Извештај са 71. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

1. Разматрање Закључка Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

2. Разматрање предлога и доношење Правилника о попису имовине и обавеза

3. Разматрање предлога и доношење Упуства за рад Комисије за попис

4. Разматрање предлога и доношење Правилника о службеним путовањима

5. Разматрање предлога и доношење Правилника о поклонима функционера Општине Бачки Петровац, ....

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 07.05.2015. године сазвао 71. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок,заменик председника општине Бачки Петровац Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Бранислав Кевенски, Гавро Говорчин,Павел Жилаји и Катарина Мелегова Мелихова.

 Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Јан Јованкович,Бошко Богуновић и Душан Говорчин као и Небојша Стојисављевић- сарадник за планирање и уређење саобраћајне инфраструктуре и Катарина Рашета- општински правобранилац.

На почетку седнице утврђен је следећи:

 Дневни ред:

 - усвајање записника са 68 и 69 седнице

1. Разматрање Закључка Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

2. Разматрање предлога и доношење Правилника о попису имовине и обавеза

3. Разматрање предлога и доношење Упуства за рад Комисије за попис

4. Разматрање предлога и доношење Правилника о службеним путовањима

5. Разматрање предлога и доношење Правилника о поклонима функционера Општине Бачки Петровац

6. Разматрање допуне Захтева за замену грађевинског земљишта који је поднео Скутелис Мариос из Новог Сада

7. Разматрање и доношење Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац за 2015 годину и разматрање Извештаја о утрошеним новчаним средствима за 2014 годину

8. Разматрање обавештења ЈП Дирекције за изградњу Бачки Петровац поводом стана у Кулпину

9. Разматрање обавештења ЈП Дирекције за изградњу Бачки Петровац поводом закључка да ближе одреди локацију шахта у коме се десило повређивање Петровић Огњена

10. Разматрање жалбе на првостепено решење Центра за социјални рад коју је поднео Аладић Виктор из Бачког Петровца

11. Разматрање и прихватање иницијативе доношења Одлуке о поверавању послова Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, пружање саветодавне – терапијске и социјално – едукативне услуге

12. Разматрање и доношење решења текуће буџетске резерве

13. Питања и предлози

Након што су једногласно усвојени записници са 68 и 69 седнице општинског већа, приступило се разматрању појединих тачака дневног реда. Када је у питању прва тачка дневног реда, руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Општине Бачки Петровац је кратко образложио Закључак Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и утврђена је висина накнаде по једном хектару за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини које се остварује по основу права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини према Годишњем програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачки Петровац за 2015 а која износи 260,00 евра по хектару пољопривредног земљишта без обзира на класе, због тога што је ово земљиште које се даје у пречи закуп у фактичком стању прилично уједначено и све у рангу њиве 2 класе. Период закупа пољопривредног земљишта у државној својини за катастарске општине Гложан и Маглић износи седам година а за катарску општину Бачки Петровац једну годину.Затим је једногласно донет Правилник о попису имовине и обавеза, Упуство за рад комисије за попис, Правилник о службеним путовањима и Правилник о поклонима функционера Општине Бачки Петровац.Поводом шесте тачке дневног реда чланови општинског већа су одобрили Захтев за замену грађевинског земљишта који је поднео Скутелис Мариос из Новог Сада те утврдили предлог Одлуке о покретању поступка прибављања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Бачки Петровац. Даље су чланови општинског већа Општине Бачки Петровац једногласно донели Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац за 2015 годину и прихватили Извештај о утрошеним новчаним средствима за 2014 годину. Затим је одобрено општинском правобраниоцу да предложи вансудско поравнање између општине Бачки Петровац и Петровић Огњена из Маглића ради накнаде нематеријалне штете услед пада оштећеног у шахт који се налази у својини општине Бачки Петровац, те дали сагласност на исплату у износу од 50.000,00 динара. Након тога је једногласно одбијена жалба Аладић Виктора из Бачког Петровца за признавање једнократне новчане помоћи као неоснована, те је потврђено првостепено решење Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац као правилно и на закону засновано.Чланови општинског већа су донели и решење о текућој буџетској резерви за исплату трошкова одржавања зграде суда у Бачком Петровцу и прихватили иницијативу за доношење Одлуке о поверавању послова Центру за социјални рад, пружању саветодавно – терапијске и социјално – едукативне услуге.

 Председник општине Павел Марчок је 71. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 07.маја 2015. године у 11,00 ч.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика