Izveštaj sa VII sednice Opštinskog Veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 24. septembar 2012. godine sazvao VII. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog Veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Samuel Valo, Vladimir Sikora I Đorđo Šarić.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Ondrej Benka, direktor Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove “PROGRES” Bački Petrovac, načelnik Opštinske uprave Vladislav Tarnoci, rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović.
 Na početku sednice utvrđen je sledeći dnevni red:
Dnevni red:

- Usvajanje Zapisnika sa VI. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
1. Razmatranje Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2011. godinu,
2. Razmatranje nacrta Rešenja o razrešenju direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac,
3. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac,
4. Razmatranje nacrta Rešenja o razrešenju direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
5. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
6. Razmatranje nacrta Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
7. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
8. Razmatranje nacrta Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
9. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac,
10. Razmatranje nacrta Rešenja o razrešenju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost “Rádio Báčsky Petrovec” Bački Petrovac,
11. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost “Rádio Báčsky Petrovec” Bački Petrovac,
12. Razmatranje nacrta Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti Upravnika Ustanove “Slovenské vojvodinské divadlo” Bački Petrovac,
13. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju, vršioca dužnosti Upravnika Ustanove “Slovenské vojvodinské divadlo” Bački Petrovac
14. Pitanja i predlozi.

Zapisnik sa VI. sednice Opštinskog veća je usvojen sa konkretnim primedbama upućenim od strane predsednika Veća i članova Veća koje će biti naknadno otklonjene. Uvodno izlaganje povodom 1. tačke dnevnog reda dao je Ondrej Benka, direktor Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove “Progres” Bački Petrovac, koji je istakao da su povećani gubici preduzeća u odnosu na 2010. godinu, ali je generalno gledano preduzeće poslovalo pozitivno. U svom saopštenju g-din Benka Ondrej je naveo da je uspešno završena studija projekta za prečišćavanje vode u saradnji sa Hrvatskim partnerom u projektu „Sumus“ finansiranom iz predpristupnih fondova Evropske unije, te da treba pristupiti izradi izvođačkog projekta za prečišćavanje pitke vode i zamene azbestnih cevi u vodovodima naselja Opštine Bački Petrovac. Kada je u pitanju kanalizacija, insistira se na povećanju broja priključaka na kanalizacionu mrežu koje će između ostalog smanjiti gubitke ovog sektora. U vezi iznošenja smeća, navedeno je da su obezbeđene besplatne plastične kante za smeće za sve građane opštine kao i da je započeta priprema za separaciju otpada. Nakon duže diskusije i odgovora na pitanja članova Veća, Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2011. godinu je jednoglasno usvojen. Opštinsko Veće Opštine Bački Petrovac je nakon kraće rasprave jednoglasno utvrdilo predlog Rešenja o razrešenju direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac i predloženo je da se na tu funkciju imenuje g-din Vladimir Turan, na period od najduže jedne godine. Utvrđen je i predlog Rešenja o razrešenju direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, te je predloženo da se na tu funkciju imenuje g-din Ondrej Bovđiš na period do jedne godine.
 Opštinsko Veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno utvrdilo predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i predloženo je da se na tu funkciju postavi g-din Dario Adamović na period od najduže jedne godine. Od strane Veća je utvrđen predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac a predloženo je da se na tu funkciju imenuje Katarina Melegova-Melihova na period od najviše tri meseca. Jednoglasno je utvrđen predlog Rešenja o razrešenju zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost “Rádio Báčsky Petrovec” Bački Petrovac, i tom prilikom je predloženo da se na tu funkciju imenuje Katarina Melegova-Melihova na period od najviše tri meseca
Nakon kraće rasprave, Opštinsko veće je utvrdilo predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti Upravnika Ustanove “Slovenské vojvodinské divadlo” Bački Petrovac i na tu funkciju je predložena g-đica Ivana Ilić na period od najviše jedne godine.
Pošto nije bilo pitanja i predloga, predsednik Opštinskog Veća Pavel Marčok je zaključio 7. sednicu Opštinskog Veća Opštine Bački Petrovac 24. septembra 2012. godine u 16,40 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика