Izveštaj sa LXXIV sednice Opštinskog veća

Izveštaj sa LXXIV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je dana 29. aprila 2011. godine sazvao LXXIV. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac za 5. maj u 19,00 časova.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Jan Hansman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Branislav Cesnak, Rastislav Balca, Ondrej Stupavski, Rastislav Đenđur, Daniel Spevak, Tatiana Cerovski, Ana Leginj, Samuel Valo i Tihomir Ćetković. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Jan Ribovič, direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, Mile Nišić, sekretar Saveta Mesne zajednice Maglić, Ana Divjak, računovođa Saveta Mesne zajednice Maglić, Katarina Rašeta, opštinski javni pravobranilac i Jaroslav Čiep, novinar nedeljnika „Hlas ľudu“.
 Na početku sednice utvrđen je sledeći D N E V N I   R E D:

- Usvajanje skraćenog izvoda iz zapisnika sa LXXIII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje nacrta Odluke o neangažovanju eksterne revizorske institucije za reviziju završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
2. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bački Petrovac,
3. Razmatranje nacrta Zaključka o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda,
4. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja u 2010. godini i Finansijskog plana za 2011. godinu Mesne zajednice Maglić,
5. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja u 2010. godini i Plana rada za 2011. godinu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, 
6. Razmatranje zahteva Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
7. Razmatranje zahteva Društva dijabetičara Opštine Bački Petrovac,
8. Razmatranje zahteva Lovačkog udruženja „Petrovec“ Bački Petrovac,
9. Razmatranje zahteva Dobrovoljski Milana iz Maglića, Ulica Svetozara Markovića broj 102,
10. Razmatranje zahteva Šarac Bosiljke iz Maglića, Ulica Ive Lole Ribara broj 25,
11. Razmatranje zahteva Nikolić Nevenke iz Bačkog Petrovca, Ulica Lenjinova broj 98,
12. Razmatranje Vladimira Vierke Cerovske iz Bačkog Petrovca, Ulica Svetozara Markovića broj 13,
13. Pitanja i predlozi.

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je razmatrajući nacrt Odluke o neangažovanju eksterne revizorske institucije za reviziju završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu utvrdilo da u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ne postoji obaveza da se angažuje nezavisna eksterna revizorska institucija ukoliko Državna revizorska institucija ne izvši reviziju  završnog računa budžeta lokalne samouprave. Shodno tome svaka lokalna samouprava donosi samostalno odluku o tome da li će se angažovati eksterni revizor za reviziju završnog računa budžeta a kako za reviziju završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac treba izdvojiti najmanje pola miliona dinara, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno predložilo Skupštini Opštine Bački Petrovac da donese Odluku o  neangažovanju eksterne revizorske institucije za reviziju završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
Nadalje, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno za opštinskog javnog pravobranioca predložilo dosadašnjeg opštinskog javnog pravobranioca Katarinu Rašeta.
 Imajući u vidu da i dalje u Opštini Bački Petrovac nije do kraja završen postupak vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je predložilo da se obnovi Komisija za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. Predmetni predlog će se naći već na narednoj sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac.
Nakon kraće i sadržajne rasprave Opštinsko veće je usvojilo Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj u 2010. godini i Finansijski plan za 2011. godinu Mesne zajednice Maglić, kao i Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj u 2010. godini, te Plan rada za 2011. godinu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac.
Na kraju sednice Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je odobrilo zahtev za finansiranje nabavke stolova i stolica za digitalni kabinet Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, te je razmotrilo i zahteve više pravnih  i fizičkih lica za pružanje finansijske pomoći iz budžeta Opštine Bački Petrovac.

Nakon diskusije povodom tačke pitanja i predlozi, predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je zaključio LXXIV sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac 5. maja 2011. godine u 21,16 časova.  

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика