Izveštaj sa LXI sednice Opštinskog veća

Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 22. novembra 2010. godine sazvao LXI. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 25. novembar u 16,00 časova sa sledećim dnevnim redom:
- Usvajanje skraćenih izvoda iz zapisnika sa LIX i LX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
1. Razmatranje nacrta Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
2. Razmatranje nacrta Odluke o izradi regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i Opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Tem rin i Vrbas,
3. Razmatranje aneksa Sporazuma o saradnji Grada Novog Sada i Opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas u formiranju regiona za upravljanje komunalnim vodama,
4. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja Upravnog odbora Direkcije,
5. Razmatranje zahteva Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
6. Pitanja i predlozi.

Predloženi dnevni red je delimično izmenjen, tako što je tačka broj 5. skinuta sa dnevnog reda sa obrazloženjem da će ista tačka biti razmatrana u okviru prve tačke dnevnog reda, a dnevni red je dopunjen sa sledećom tačkom: „Razmatranje pregleda najpovoljnijih ponuđača za javna nadmetanja po katastarskim opštinama Opštine Bački Petrovac i donošenje Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac“, koja će se razmatrati kao tačka broj 5. dnevnog reda. Nakon toga je usvojen sledeći: 
  D N E V N I   R E D:
- Usvajanje skraćenih izvoda iz zapisnika sa LIX i LX sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje nacrta Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
2. Razmatranje nacrta Odluke o izradi regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i Opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas,
3. Razmatranje aneksa Sporazuma o saradnji Grada Novog Sada i Opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas u formiranju regiona za upravljanje komunalnim vodama,
4. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja Upravnog odbora Direkcije,
5. Razmatranje pregleda najpovoljnijih ponuđača za javna nadmetanja po katastarskim opštinama Opštine Bački Petrovac i donošenje Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac,
6. Pitanja i predlozi.

Nakon što su sa određenim primedbama usvojeni skraćeni izvodi iz zapisnika, Opštinsko veće je razmatralo pojedine tačke dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda Opštinsko veće je raspravljalo o nacrtu Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu. Istim predlogom je predviđeno da ukupni budžetskih prihodi i rashodi u 2010. godini iznose 339.465.000,00 dinara. U toku rasprava je predmetni nacrt izmenjen tako što je uvećana aproprijacija Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 150.000,00 dinara.
Druga tačka dnevnog reda Opštinskog veća bila je posvećena nacrtu Odluke o izradi regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i Opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, te je predmetni nacrt podržan i na tekst istog nije bilo primedbi.
U toku rasprave o aneksu Sporazuma o saradnji Grada Novog Sada i Opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas u formiranju regiona za upravljanje komunalnim vodama predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je predložio da se definitivna odluka povodom predmetnog aneksa odloži dok se u kontaktu sa drugim učesnicima sporazuma ne razjasne određeni detalji, koji se pre svega odnose na principe finansiranja realizacije sporazuma i mogućnost uvođenja određenih modaliteta učešća organa Opštine Bački Petrovac, ali i drugih opština učesnica sporazuma u donošenju odluka predloženih od strane radne grupe. U tom smislu je donet i odgovarajući zaključak Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Nadalje, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je bez primedbi usvojilo Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja broj 289/2010 od 9. novembra 2010. godine Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.
Konačno nakon kraće rasprave Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac a na osnovu rezultata javne licitacije održane dana 10. novembra i 12. novembra 2010. godine.
Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXI sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac u 17,44 časova. 

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика