Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Дана 24.06.2015. године, на позив председника СО-е Рајка Перића, сазвана је и одржана 27. седница (друга по реду у овом месецу) Скупштине општине Бачки Петровац, са почетком у 17,08 часова.

Од укупно 31 одборника седници је присуствовало 25 одборника. Свој изостанак су оправдали одборници/це: Ана Болдоцки-Илић, Драхотина Дорча, Иван Забунов и Срђан Илијевски, док одборници Растислав Ђенђур и Штефан Виндиш разлоге свог изостанка нису јавили.

Осим одборника, седници су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци, руководиоци одељења Општинске управе – Јан Јованкович и Душан Говорчин, помоћници председника Општине Бачки Петровац Ондреј Бенка и Јарослав Поповић, општински правобранилац Општине Бачки Петровац Катарина Рашета, директори јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина Бачки Петровац, представници јавних гласила и грађани – појединци.
Пошто је поздравио све присутне, председник СО-е је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање. Након тога је презентиран следећи предлог

Д Н Е В Н О Г Р Е Д А
- Усвајање записника са 26. седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана
03.06.2015. године;

1. Разматрање предлога те доношење Одлуке о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац, поводом нове процене фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала Установе Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац, са стањем на дан 31.12.2014. године;

2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о учешћу Општине Бачки Петровац у реализацији пројекта изградње подземног кабла у Индустријској зони у Бачком Петровцу;

3. Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за информативну делатност „Rádio Báčsky Petrovec“, Бачки Петровац;

4. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу општинског јавног правобраниоца Општине Бачки Петровац;
б.) Разматрање предлога те доношење Решења о постављању општинског правобраниоца Општине Бачки Петровац;

5. Одборничка питања.

Предложени дневни ред је утврђен са 21 гласом „ЗА“, без икаквих измена односно допуна.

Уследило је разматрање и усвајање записника са 26. седнице СО-е. Пошто примедби а нити допуна на исти није било, одборници су са 23 гласа „ЗА“ исти усвојили.

Краће уводно образложење у вези Одлуке о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац, поводом нове процене фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала Установе Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац, са стањем на дан 31.12.2014. године је дао председник Општине Бачки Петровац. Исти је презентирао и измену у члану 8. наведене Одлуке.
Пошто питања а нити примедби у вези изнетог није било, уследило је гласање о наведеној Одлуци. Одборници су са 25 гласова „ЗА“ донели Одлуку о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац, поводом нове процене фер тржишне вредности целокупне имовине, обавеза и капитала Установе Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац, са стањем на дан 31.12.2014. године.

Након кратког образложења предлога Одлуке о учешћу Општине Бачки Петровац у реализацији пројекта изградње подземног кабла у Индустријској зони у Бачком Петровцу, без расправе је иста донета са 25 гласова.

Поводом треће тачке дневног реда, уводно образложење предлога Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа за информативну делатност „Rádio Báčsky Petrovec“, Бачки Петровац је дао дипл. прав. Душан Говорчин, руководилац Оделејња за општу управу, друштвене делатности и опште заједничке послове. У расправи која је уследила учешће су узели одборници Милош Јојић и Јан Бохуш. Предлог Одлуке је усвојен са 24 гласа „ЗА“.

У вези 4. тачке – подтачка а.) најпре је председник СО-е презентирао Мишљење и предлог Комисије за кадровска питања и радне односе у вези предложеног Решења – амандман на одељак означен римским бројем И на став 2. из истог. Исти је од стране предлагача прихваћен и постао је сасатавни део предложеног Решења.
У краћој расправи која је уследила одборник Зотовић је ставио примедбу, да је пре разрешења општинског јавног правобраниоца требало размотрити и усвојити њен Извештај о упису јавне својине Општине Бачки Петровац у јавне књиге о непокретностима и правима над њима по одредбама Закона о јавној својини, како је то утврђено у Програму рада Скупштине за 2015. годину; председник општине а такође и председник Скупштине општине су се захвалили Катарини Рашета на дугогодишњем успешном раду на пословима општинског јавног правобраниоца.
На крају је Катарина Рашета дала одговор одборнику Зотовићу - да евиденцију о упису јавне својине Општине Бачки Петровац у јавне књиге о непокретностима и правима над њима има Милина Лабат, те да је рок за завршетак овог посла продужен до 06.10.2016. године.
Поводом подтачке а.) са 25 гласова „ЗА“ донето је Решење о разрешењу Катарине Рашета, дипл. правника из Бачког Петровца, од функције општинског јавног правобраниоца закључно са 30.06.2015. године.

У вези 4. тачке – подтачка б.) без додатних образлагања и расправе са 23 гласа „ЗА“ донето је Решење о постављењу Владислава Тарноција, дипломираног правника из Новог Сада, за новог општинског правобраниоца Општине Бачки Петровац на пет година и то почев од 01.07.2015. године.

На крају седнице своја одборничка питања су поставили одборници Карол Wерле, Милош Јојић, Јан Мелег и Радомир Зотовић, док су на поједина постављена питања одговорили председник Општине Бачки Петровац, Владимир Туран, директор ЈП за комуналне послове „Прогрес“ Бачки Петровац и Самуел Вало, члан Општинског већа Општине Бачки Петровац. Такође, под овом тачком дневног реда одборница Катарина Зорњанова је прочитала захвалницу Поверенице за заштиту равноправности Републике Србије Бранкице Јанковић, која је била упућена на име председника СО-е Бачки Петровац. Исто тако упознала је јавност о томе да је Општина Бачки Петровац проглашена за најхуманију средину у РС у 2013. и 2014. години. Одборник Рајко Перић је под овом тачком обавестио јавност о Видовданским свечаностима у Маглићу, које ће се одржати 27. и 28.06. 2015. године и упутио је позив свим грађанима Општине Бачки Петровац. На крају је обавестио одборнице и одбонике СО-е, да ће се наредна 28. седница СО-е реализовати дана 29.06.2015. године.

Овим је 27. седница Скупштине општине Бачки Петровац закључена у 18,14 часова.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac