Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 Тридесет прва седница Скупштине општине Бачки Петровац одржана је дана 29.12.2015. године, са почетком у 16.12 часова. 

Од укупно 31 одборника седници СО-е је присуствовало 27 одборника (на самом почетку седнице је било присутно укупно 22, док су се у току седнице у рад укључила још 5 одборника). Свој изостанак са седнице је оправдала одборница Јармила Пуцовски, док одборници Јан Брна, Растислав Ђенђур, Штефан Виндиш и Растислав Краљик разлоге свог изостанка нису јавили.
Осим одборника, седници су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, заменик председника Општине Бачки Петровац Мирослав Чеман, начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац Душан Говорчин, руководиоци одељења Општинске управе – Јан Јованкович, Бошко Богуновић и Душан Говорчин, помоћници председника Општине Бачки Петровац Синиша Станивук и Јарослав Поповић, директори јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина Бачки Петровац, представници јавних гласила и 3 грађана.
Након уводних речи и поздрављања свих присутних, председник СО-е Рајко Перић је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање.
Уследила је презентација предложеног дневног реда. Исти је гласио:

ДНЕВНИ РЕД

- Усвајање записника са XXX седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана
27.11.2015. године;

1. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа;
2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама;
3. Разматрање предлога те доношење Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2016. годину;
4. Разматрање предлога те доношење Одлуке о уређењу јавних површина општине;
5. Разматрање Програма пословања ЈП за комуналне и стамбене послове „КОМУНАЛАЦ“ Маглић за 2016. годину те доношење Решења о давању сагласности на исти;
6. Разматрање Програма пословања ЈКП „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац за 2016. годину те доношење Решења о давању сагласности на исти;
7. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеном поступку ликвидације Јавног предузећа за информативну делатност „Рáдио Бáчскy Петровец“ – у ликвидацији;
б.) Разматрање предлога те доношење Одлуке о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа за информативну делатност „Рáдио Бáчскy Петровец“ – у ликвидацији;
ц.) Разматрање предлога те доношење Одлуке о расподели ликвидационог остатка над Јавним предузећем за информативну делатност „Рáдио Бáчскy Петровец“ – у ликвидацији;
8. Разматрање и усвајање Извештаја о стању изграђености канализације у МЗ Бачки Петровац и МЗ Кулпин;
9. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланице Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану (Ане Јашкове, представнице Савета родитеља);
б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању новог члана Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану (Владимира Бажаље, представника Савета родитеља);
10. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу 2 члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Маглићу (Марка Грбића, представника Наставничког већа и Жељке Жарковић, представнице локалне самоуправе);
б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању 2 нова члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Маглићу (Весне Илић, представнице Наставничког већа и Срђана Илијевског, представника локалне самоуправе);
11. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу;
12. Разматрање предлога те доношење Програма развоја спорта у Општини Бачки Петровац за период 2016 – 2018. године;
13. Одборничка питања.

Предложени дневни ред је утврђен са 23 гласа „За“.
Такође са 23 гласа „За“, без примедби, је усвојен записник са 30. седнице Скупштине општине Бачки Петровац, након чега се прешло на разматрање тачака из утврђеног дневног реда.
Поводом 1. тачке дневног реда, без додатног образлагања, вођена је краћа дискусија, у којој је учествовао одборник Радомир Зотовић. На постављена питања и примедбе одговор је дао председник Општине Бачки Петровац, након чега је са 17 гласова „За“, 4 „Против“ и 1 „Уздржан“, донета Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа.
Уследило је разматрање 2. тачке дневног реда, односно расправа о истој. Учешће у расправи је узела одборница Ана Болдоцки-Илић, која је изнела своје примедбе на предлог Одлуке. Након тога је спроведено гласање, те је са 21 глас “За“ и 1 „Уздржан“ донета Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама.
Дуже образлагање предлога Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2016. годину су дали руководилац Одељења за буџет и финансије, председник Општине Бачки Петровац и председник Скупштине општине Бачки Петровац. У расправи поводом ове тачке дневног реда су учествовали одборници: Милош Јојић, Карол Wерле, Радомир Зотовић, Срђан Симић и Јан Бохуш. Пошто на предлог Одлуке формално нису поднети амандмани, спроведено је гласање. На основу утврђеног резултата, председник Скупштине општине је констатовао да је са 22 гласа „За“ 1 „Против“ и 1 „Уздржан“ донета Одлука о буџету Општине Бачки Петровац за 2016. годину.
Након треће тачке дневног реда, председавање седницом Скупштине је преузео заменик председника СО-е, одборник Спасоје Проданов.
Уз краћа уводна образложења председавајућег, без расправа, одборници СО-е су донели: Одлуку о уређењу јавних површина општине; Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП за комуналне и стамбене послове „КОМУНАЛАЦ“ Маглић за 2016. годину и Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац за 2016. годину. Усвојили су Извештај о спроведеном поступку ликвидације Јавног предузећа за информативну делатност „Рáдио Бáчскy Петровец“ – у ликвидацији те донели Одлуку о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа за информативну делатност „Рáдио Бáчскy Петровец“ – у ликвидацији и Одлуку о расподели ликвидационог остатка над Јавним предузећем за информативну делатност „Рáдио Бáчскy Петровец“ – у ликвидацији. Такође је усвојен Извештај о стању изграђености канализације у МЗ Бачки Петровац и МЗ Кулпин.
Под 9. тачком дневног реда, без расправе, донето је Решење о разрешењу чланице Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану (Ане Јашкове, представнице Савета родитеља) и Решење о именовању новог члана Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану (Владимира Бажаље, представника Савета родитеља).
У вези 10. тачке, одборници СО-е су без расправе донели Решење о разрешењу 2 члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Маглићу (Марка Грбића, представника Наставничког већа и Жељке Жарковић, представнице локалне самоуправе) и Решење о именовању 2 нова члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Маглићу (Весне Илић, представнице Наставничког већа и Срђана Илијевског, представника локалне самоуправе).
Без накнадног образлагања и расправе донета је Одлука о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу а под тачком 12. донет је Програм развоја спорта у Општини Бачки Петровац за период 2016 – 2018. године.
На крају седнице о достављеним одговорима на одборничка питања су се изјаснили одборник Срђан Симић и одборница Ана Болдоцки-Илић, који су изнели да нису задовољни са одговорима које су добили од председника СО-е Бачки Петровац.
Седница СО-е Бачки Петровац је закључена од стране председавајућег у 18,47 часова, уз пригодну честитку поводом предстојеће нове године.