Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 22.10.2019. godine održana je 98. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić - članovi.

Zapisnik je sačinio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu;
2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac.

Pošto članovi Opštinskog veća nisu imali primedbu na predložen dnevni red, isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrši izmena i dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2019. godinu, i to: dodaje se nabavka dobara pozicija 1.1.7 – NABAVKA APARATA AUTOMATSKOG BIOHEMIJSKOG ANALIZATORA ZA POTREBE DIJAGNOSTIKE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE. Procenjena vrednost bez PDV iznos „2.000.000,00“ dinara. Nabavka radova, pozicija 1.3.6 – REKONSTRUKCIJA TROTOARA U BAČKOM PETROVCU, menja se predmet nabavke u „IZGRADNјA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA“. Procenjena vrednost bez PDV iznos „2.166.666,00“ dinara.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneto Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac