Izveštaj sa XII sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 20. decembar 2012. godine sazvao XII. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Vladimir Sikora, Đorđo Šarić, Branislav Kevenski i Pavel Žilaji.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: Zuzana Pašić- direktorka PU “Včielka”, Ondrej Bovđiš- vršilac dužnosti direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Lukač Duško- komunalni inspektor Opštine Bački Petrovac, Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

D N E V N I R E D:
-Usvajanje Zapisnika sa XI sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o osnivanju Fonda za razvoj privrede;
2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. Godinu;
3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o komunalnim delatnostima;
4. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;
5. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga;
6. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva PU „Včielka“ za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja;
7. Razmatranje odredbi Zakona i Statuta opštine o službenoj upotrebi jezika i pisma i primena istih u radu organa i organizacija lokalne samouprave;
8. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Filko Jana za rešavanje nužnog smeštaja;
9. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
10. Pitanja i predlozi.

Nakon što je Zapisnik sa XI sednice jednoglasno usvojen uz određene sugestije g-dina Šarića, pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Povodom prve tačke dnevnog reda uvodnu reč dao je g-din Marčok koji je tom prilikom naveo da je budžetom Opštine Bački Petrovc za 2013. godinu opredeljen određen iznos za razvoj privrede kao i da je strategijom razvoja predviđen Fond za razvoj privrede. Nakon toga od strane Opštinskog veća doneto je Rešenje o osnivanju fonda za razvoj privrede. Kada je u pitanju nacrt Odluke o Budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu, g-din Marčok je članove veća upoznao za prihodima i rashodima iskazanim u budžetu, te je pristupio obrazlaganju pojedinih stavki. Obrazlaganju se priključio g-din Bogunović koji je istakao da je vremenski raspon u okviru kojeg je budžet trebao da bude donet, dosta kratak buduću da je Vlada Republike Srbije krajem prošle godine poslala uputstva po kojima treba postupati prilikom izrade budžeta. Zatim, g-din Bogunović je skrenuo pažnju na deo o izvršenju budžeta, odnosno naveo je da se prvi put u budžetu navodi broj zaposlenih i da su plate obezbeđene za taj broj zaposlenih. Nakon dužeg izlaganja, Opštinsko veće je većinom glasova utvrdilo predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
U vezi treće tačke dnevnog reda, reč je uzeo komunalni inspektor Opštine Bački Petrovac g-din Lukač koji je članovima Opštinskog veća obrazložio nacrt Odluke o komunalnim delatnostima, te je naveo da je novina nacrta između ostalog i to što se vršenje pojedinih komunalnih poslova može poveriti drugim pravnim licima i preduzetnicima a na osnovu prethodno sprovedenog javnog konkursa. Po okončanju rasprave Opštinsko veće je, sa određenim izmenama i korekcijama utvrdilo predlog Odluke o komunalnim delatnostima. Povodom 4. tačke dnevnog reda uvodno izlaganje dao je g-din Ondrej Bovđiš i tom prilikom je naveo koji su kriterijumi korišćeni za utvrđivanje visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Nakon dužeg uvodnog obrazloženja i detaljne rasprave, uz određene izmene i dopune usvojene od strane Opštinskog veća, utvrđen je predlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. U vezi nacrta Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga reč je uzeo g-din Bogunović koji je naglasio da je u pitanju novi dokument koji proizilazi iz zakona i odnosi se na poreske dugove koje poreska Uprava naplaćuje od poreskih obveznika. Po okončanju rasprave jednoglasno je utvrđen predlog Odluke o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga.
 Povodom zahteva koji je poslala PU „Včielka“ a kojim se traži regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg odnosno četvrtog stepena rođenja, obrazloženje je dala direktorka PU „Včielka“ g-đa Zuzana Pašić. U toku izlaganja direktorka je navela da su od Pokrajinskog sekretarijata primili Uputstvo-obaveštenje kojim se obaveštavaju predškolske ustanove o ukidanju Odluke o raspoređivanju sredstava za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog stepena rođenja. Dalje, navedeno je da je ukidanjem te Odluke stavljen van snage ugovor potpisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju kao davaoca sredstava, predsednika opštine kao primaoca sredstava i direktora predškolske ustanove kao korisnika sredstava, kojim se Pokrajinski sekretarijat obavezao da će regresirati deo troškova boravka za decu trećeg i četvrtog reda rođenja u predškolskoj ustanovi po detetu i to 50% od ekonomske cene troškova celodnevnog, odnosno poludnevnog boravka utvrđene za predškolsku ustanovu. Nakon duže rasprave, veće je donelo zaključak kojim se, u skladu sa članom 44. stav 2. Poslovnika o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, odlaže pretres povodom predmetne tačke dnevnog reda kako bi se sagledale mogućnosti Opštine da pomogne PU “Včielka” putem obezbeđenja potrebnih sredstava, a koja su neophodna za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja.
 Kada je u pitanju 7. tačka dnevnog reda, uvodnu reč dao je g-din Tarnoci koji je istakao da u Opštini Bački Petrovac postoje nedostaci u primeni srpskog jezika i ćiriličnog pisma kao i nedostaci u primeni slovačkog jezika. Raspravi se priključio član Opštinskog veća g-din Šarić koji je istakao da na teritoriji jedinice lokalne samouprave gde tradicionalno žive pripadnici nacionalnih manjina, njihov jezik i pismo može biti u ravnopravnoj službenoj upotrebi sa srpskim jezikom i da srpski jezik ne sme da bude zapostavljen. Raspravi su se priključili i ostali članovi Opštinskog veća te je nakon duže diskusije donet zaključak kojim se konstatuju određeni nedostaci u primeni Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama RS, i kojim se nalaže načelniku Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac da u saradnji sa stručnim službama sačini Uputstvo o službenoj upotrebi jezika i pisma u Opštini Bački Petrovac, a u svrhu da se obezbedi i unapredi poštovanje navedenog zakona. Kada je u pitanju molba za rešavanje nužnog smeštaja koju je podneo Jan Filko, donet je zaključak kojim se nalaže Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac da razmotri stambene uslove stranke kao i da na osnovu utvrđenog faktičkog stanja eventualno sagleda mogućnost privremenog smeštaja Jana Filka u nekom od njihovih objekata. Povodom predloga Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve uvodno izlaganje dao je g-din Tarnoci koji je ukazao da je u pitanju primena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i da donošenje predmetnog Rešenja predstavlja isplatu drugog dela sredstava namenjenih političkim strankama. Nakon kraće diskusije doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Povodom tačke pitanja i predlozi, član veća g-din Šarić je zatražio informaciju o radu sudske jedinice u Bačkom Petrovcu s obzirom na teškoće fizičkih i pravnih lica da ostvare svoja prava pred tim organom. Diskusiji se nadovezao g-din Tarnoci koji je ukazao na to da je u toku reforma pravosuđa koja dovodi do premeštanja sudija kao i da to stvara određene probleme.
 Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine g-din Marčok se zahvalio prisutnima na saradnji i XII sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac zaključio 20. decembra u 22.45 h.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика