Izveštaj sa XV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 11. februar 2013. godine sazvao XV. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac - Samuel Valo, Vladimir Sikora, Đorđo Šarić, Branislav Kevenski i Pavel Žilaji. Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i Ondrej Bovđiš, v.d.direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac; Milina Tatiana Turanova, inspektor za zaštitu životne sredine, Katarina Rašeta, opštinski javni pravobranilac Opštine Bački Petrovac; Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kao i rukovodioci odeljenja u Opštinskoj upravi - Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović.
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED:

- Usvajanje Zapisnika sa XIII i XIV sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o korišćenju službenih stanova u Opštini Bački Petrovac;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2012.godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenom postupku prikupljanja ponuda javnim nadmetanjem, Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svojini Opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o formiranju koordinacionog tela za realizaciju i praćenje Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac 2012 – 2015;
5. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o raspodeli sredstava na osnovu konkursa za udruženja iz budžeta Opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga i donošenje dopune Rešenja o načinu utvrđivanja plata i imenovanih lica u Opštini Bački Petrovac, postavljenih od strane Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika opštine, zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac i Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti i mesnim zajednicama Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o koeficjentima za obračun i isplatu plata zaposlenim u javnim službama, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Bački Petrova;
8. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
9. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje predloga i donošenje Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2013.godinu;
11. Razmatranje i usvajanje: 
a) Programa radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i idividualne komunalne potrošnje u 2013. godini u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac;
b) Programa prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2013. godinu;
c) Programa održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2013. godinu, s tim da se u čl.5. Programa u tabeli u četvrtoj stavci ispravi tekst tako da glasi „Sanacija mosta prema Gložanu – izvođenje i nadzor“;
d) Programa izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac
12. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za finansiranje putnih troškova za potrebe pružanja dodatne obrazovne podrške – podrške stručnjaka logopeda za decu kojima je ova potreba utvrđena;
13. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za dodelu nove pozicije u budžetu opštine Mesne zajednice Kulpin;
14. Pitanja i predlozi.

 Zapisnici sa XIII I XIV sednice Opštinskog veća su jednoglasno usvojeni, te se pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda.
Povodom prve tačke dnevnog reda uvodno izlaganje dao je v.d.direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac Ondrej Bovđiš i istakao je da je napravljen Izveštaj za svaki stan posebno i da je utvrđeno da se neki stanovi koriste bez pravnog osnova. Nakon duže diskusije, donet je zaključak kojim se nalaže Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac i opštinskom javnom pravobraniocu da sprovedu detaljnu analizu pravnog osnova korišćenja službenih stanova i dalje postupaju po merama predloženim u Izveštaju o korišćenju službenih stanova, te da o svim preduzetim aktivnostima pismeno izveste Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac.
 U vezi druge tačke dnevnog reda usvojen je Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2012.godinu, nakon čega je isti upućen Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim je od strane veća usvojen i Izveštaj o sprovedenom postupku prikupljanja ponuda javnim nadmetanjem Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta u svojini Opštine Bački Petrovac, gde je izneto da je na dati oglas stigla jedna ponuda od ponuđača OZZ „Zlatno zrno“, koja je bila blagovremena i kompletna, te je predloženo Opštinskom veću da donese akt o davanju u zakup građevinsko zemljište najpovoljnijem ponuđaču. Nakon razmatranja predloga od strane Opštinskog veća doneto je Rešenje o formiranju koordinacionog tela za realizaciju i praćenje Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac. Povodom pete tačke dnevnog reda jednoglasno je usvojen predlog Komisije za sport, da se na Konkurs za sufinansiranje udruženja u oblasti sporta uplati iznos od 25% iznosa u okviru prošlogodišnjih odobrenih sredstava klubovima koji su podneli zahtev. Od strane Opštinskog veća doneto je i Rešenje o načinu utvrđivanja plata izabranih i imenovanih lica u Opštini Bački Petrovac, postavljenih od strane Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika opštine, zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac i Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti i mesnim zajednicama Opštine Bački Petrovac, kojim se uvećava koeficijent utvrđen za sekretare mesnih zajednica za 30% po osnovu odgovornosti. Zatim je doneto Rešenje o dopuni rešenja o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenim u javnim službama, organizacijama i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Bački Petrovac u koje je uvedena kategorija novinar – voditelj, IV stepen i novinar – voditelj, VII stepen, kao i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve. Povodom devete tačke dnevnog reda uvodno izlaganje dao je Jan Jovankovič i naveo da u Odluci o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac propustom nije određen iznos za prekršaj u članu 15., te se dodaje novi stav koji glasi, da će se kazniti pravno lice novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara, čime će ova Odluka biti u skladu sa zakonom i poslata je Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Povodom desete tačke dnevnog reda uvodno izlaganje dala je inspektorka za zaštitu životne sredine Tatiana Milina Turanova koja je tom prilikom obrazložila na šta će se koristiti sredstva iz budžeta opštine i koji su ciljevi u 2013.godini iz oblasti životne sredine. Nakon kraće rasprave uz određene izmene donet je Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2013.godinu. Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac nakon kraće rasprave usvojilo je i Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne potrošnje u 2013.godini u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac, Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2013. godinu, Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2013.godinu i Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac. 
U vezi zahteva za finansiranje putnih troškova za potrebe pružanja dodatne obrazovne podrške - podrška stručnjaka logopeda za decu kojima je ova potreba utvrđena, podnetom od strane direktora OŠ “Jan Čajak” a u kojem je naveo da se putni troškovi odnose na jednog izvršioca za period od januara do juna 2013.godine, na relaciji Pivnice – Bački Petrovac u oba pravca, jednom nedeljno, Opštinsko veće je jednoglasno donelo zaključak kojim se odobravaju sredstva. Takođe je usvojen i zahtev Mesne zajednice Kulpin za dodelu nove pozicije u budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013.godinu. Zatim je doneto Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju prava na dnevnu naknadu i prava na naknadu putnih troškova predstavnicima Opštine Bački Petrovac, međuopštinskoj radnoj grupi za koordinaciju međusobne saradnje i upravljanje komunalnim odpadom, gde je utvrđena dnevnica za članove komisije u visini od 4.000,00 dinara.
 Povodom tačke pitanja i predlozi, član veća Đorđo Šarić je zatražio informaciju u vezi Uputstva upotrebe jezika i pisma, na koje pitanje je Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave, odgovorio da je isto u usmenoj formi izdato zaposlenima a pismena forma je u pripremi. Takođe je zatražio da predsednik veća informiše članove veća o svojim aktivnostima između dve sednice. Član veća Samuel Valo je dao predlog da se na sledeću sednicu veća pozove direktor Doma zdravlja u Bačkom Petrovcu u vezi problema koji se javljaju u ambulanti u Gložanu.
 Nakon pitanja i predloga predsednik opštine Pavel Marčok se zahvalio prisutnima na saradnji i zaključio XV sednicu Opštinskog veća.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика