Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 21.07.2015. године сазвао 79. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок,заменик председника општине Бачки Петровац Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора, Гавро Говорчин, Бранислав Кевенски и Катарина Мелегова Мелихова.

            Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Бошко Богуновић и Душан Говорчин као и Тарноци Владислав – општински правобранилац, Небојша Стојисављевић – стручни сарадник ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац, Александра Арсенин – директор Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, Пашић Зузана – директор ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац и Душко Лукач – комунални инспектор.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

 

 1. Разматрање Извештаја о упису јавне својине Општине Бачки Петровац у јавне књиге о непокретностима и правима над њима по одредбама закона о јавној својини
 2. Разматрање и одлучивање поводом Захтева за доношење Одлуке о повећању броја деце у групама  предшколске установе „ Вчиелка „ Бачки Петровац
 3. Разматрање и одлучивање поводом прегледа за обезбеђење услова за одвијање образовног процеса у предшколској установи „ Вчиелка „ Бачки Петровац на српском језику
 4. Разматрање и доношење одлуке поводом жалбе на првостепено решење комуналног инспектора Општине Бачки Петровац коју су поднели Рибарски Мирослав, Сабо Јан и Спевак Ондреј из Бачког Петровца
 1. Разматрање и доношење Решења о именовању радне групе за израду Стратегије за развој спорта Општине Бачки Петровац за период 2015 – 2020 година
 2. Разматрање Закључка ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац у вези Пројекта техничке регулације саобраћаја за насељено место Кулпин
 3. Разматрање и доношење Решења о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац
 4. Разматрање и доношење одлуке поводом жалбе на првостепено решење Центра за социјални рад коју је поднео Аладић Виктор из Бачког Петровца
 5. Разматрање и одлучивање поводом молбе коју је поднела Векаш Радмила из Бачког Петровца
 6. Разматрање и одлучивање поводом молбе коју је поднела Рашета Катарина из Бачког Петровца
 7. Разматрање и одлучивање поводом молбе коју је поднео ФК Младост – Ветерани из Бачког Петровца

Чланови општинског већа су донели једногласно усвојили Извештаја о упису јавне својине Општине Бачки Петровац у јавне књиге о непокретностима и правима над њима по одредбама закона о јавној својини и проследили Скупштини општине Бачки Петровац на даље разматрање. Затим је једногласно дата сагласност на Захтев ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац да се донесе Одлука о повећању броја деце у групама предшколске установе „Вчиелка“. Поводом треће тачке дневног реда донет је  Закључак да се формира радна група који ће радити на реализацији да се у ПУ „Вчиелка“ у Бачком Петровцу наставни процес одвија и на српском језику. Након тога жалба на првостепено решење комуналног инспектора Општине Бачки Петровац коју су поднели Рибарски Мирослав, Сабо Јан и Спевак Ондреј сви из Бачког Петровца је једногласно одбијена као неоснована, те потврђено првостепено решење комуналног инспектора Општине Бачки Петровац као правилно и на закону засновано. Једногласно је донето и Решење о именовању радне групе за израду Стратегије за развој спорта Општине Бачки Петровац за период 2015 – 2010 године. Задатак радне групе је да изради предлог стратегије развоја спорта и акционе планове за развој спорта у циљу подршке укупном развоју спорта у општини, интегрисањем развојних визија свих спортских објеката и грађана у јединствени развојни процес спорта локалне заједнице. Такође је усвојен Пројекат техничке регулације саобраћаја за насељено место Кулпин и донето Решење о оснивању права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац у корист Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ Нови Сад за прелаз преко парцеле број 1919/1 к.о Кулпин на којој има право коришћшења Општина Бачки Петровац а која чини део трасе за изградњу електроенергетског објекта СТС „Вињичке“Кулпин. Једногласно је донето Решење о одбијању жалбе Аладић Виктора за признавање права на једнократну новчану помоћ и потврђено првостепено решење Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац. Такође, је одобрен износ у висини од 15.000,00 динара по Решењу за једнократну новчану помоћ Векаш Радмили из Бачког Петровца.

      Председник општине Павел Марчок је 79. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 21.јуна 2015. године у 13,00ч.