Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 24. januara 2011. godine sazvao LXVI sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 27. januar u 16,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Ondrej Stupavski, Daniel Spevak, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo i Tihomir Ćetković. Osim članova Opštinskog veća sednici je prisustvovao Miloš Jojić, odbornik u Skupštini Opštine Bački Petrovac.    
 Na početku sednice utvrđen je sledeći dnevni red:

- Usvajanje skraćenih izvoda iz zapisnika sa LXIV i LXV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
1. Razmatranje nacrta Programa rada Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu,
2. Razmatranje nacrta Odluke o izmenama i dopunama Odluke o partnerstvu, prijateljstvu i saradnji Opštine Bački Petrovac i Opštine Stará Ľubovňa (Slovačka Republika),
3. Razmatranje nacrta Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju člana Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta,
5. Razmatranje predloga Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
6. Razmatranje predloga Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve,
7. Razmatranje Programa rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje otpadom za 2011. godinu,
8. Razmatranje Izveštaja o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za davanje u zakup zemljišta za izgradnju Aqua parka u Bačkom Petrovcu,
9. Razmatranje predloga Ugovora o konstituisanju prava službenosti za izgradnju infrastrukturnog objekta,

10. Pitanja i predlozi.

U toku rasprave povodom nacrta Programa rada Skupštine Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu izneto je niz sugestija radi izmene Programa rada, ali je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac u celosti prihvatilo predlog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Rastislava Đenđura da se ukine podela programa na aktivnosti u I. i II. polugodištu kako se ne bi stekao utisak da su aktivnosti predviđene za I. polugodište prioritetne i važnije od aktivnosti u II. polugodištu. U tom smislu Opštinsko veće je jednoglasno donelo zaključak.
Nakon toga Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je Skupštini Opštine Bački Petrovac predložilo izmene i dopune  Odluke o partnerstvu, prijateljstvu i saradnji Opštine Bački Petrovac i Opštine Stará Ľubovňa (Slovačka Republika) a u skladu sa instrukcijama Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Zatim je Opštinsko veće utvrdilo predlog Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac u skladu sa donetom Odlukom o osnivanju Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 10/2010).
Nadalje, Opštinsko veće je za predsednika Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta većinom glasova sa šest glasova za i pet glasova protiv predložilo dr Vladimira Sikoru odbornika iz Bačkog Petrovca.
Takođe Opštinsko veće je donelo Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nakon drugog kruga licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta u k.o. Gložan, te je prihvatilo Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje otpadom za 2011. godinu i usvojilo je
Izveštaj o sprovedenom postupku javnog nadmetanja za davanje u zakup zemljišta za izgradnju Aqua parka u Bačkom Petrovcu Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, te je ovlastilo predsednika Opštine Bački Petrovac Vladimira Turana da potpiše ugovore o zakupu predmetnih parcela sa investitorom preduzećem d.o.o. „Aqua Therm Invest“ Bački Petrovac.
 
Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXVI sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 27. januara 2011. godine u 17,44 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac