Извештај са 8. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић је за 10.10.2016. године сазвао 8. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Симић Срђан, и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Накић Александар, Јан Мелег, Зотовић Радомир, Wерле Карол, Бојанић Предраг, Анушјак Милан и Татјана Забунов.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

                              

- усвајање записника са 7.седнице Општинског већа

 

1.Одлука о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији Општине Бачки Петровац,

2.Разматрање и одлучивање поводом Закључка Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,

3. Разматрање и доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бачки Петровац и Огласа за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачки Петровац,

4.Разматрање  и усвајање Извештаја о раду и реализацији Годишњег програма рада Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу за школску 2015/2016 годину и Годишњег програма рада Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика за школску 2016/2017 годину,

5. Разматрање и давање сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Словачком војвођанском позоришту,

6. Разматрање и доношење Решења о покретању поступка отуђења покретне ствари из јавне својине Општине Бачки Петровац – путничког возила марке Пежо 406,

7. Разматрање и одлучивање поводом Информације о начину поступања у парницама поводом враћања месног самодоприноса и тренутним обавезама Општине Бачки Петровац у 2017 години коју је поднело Правобранилаштво општине Бачки Петровац.

8. Разматрање и утврђивање предлога Закључка о исправци Решења о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац и Решења о именовању вршиоца дужности  директора Јавног комуналног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац.          

Након што је усвојен записник са 7.седнице чланови Општинског већа  су једногласно утврдили предлог Одлуке о утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији Општине Бачки Петровац и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Затим су разматрали Закључак Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бачки Петровац и Огласа за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бачки Петровац те се усагласили да почетна цена закупа пољопривредног земљишта износи 33.702,00 динара а период закупа да је на годину дана. Једногласно су усвојени и Извештај о раду и реализацији Годишњег програма рада Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу за школску 2015/2016 годину и Годишњи програм рада Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика за школску 2016/2017 годину и прослеђени Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање. Затим су чланови општинског већа дали сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Словачком војвођанском позоришту и донели Решење да се покрене поступак отуђења покретне ствари из јавне својине Општине Бачки Петровац и то путнички аутомобиле марке Пеугеот 406 у поступку јавног оглашавања, путем јавне лицитације. Поводом Информације о начину поступања у парницама поводом враћања месног самодоприноса и тренутним обавезама Општине Бачки Петровац у 2017 години коју је поднело Правобранилаштво општине Бачки Петровац чланови општинског већа су дали сагласност на закључење судских поравнања у парницама где тужиоце заступа  заједничка адвокатска канцеларија адвоката Миливоја Степанова, Бориса Штајнера, Владимира Пантића и Наталије Радивојевић, затим сагласност на закључење судских и вансудских поравнања са продуженим роковима за добровољно испуњење Општине Бачки Петровац уз плаћање законске затезне камате обрачунате на дан исплате  и сагласност да у предметима у којима тужиоци потражују повраћај самодоприноса наплаћен по основу пољопривреде и самосталне делатности, да се супроставља овим тужбеним захтевима и да сходно томе предузима све разположиве процесне радње како би се исходовала мериторна пресуда којом се одбијају ови тужбени захтеви а у случају неповољног исхода у првом степену, овлашћује се правобранилаштво да такве судске одлуке побија редовним и ванредним правним лековима у складу са законом. Након тога је донет Закључак о исправци  Решења о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац и Решења о именовању вршиоца дужности  директора Јавног комуналног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац и проследјен Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење.

Председник општине Срђан Симић је 8. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 10.октобра 2016. године у 17,30ч.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика