi,
12. Razmatranje i donošenje odluke povodom molbe Slovačkog Vojvođanskog pozorišta u vezi saglasnosti radi davanja u zakup poslovno – kancelarijskog prostora,
13. Razmatranje i donošenje odluke povodom molbe Slovačkog Vojvođanskog pozorišta u vezi izvršenja presude Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P 1-167/2014 ,
14. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac za davanje saglasnosti za izvođenje radova na adaptaciji vodovoda i kanalizacije u OŠ „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
15. Razmatranje i donošenje Rešenja o izmeni rešenja o korišćenju i naknadi troškova mobilnih telefona.

Nakon što je usvojen zapisnik sa 4.sednice Opštinskog veća usvojen je i Izveštaj o sprovedenom postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom Komisije za davavanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac . Zatim su članovi opštinskog veća razmotrili predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac, predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić, predlog Odluke o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za zdravlje Opštine Bački Petrovac, predlog Odluke o platama članova Opštinskog veća na stalnom radu u Opštini Bački Petrovac, predlog Odluke o načinu i uslovima regresiranja troškova boravka dece u PU „Včielka“ u Bačkom Petrovcu, predlog Rešenja o imenovanju v.d.direktora Slovačkog Vojvođanskog pozorišta, predlog Rešenja o drugim izmenama rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Zatim je jednoglasno doneto Rešenje o obrazovanju Organizacionog odbora 28.Petrovačkog maratona. Usvojen je Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj JP „Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period od 01.01.2016 do 30.06.2016.godine i prosleđen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim je doneto Rešenje o tekućoj budžetskoj rezervi zbog obezbeđivanja sredstava za sprovođenje programa kontrole smanjenja napuštenih pasa i mačaka na teritoriji opštine Bački Petrovac. Članovi opštinskog veća su dali saglasnost da Opština Bački Petrovac izda u zakup poslovno kancelarijski prostor sagrađen na parceli broj 21 upisane u zknj ul.br. 10911 u k.o.Bački Petrovac. na osnovu člana 22 Zakona o javnoj svojini i člana 4.stav 2. Odluke o pribavljanju, korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac. Povodom molbe Slovačkog Vojvođanskog pozorišta u vezi izvršenja presude Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P 1-167/2014 članovi opštinskog veća su naložili da Odeljenje za budžet finansije i lokalnu poresku administraciju isplati iz tekuće budžetske rezerve na ime razlike u zaradi Pavlis Janu iz Bačkog Petrovca iznos od 139.962,84 dinara sa zateznom kamatom kao i troškove postupka u iznosu od 21.097,50 dinara po presudi Osnovnog suda u Novom Sadu i predlažili direktoru Slovačkog vojvođanskog pozorišta da izmeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u pozorištu „Slovenské vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu u skladu sa presudom Osnovnog suda u Novom Sadu posl.br. P 1-167/2014 od 17.12.2015 godine. Takođe je data saglasnost da se izvode radovi na adaptaciji vodovoda i kanalizacije u Osnovnoj školi „Jan Čajak“ Bački Petrovac. Nakon toga je jednoglasno doneto Rešenje o izmeni rešenja o korišćenju i naknadi troškova mobilnih telefona.


Predsednik opštine Srđan Simić je 5. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 31.avgusta 2016. godine u 16,00h.

 

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика