Извештај са 28. седнице Скупштине општине Бачки Петровац

Дана 29.06.2015. године, на позив председника СО-е Рајка Перића, сазвана је и одржана 28. седница Скупштине општине Бачки Петровац, са почетком у 16,14 часова.


Од укупно 31 одборника седници је присуствовало 29 одборника. Свој изостанак је оправдао одборник Иван Забунов, док одборник Штефан Виндиш разлоге свог изостанка није јавио.
Осим одборника, седници су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци, руководиоци одељења Општинске управе – Јан Јованкович, Бошко Богуновић и Душан Говорчин, помоћници председника Општине Бачки Петровац Ондреј Бенка, Синиша Станивук и Јарослав Поповић, општински правобранилац Општине Бачки Петровац Катарина Рашета, директори јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина Бачки Петровац, представници јавних гласила и 16 грађана – појединаца, који су изразили жељу присуствовати седници СО-е.
Пошто је поздравио све присутне, председник СО-е је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање.
Након тога је обавестио одборнике да је Општинско веће Општине Бачки Петровац у складу са чланом 117. Пословника Скупштине општине Бачки Петровац затражило да се по хитном поступку разматрају следеће две тачке:
- “Разматрање предлога те доношење Одлуке о допуни Одлуке о моделу и методу приватизације
Установе Информативни центар “Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац“ – као 4. тачка дневног реда; и
- „Разматрање предлога те доношење Одлуке о допуни Одлуке о заштити животне средине од буке и
мерама за заштиту од буке на територији Општине Бачки Петровац“ – као 5 тачка дневног реда.
Пошто је председник Општине Бачки Петровац изнео разлоге за разматрање наведених тачака по хитном
поступку , спроведено је гласање о истом.
Одборници су са 24 гласа „ЗА“ и 1 „УЗДРЖАН“ односно са 25 гласова „ЗА“ прихватили предлог Општинског већа да се наведена питања уврсте у предлог дневног реда 28. седнице Скупштине а према датом редоследу.
Уследила је презентација предлога
Д Н Е В Н О Г Р Е Д А

1. Разматрање предлога те доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015. годину;
2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о приступању изради стратегије развоја спорта у Општини Бачки Петровац 2015 – 2020;
3. Разматрање предлога те доношење Решења о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Општине Бачки Петровац путем размене под тржишним условима;
4. Разматрање предлога те доношење Одлуке о допуни Одлуке о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар “Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац;
5. Разматрање предлога те доношење Одлуке о допуни Одлуке о заштити животне средине од буке и мерама за заштиту од буке на територији Општине Бачки Петровац;
6. Информација о комасацији у к.о. Бачки Петровац;
7. Одборничка питања.

Предложени дневни ред је утврђен са 28 гласова „ЗА“ те се прешло на разматрање тачака из истог.
.Уводно образложење у вези Одлуке о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015. годину су дали: Бошко Богуновић, руководилац Одељења за буџет и финансије и пореску администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац (у вези предлога за допуну предложене Одлуке, који је достављен одборницима пре саме седнице Скупштине) а Павел Марчок, председник Општине Бачки Петровац, у вези целог предлога ове Одлуке.
У расправи која је након тога вођена учествовали су одборници: Карол Wерле, Јан Бохуш и Радомир Зотовић а одговоре на поједина питања постављена у расправи је дао председник Општине Бачки Петровац.
Након закључења расправе са 29 гласова „ЗА“ односно већином гласова од укупног броја одборника СО-е донета је Одлука о првом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015. годину.
У вези друге тачке дневног реда, уводничар – Синиша Станивук, помоћник председника Општине Бачки Петровац, одборницима је презентирао начин рада при припреми стратегије развоја спорта у Општини Бачки Петровац. Пошто расправе у вези датог образложења предлога Одлуке није било, одборници су са 22 гласа „ЗА“ донели Одлуку о приступању изради стратегије развоја спорта у Општини Бачки Петровац 2015 – 2020.
Решење о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Општине Бачки Петровац путем размене под тржишним условима, Одлука о допуни Одлуке о моделу и методу приватизације Установе Информативни центар “Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац и Одлука о допуни Одлуке о заштити животне средине од буке и мерама за заштиту од буке на територији Општине Бачки Петровац, донете су без додатног образлагања и расправе.
Уследила је дуготрајна расправа о писаној Информацији о комасацији у к.о. Бачки Петровац, коју је поднео и образложио председник Комисије за комасацију у к.о. Бачки Петровац дипл. прав. Марко Говорчин а исту су још додатно образложили дипл. прав. Владислав Тарноци, потпредседник Комисије и дипл. прав. Душан Говорчин, секретар Комисије. У расправи су учествовали одборници: Срђан Симић, Ондреј Фекете, Радомир Зотовић, Јан Мелег, Павел Зима, Карол Wерле, Јан Брна, Ондреј Корош, Ана Болдоцки-Илић и Милош Јојић. На крају расправе председник СО-е је констатовао да је Информација о комасацији у к.о. Бачки Петровац примљена к знању од стране СО-е, с тим, да је у вези овог питања донет и радни закључак – да се за следећу седницу Скупштине општине Бачки Петровац од стране Комисије за комасацију к.о. Бачки Петровац припреми потпунији Извештај о комасацији у к.о. Бачки Петровац, уз аналитичке и статистичке податке о току комасације.
На крају седнице своја одборничка питања су поставили одборници Срђан Симић и Ана Болдоцки-Илић, док су одговоре на поједина постављена питања дали Рајко Перић, председник СО-е а уједно и председник Савета МЗ Маглић и Павел Марчок, председник Општине Бачки Петровац.
Овим је 28. седница Скупштине општине Бачки Петровац закључена у 19,55 часова.

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика