Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Након летње паузе, дана 25.09.2015. године, на позив председника СО-е Рајка Перића сазвана је и одржана 29. седница Скупштине општине Бачки Петровац са почетком  у 17.11 часова.

 Од укупно 31 одборника седници је присуствовало 26 одборника. Свој изостанак су оправдали одборници Јарослав Андрашик, Јан Мелег и Павел Зима, док одборник Штефан Виндиш и Растислав Краљик разлоге свог изостанка са седнице нису јавили.

Осим одборника, седници су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, заменик председника Општине Бачки Петровац Мирослав Чеман, начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац Душан Говорчин, руководиоци одељења Општинске управе – Јан Јованкович, Бошко Богуновић и Душан Говорчин, помоћник председника Општине Бачки Петровац Јарослав Поповић, општински правобранилац Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци, директори јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина Бачки Петровац, представници јавних гласила и грађани – појединци, који су изразили жељу присуствовати седници СО-е.

 Пошто је поздравио све присутне, председник СО-е је констатовао да седници  присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање.

 Пре презентације предлога дневног реда, секретар СО-е Бачки Петровац је на захтев председника Скупштине прочитао изјаву одборнице Катарине Зорњанове из Кулпина о томе да од 29. седнице СО-е па до истека мандата на који су изабрани одборници СО-е Бачки Петровац престаје заступати на седницама  Скупштине Изборну листу „Уједињени региони Србије-За средину у којој вреди живети – Др Јан Сабо“ те да ће убудуће наступати као независна одборница.

 У наставку седнице, пошто предлог одборника Радомира Зотовића и одборнице Ане Болдоцки – Илић да се одборници СО-е изјасне о повреди Пословника Скупштине општине Бачки Петровац – и то члана 71, од стране председника Скупштине општине (примедба да у предлог дневног реда у складу са донетим радним Закључком са 28. седнице СО-е није уврштен Извештај о комасацији у к.о. Бачки Петровац, уз аналитичке и статистичке податке о току комасације) није усвојен, уследила је презентација следећег

ДНЕВНОГ  РЕДА

- Усвајање записника са 27. седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која  је одржана

24.06.2015. године;

- Усвајање записника са 28. седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана

29.06.2015. године;

1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за период јануар – јун 2015. године;

2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015. годину;

3. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2015. годину – И и ИИ квартал;

4. Разматрање и усвајање Извештаја о упису јавне својине Општине Бачки Петровац у јавне књиге о непокретностима и правима над њима по одредбама Закона о јавној својини;

5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и финансијски извештај ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за период 01.01.2015. до 30.06.2015. године;

6. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2014. годину  Пословног и иновативног центра, д.о.о. Бачки Петровац;

7. Разматрање предлога те доношење Решења о додели Награде општине за 2015. годину;

8. Разматрање предлога те доношење Решења о додели Посебног  јавног признања Општине Бачки Петровац за 2015. годину;

9. Разматрање предлога те доношење Решења о додели Спортског признања за 2014. годину;

10. Разматрање предлога те доношење Решења о изменама Решења о избору председника и чланова Савета за јавну безбедност Општине Бачки Петровац;

11. Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу Владислава Тарноција од функције заменика председника Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац;

12. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац;

    б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању нових чланова Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац;

13. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац (Др Јована Шмања – представница запослених у Здравственој установи);

    б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању новог члана Надзорног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац (Ондреј Тордаји – представник запослених у Здравственој установи);

14. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац (Татјана Јурик Марчок – представница родитеља);

    б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању новог члана Управног одбора  Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац (доц. др. Руженка Шимоњи – Чернак – представница родитеља);

15. Разматрање иницијативног предлога Савета за здравље Општине Бачки Петровац за разрешење Др Мирослава Михаља, представника приватне Поликлинике „Здравље“ Бачки Петровац, од дужности члана Савета за здравље Општине Бачки Петровац те доношење адекватног закључка у вези истог;

16. Разматрање предлога те доношење Одлуке о делатности зоохигијене;

17. Разматрање предлога те доношење Правилника о начину и поступку обезбеђења јавности на седницама Скупштине општине Бачки Петровац и њених радних тела;

18. Одборничка питања.

 Предложени дневни ред је утврђен са 25 гласова „ЗА“ и са 1 гласом „УЗДРЖАН“.

 Пошто су Записници са 27. и 28. седнице Скупштине општине Бачки Петровац, које су одржане 24.06.2015. односно 29.06.2015. године, усвојени без примедби, са 26 гласа „ЗА“, прешло се на разматрање тачака из утврђеног дневног реда.

 Поводом 1. тачке дневног реда, пошто додатна образложења од известиоца нису тражена, а након краће расправе одборника Карола Wерлеа и одговора, који су дати од стране председника Општине Бачки Петровац Павела Марчока,  усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за период јануар – јун 2015. године.

Такође, уз кратко образложење Бошка Богуновића, руководиоца Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију, донета је Одлука о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2015. годину. и то са 26 гласова „ЗА“.

Након уводних речи председника Скупштине општине и расправе у којој су учествовали одборник Радомир Зотовић и одборница Катарина Зорњанова те председник Општине Бачки Петровац, са 25 гласова „ЗА“ усвојен је

Извештај о извршењу Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2015. годину – И и ИИ квартал.

 Уводно образложење поводом Извештаја о упису јавне својине Општине Бачки Петровац у јавне књиге о непокретностима и правима над њима по одредбама Закона о јавној својини је дао општински правобранилац Општине Бачки Петровац. Владислав Тарноци. Одборник Милош Јојић је у расправи вођеној поводом ове тачке затражио од Општинске управе Општине Бачки Петровац да се поводом уписа јавне својине Општине Бачки Петровац одради целокупан посао – значи 100 %, док се одборник Карол Wерле похвално изразио о поднетом Извештају. Такође, и председник Општине Бачки Петровац је одао признање на до сада добро одрађеном послу од стране радне групе, која је задужена за обраду ове проблематике. На крају је наведени Извештај усвојен са 23 гласа „ЗА“.

 Што се тиче 5. тачке дневног реда, без  додатног уводног образлагања а уз похвалу припремљеног Извештаја о раду и финансијског извештаја ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за период 01.01.2015. до 30.06.2015. године, од стране одборника а уједно и  заменика председника Скупштине општине Спасоје Проданова, наведени Извештај је усвојен са 23 гласа „ЗА“.

Поводом 6. тачке вођена је расправа у којој су учествовали: одборник Радомир Зотовић, заменик председника Општине Бачки Петровац Мирослав Чеман и директор Пословног и иновативног центра, д.о.о. Бачки Петровац Карол Болдоцки. Одборник Зотовић је поставио питање зашто се ова тачка дневног реда ставља на дневни ред и због чега Извештај о пословању ПИЦ-а није прихваћен од стране Општинског већа Општине Бачки Петровац. На ова питања је дао одговор заменик председника Општинског већа, који је председавао седницом Општинског већа, када је на дневном реду била ова тачка (да су чланови Општинског већа били незадовољни са Извештајем, пошто је исти „шкрт“, без потписа и печата, односно да је исти неуредан). Уследило је гласање поводом поднетог Извештаја и констатовано је да на основу спроведеног гласања – 1 „ЗА“, 18 „ПРОТИВ“ и 1 „УЗДРЖАН“ Извештај о пословању за 2014. годину  Пословног и иновативног центра, д.о.о. Бачки Петровац није усвојен. У вези ове тачке је донет и радни закључак, према коме се због неусвајања Извештаја о пословању за 2014. годину Друштва од стране Скупштине општине Бачки Петровац, директору Друштва Каролу Болдоцком, испред Општине Бачки Петровац као  једног од главних акционара Друштва,  упути захтев за сазивање ванредне седнице Скупштине Друштва (и то до краја октобра 2015. године) уз предлог, да се на ванредној седници Скупштине Друштва  као једина тачка дневног реда разматрају примедбе које су изнете на седници Скупштине општине Бачки Петровац, као разлози за неусвајање Извештаја о пословању Друштва у 2014. години.

 Под 7. тачком дневног реда а уз уводно образложење одборника Растислава Ђенђура, председника Комисије за признања, без расправе а са 22 гласа „ЗА“ донето је Решење о додели Награде општине за 2015. годину Основној школи „Јан Чајак“ из Бачког Петровца.

 Уз кратко образложење одборника Растислава Ђенђура, председника Комисије за признања, без расправе а са 22 гласа „ЗА“ донет је Закључак да се у 2015. години неће доделити Посебно  јавно признање Општине Бачки Петровац за 2015. годину.

Након уводног образложења одборника Растислава Ђенђура, председника Комисије за признања, а уз кратку дискусију одборника Милоша Јојића, донето је Решење о додели Спортског признања за 2014. годину и то Одбојкашком клубу „Кулпин“ из Кулпина као спортском колективу и Луки и Леи Рупњак, младим тенисерима из Маглића, као појединцима.

Уследила је пауза у раду Скупштине, која је трајала од 19,12 до 19,41 часова.

У наставку седнице, без уводних образлагања и расправе је донето  Решење о изменама Решења о избору председника и чланова Савета за јавну безбедност Општине Бачки Петровац и Решење о разрешењу Владислава Тарноција од функције заменика председника Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац.

Под подтачком 12. а.) вођена је дуга расправа у којој су учествовали одборници-одборнице: Милота Тот, Иван Забунов, Ондреј Корош, Ана Болдоцки-Илић, Спасоје Проданов, Срђан Симић, Радомир Зотовић и Рајко Перић. На крају расправе са 16 гласова „ЗА“ и 3 „УЗДРЖАНА“  донето је Решење о разрешењу чланова Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац.

Што се тиче подтачке 12. б.) вођена је расправа у којој су учествовали одборници-одборница: Радомир Зотовић, Ана Болдоцки-Илић и Срђан Симић, где је постављено питање да ли је при предлагању кандидата за нове чланове Управног одбора Дома здравља а из реда запослених у Дому здравља, испоштована процедура утврђена Статутом Дома здравља односно да ли је испоштован члан 1. Закона о локалној самоуправи при овом предлагању. На крају расправе са 14 гласова „ЗА“ и 5 „ПРОТИВ“ донето је Решење о именовању нових чланова Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац.

Без уводног образлагања и расправе од стране одборника Скупштине је донето:  Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац (Др Јована Шмања – представница запослених у Здравственој установи); Решење о именовању новог члана Надзорног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац (Ондреј Тордаји – представник запослених у Здравственој установи); Решење о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац (Татјана Јурик Марчок – представница родитеља) и  Решење о именовању новог члана Управног одбора  Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац (доц. др. Руженка Шимоњи – Чернак – представница родитеља).

Поводом 15. тачке дневног реда без расправе је донет радни закључак о прихватању иницијативног предлога Савета за здравље Општине Бачки Петровац за разрешење др Мирослава Михаља, представника приватне Поликлинике „Здравље“ Бачки Петровац од дужности члана Савета за здравље Општине Бачки Петровац, уз налог Комисији за кадровска питања и радне односе да се за следећу седницу Скупштине припреми предлог Решења о разрешењу именованог односно предлог Решења о именовању новог члана Савета.

Такође без додатног уводног образложења и расправе је донета Одлуке о делатности зоохигијене.

Под 17. тачком дневног реда, у расправи су учествовали: заменик председника Општине Бачки Петровац а уједно и председник Савета МЗ Кулпин Мирослав Чеман, одборница-одборник Милота Тот, Радомир Зотовић и Спасоје Проданов. У расправи је постављено питање: куда иду Месне заједнице и шта је циљ постојања Месних заједница. На крају расправе са  18 гласа „ЗА“ и 1 „УЗДРЖАН“ донет је Правилник о начину и поступку обезбеђења јавности на седницама Скупштине општине Бачки Петровац и њених радних тела.

На крају седнице своја одборничка питања су поставили одборници Срђан Симић, Ондреј Корош а Рајко Перић, председник СО-е је под овом тачком прочитао допис-захтев који је упутио редакцији ТВ „ПЕТРОВЕЦ“, за објављивање одговора односно исправке у вези изјава, које су изречене од стране одборнице др Ане Болдоцки-Илић, у дневној емисији „Звон“, дана 14.08.2015. године.

Након тога је 29. седница Скупштине општине Бачки Петровац закључена у 21,24 часова.