Извештај са 26. седнице Скупштине општине Бачки Петровац (03.06.2015)

SO 01

Дана 03.06.2015. године сазвана је и одржана 26. седница Скупштине општине Бачки Петровац, са почетком у 17,14 часова.

 Од укупно 31 одборника Скупштине седници је присуствовало 27 одборника. Свој изостанак је оправдала одборница Марија Андрашик и одборник Иван Забунов, док одборници Штефан Виндиш и Растислав Балца разлоге свог изостанка нису јавили.

Осим одборника, седници су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, заменик председника Општине Бачки Петровац Мирослав Чеман, начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци, руководиоци одељења Општинске управе – Јан Јованкович, Душан Говорчин и Бошко Богуновић, помоћници председника Општине Бачки Петровац Ондреј Бенка, Јарослав Поповић и Синиша Станивук, правобранилац Општине Бачки Петровац Катарина Рашета, директори јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина Бачки Петровац, представници јавних гласила и грађани – појединци.

 Пошто је поздравио све присутне, председник СО-е је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање.

 Пре утврђивања дефинитивног предлога дневног реда, одборници су се изјаснили о предлогу Општинског већа Општине Бачки Петровац, да се по хитном поступку у предлог дневног реда уврсти питање:

 “Разматрање предлога те доношење Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Кулпин”.

Пошто је са 27 гласа “ЗА” наведени предлог усвојен, уследило је презентирање делимично измењеног и допуњеног дневног реда. Исти је гласио:

ДНЕВНИ РЕД

- Усвајање записника са 25 седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана 24.04.2015. године;

1. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачки Петровац у 2014. години;

 б.) Разматрање предлога те доношење Одлуке о консолидованом Завршном рачуну буџета Општине Бачки Петровац за 2014. годину;

2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац;

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Финансијском пословању ЈП за комуналне послове „Прогрес“ Бачки Петровац за 2014. годину;

4. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу др. Данко Јарослава од дужности в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, због истека мандата на који је изабран;

 б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац;

5. Разматрање предлога те доношење Одлуке о поверавању послова пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга Центру за социјални рад Општине Бачки Петровац;

6. Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка прибављања неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Општине Бачки Петровац путем размене, под тржишним условима;

 7. Разматрање предлога Савета за родну равноправност те доношење Одлуке о употреби недискриминаторне родне терминологије – родно диференцираног језика, на територији Општине Бачки Петровац;

8. Разматрање предлога те доношење Одлуке о изменама и допунама одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје;

9. Разматрање предлога те доношење Одлуке о допуни Одлуке о заштити животне средине од буке и о мерама за заштиту од буке на територији Општине Бачки Петровац;

10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савета за младе СО-е Бачки Петровац за 2014. годину;

11. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о престанку дужности члана Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (Болдоцки Самуел, проф.);

 б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању новог члана Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (представника локалне самоуправе);

12. Информација ОШ „Жарко Зрењанин“ из Маглића о добијању Решења о давању сагласности за издавање ствари у закуп;

13. Извештај Месне заједнице Маглић о посети Домовинске заједнице „БУЛКЕС“, дана 17.05.2015. године;

14. Разматрање предлога те доношење Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Кулпин;

15. Одборничка питања.

 Одборник Радомир Зотовић је пре гласања о утврђивању предложеног дневног реда захтевао, а позивајући се на чланове 71. и 76. Пословника Скупштине општине Бачки Петровац, да се због некомплетног материјала који је достављен одборницима, из предлога дневног реда изузме 4. тачка дневног реда. Наведени захтев од стране већине одборника није усвојен, те је након тога са 25 гласова „ЗА“ и са 1 „ПРОТИВ“ утврђен предложени дневни ред.

Пошто на записник са 25. седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана 24.04.2015. године, није било примедби а нити предлога за измене или допуне, исти је са 27 гласова „ЗА“ усвојен.

Уследило је разматрање и одлучивање по појединим тачкама из утврђеног дневног реда.

У вези прве тачке дневног реда након расправе у којој су учествовали одборници: Карол Wерле, Јан Бохуш и Милош Јојић те председник Општине Бачки Петровац, који је одговорио на поједина питања постављена у расправи поводом ове тачке дневног реда, са 24 гласа „ЗА“ су усвојени Извештај о извршењу буџета Општине Бачки Петровац у 2014. години и донета је Одлука о консолидованом Завршном рачуну буџета Општине Бачки Петровац за 2014. годину.

Поводом 2. тачке дневног реда, након уводног образлагања и делимичне измене члана 5. предлога Одлуке од стране председника Општине Бачки Петровац, вођена је дужа, на тренутке оштра и емотивна расправа, између одборника и представника извршне власи Општине Бачки Петровац. У расправи су учествовали одборници: Ондреј Корош, Катарина Зорњанова, Радомир Зотовић, Рајко Перић и Болдоцки-Илић Ана а председник Општине Бачки Петровац и руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин одговорили су на примедбе и питања постављена у расправи. На крају расправе са 25 гласова „ЗА“ донета је Одлука о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац, уз радни Закључак, да се у складу са чланом 95. Закона о локалној самоуправи од стране Скупштине општине Бачки Петровац покрене поступак за оцену уставности или законитости Закона о приватизацији којим се повређује право грађана на локалну самоуправу у Општини Бачки Петровац.

Без додатних уводних образлагања и након расправе у којој су учествовали: одборници Павел Зима, Болдоцки-Илић Ана и Јан Бохуш, заменик председника Општине Бачки Петровац Мирослав Чеман, директор ЈП „Прогрес“ Бачки Петровац и председник Општине Бачки Петровац, са 26 гласова „ЗА“ усвојен је Извештај о раду и Финансијском пословању ЈП за комуналне послове „Прогрес“ Бачки Петровац за 2014. годину.

Најдужу расправу на овој седници Скупштине је изазвала 4. тачка дневног реда, са својим подтачкама а. и б. У вези подтачке а. одборници су без расправе донели Решење о разрешењу др Данко Јарослава од дужности в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, због истека мандата на који је изабран. Након тога је уследила расправа поводом подтачке б., у којој су учествовали одборници: Милота Тот, Срђан Симић, Милош Јојић, Корош Ондреј, Радомир Зотовић, Болдоцки-Илић Ана и Спасоје Проданов. На крају расправе са 17 гласа „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 1 „УЗДРЖАНИМ“, донето је Решење о именовању др Јана Рибовича, лекара специјалисте интернисте из Бачког Петровца за в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, на период од 6 месеци.

Уследила је пауза у раду Скупштине, у периоду од 20,15 до 20,35 часова.

У вези 5. тачке дневног реда а након кратке расправе у којој је учествовала одборница Катарина Зорњанова, донета је Одлука о поверавању послова пружања саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга Центру за социјални рад Општине Бачки Петровац.

Без уводног образлагања и без расправе одборници Скупштине су донели Одлуку о покретању поступка прибављања неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Општине Бачки Петровац путем размене, под тржишним условима.

Под 7. тачком дневног реда а на предлог Савета за родну равноправност, одборници Скупштине су са 22 гласа „ЗА“ донели Одлуку о употреби недискриминаторне родне терминологије – родно диференцираног језика на територији Општине Бачки Петровац.

Одлука о изменама и допунама одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје је донета без додатног образлагања и расправе са 24 гласа „ЗА“.

У вези 10. и 11. тачке дневног реда одборници су без расправе усвојили Извештај о раду Савета за младе СО-е Бачки Петровац за 2014. годину и донели су Решења о престанку дужности Болдоцки Самуела, проф. из Бачког Петровца као члана Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац и Решење о именовању др Самуела Человског, професора из Бачког Петровца, за новог члана Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (представника локалне самоуправе).

Одборници су уз краћу расправу одборника Срђана Симића и Милоша Јојића под 12. тачком дневног реда примили к знању Информацију ОШ „Жарко Зрењанин“ из Маглића о добијању Решења о давању сагласности за издавање ствари у закуп.

Такође, без додатних образлагања и расправа, усвојен је Извештај Месне заједнице Маглић о посети Домовинске заједнице „БУЛКЕС“, дана 17.05.2015. године и са 25 гласова „ЗА“ донета је Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Кулпин.

На крају седнице Скупштине одборници Болдоцки-Илић Ана, Срђан Симић и Радомир Зотовић су се изјаснили о одговорима које су добили на своја одборничка питања а онда су уследила одборничка питања, која су постављена од стране одборника: Радомира Зотовића, Милоша Јојића, Ондреја Короша и Срђана Симића.

Двадесетшеста седница Скупштине општине Бачки Петровац је закључена у 21,37 часова.

SO 02
 
SO 03
 
SO 04

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика