Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Осма седница Скупштине општине Бачки Петровац одржана је дана 16.11.2016. године, са почетком у 10,03 часова, на позив председника Скупштине Јана Шуљана.

 Седници је присуствовало 28 одборника Скупштине општине Бачки Петровац, и то: Јарослав Данко, Здено Ђивјак, Ђура Говорчин, Бранислав Келечевић,  Кристина Кевенска, Ана Легињ, Андреа Мандач, Драгица Пејковић, Јармила Пуцовски, Верослава Сљука-Церовски, Весна Спевакова, Дарко Стојановић, Јан ШуЉан, Властислав Урбанчек,  Ана Хуђанова, Павел Пагач, Павел Жембери, Мирослав Чеман, Наташа Червени, Татјана Деман-Јаворник, Гавра Говорчин, Миланко Коларски, Бранислав Козаров, Александра Кралик, Спасоје Проданов, Срђан Илијевски, Душко Илић, Немања Појужина.

 Одборници Павел Марчок, Јан Бохуш и Ондреј Фекете разлоге свог изостанка са седнице СО-е нису јавили.

 Сем одборника  8. седници Скупштине општине су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић, секретар Скупштине општине Светослав Мајера, начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Милина Лабат, руководилац ОдеЉења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин, руководилац Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Бошко Богуновић, чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац – Предраг Бојанић, Радомир Зотовић, Александар Накић, Милан Анушјак и Татјана Забунов, помоћница председника Општине Бачки Петровац - Јасна Шпрох, директорка Библиотеке „Штефан Хомола“ Јармила Стојимировић, директорка ПУ „Вчиелка“ Зузана Пашић, директор ЈП „Дирекција за изградњу  Бачки Петровац“ Ондреј Бовђиш, в.д. директор ЈП за комуналне делатности „Прогрес“ Бачки Петровац Љубомир Кабић, в.д директорка Словачког војвођанског позоришта Јања Урбанчек-Фејзулахи, директор ЈКП „Комуналац“ Маглић Чедомир Рупар, в.д. директор Туристичке организације Општине Бачки Петровац Јан Павлис, в.д. директорка Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац, Бачки Петровац др Ана Болдоцки-Илић, в.д. директорка Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац Биљана Дракулић, новинари: Катарина Гажова из словачког недеЉника „Хлас ľуду“, Мариа Ловреова из ТВ Петровец, Јан Чернак из Радија Бачки Петровац, Јурај Мучаји, представник Удружења пензионера Бачки Петровац и грађани: Небојша Стојисављевић, Мирослав Частвен, Маја Червенак, Петар Девић и Немања Кајтез.

 На почетку седнице председник Скупштине је поздравио све присутне. Констатовао је да је на седници присутно 27 одборника СО-е (у наставку седнице у рад Скупштине  се укључио још 1 одборник), што је био довољан број за пуноважно одлучивање.

 Након тога председник Скупштине је презентирао следећи предлог дневног реда:

- Усвајање записника са 7. седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана дана 26.10.2016. године;

1. а.) Разматрање предлога Комисије за административно-мандатна питања   те доношење Решења о престанку мандата одборнице Скупштине општине Бачки Петровац Ане Болдоцки Илић, по основу преузимања посла, односно функције која је, у складу са законом, неспојива с функцијом одборника;

   б.) Разматрање предлога Комисије за административно-мандатна питања те доношење Решења о потврђивању мандата новоизабраној одборници Скупштине општине  Бачки Петровац (Андреа Мандач);

   ц.) Давање свечане изјаве новоизабраног одборника Скупштине општине Бачки Петровац  и њено потписивање;

 2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац;

 3. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2015. годину;

 4. Разматрање предлога те доношење Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2016. годину;

 5. Разматрање предлога те доношење Одлуке о додеЉивању искЉучивог права јавним предузећима којима је оснивач Општина Бачки Петровац, за обавЉање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује;

 6. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о комуналним делатностима;

 7. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама;

 8. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о уређењу јавних површина општине;

 9. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о спровођењу превентивне дезинфекције, дератизације и дезинсекције у Општини Бачки Петровац;

 10. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о утврђивању накнаде за оснивање права службености на стварима у јавној својини Општини Бачки Петровац;

 11. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о условима и поступку спровођења прибавЉања и отуђења непосредном погодбом, као и давања у закуп, прибавЉања и отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац путем јавног надметања и прикупЉања писмених понуда;

 12. Разматрање предлога те доношење Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земЉишта;

 13. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о рушењу објеката;

 14. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насеЉеним местима Општине Бачки Петровац;

 15. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Бачки Петровац;

 16. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Општине Бачки Петровац;

 17. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о превозу путника у друмском саобраћају на територији Општине Бачки Петровац;

 18. Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац;

 19. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу директора ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић;

     б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању в.д. директора ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић;

 20. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац;

     б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац;

     ц.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац;

     д.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац;

 21. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Управног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац;

     б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Управног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац;

     ц.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац;

     д.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Надзорног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац;

 22. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац;

     б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац;

 23. Информација о стању и проблемима у области спорта и физичке културе на територији Општине Бачки Петровац у 2015. години;

 24. Информација о стању и збивањима у области културног аматеризма, манифестацијама и раду удружења у области културе у 2015. години;

 25. Одборничка питања.

Предлог дневног реда је утврђен са 26 гласова “ЗА”.

 Записник са 7. седнице СО-е Бачки Петровац је усвојен без примедби, такође са 26 гласова “ЗА”.

 Уследило је разматрање појединих тачака из утврђеног дневног реда.

Под 1. тачком дневног реда – под подтачком а. - одборници су без расправе са 26 гласова “ЗА” донели Решење о престанку мандата одборнице Скупштине Ане Болдоцки-Илић а због преузимања посла в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац. Под подтачком б. -  са 26 гласова „ЗА“ донето је Решење о потврђивању одборничког мандата новоизабраној одборници Скупштине – Андреи Мандач, пољопривреднику из Бачког Петровца. Под подтачком ц. нова одборница  СО-е је дала и потписала свечану изјаву.

Поводом 2. и 3. тачке дневног реда, одборници су без додатних образложења и расправе са 27 односно 26 гласова „ЗА“ донели Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац и Одлуку о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2015. годину.

У вези 4. тачке дневног реда, након кратког образлагања које је дато од стране руководиоца Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Бошка Богуновића, уследила је расправа, у којој су узели учешћа одборници Мирослав Чеман, Драгица Пејковић и Спасоје Проданов. У расправу се укључио и члан Општинског већа Александар Накић и председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић. На крају расправе са 27 гласова „ЗА“ донета је Одлука о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2016. годину.

У наставку седнице одборници СО-е су без додатних образлагања и расправа донели следеће одлуке:

- Одлуку о додеЉивању искЉучивог права јавним предузећима којима је оснивач Општина Бачки Петровац, за обавЉање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује;

- Одлуку о измени Одлуке о комуналним делатностима;

- Одлуку о измени Одлуке о локалним комуналним таксама;

- Одлуку о измени и допуни Одлуке о уређењу јавних површина општине;

- Одлуку о измени Одлуке о спровођењу превентивне дезинфекције, дератизације и дезинсекције у Општини Бачки Петровац;

- Одлуку о измени Одлуке о утврђивању накнаде за оснивање права службености на стварима у јавној својини Општини Бачки Петровац;

- Одлуку о измени Одлуке о условима и поступку спровођења прибавЉања и отуђења непосредном погодбом, као и давања у закуп, прибавЉања и отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац путем јавног надметања и прикупЉања писмених понуда.

Након краће расправе, у којој је учествовао одборник Спасоје Проданов, са 27 гласова „ЗА“ и 1’ “УЗДРЖАН“, донета је Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земЉишта.

 Без додатних образлагања и расправа уследило је доношење:

- Одлуке о измени Одлуке о рушењу објеката;

- Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насеЉеним местима Општине Бачки Петровац;

- Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Бачки Петровац;

- Одлуке о измени Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Општине Бачки Петровац;

- Одлуке о измени Одлуке о превозу путника у друмском саобраћају на територији Општине Бачки Петровац.

Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки

Петровац је укратко образложила начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Милина Лабат. Наведена одлука је без расправе донета са 27 гласова „ЗА“.

 Поводом 19. тачке – подтачка а. и б., након кратких уводних речи председника Скупштине општине, вођена је дужа дискусија, у којој су учествовали одборници Спасоје Проданов, Драгица Пејковић, Ана Хуђанова, Мирослав Чеман те председник Општине Бачки Петровац, Срђан Симић и члан Општинског већа Општине Бачки Петровац, Александар Накић. На крају расправе, са 18 гласова „ЗА“ и 9 „ПРОТИВ“, под подтачком а.  донето је Решење о разрешењу Чедомира Рупара, дипл. маш. инг. из Маглића од функције директора ЈК за КСП „Комуналац“ Маглић а под подтачком б. донето је Решење о именовању Душка Илића, дипл. ејкономисте, из Маглића за в.д. директора овог ЈП, на период од 6 месеци од дана доношења Решења о именовању.

 У вези предлога Решења о именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац – 20. тачка - подтачка б, најпре је презентиран допис Националног савета словачке националне мањине о измени њиховог предлога – да се у Управни одбор Библиотеке од стране НССНМ даје др Самуел Человски а у Надзорни одбор – Јурај Червенак. Такође одборница Ана Хуђанова је поднела амандман (да се уместо предложеног Јарослава Хлпке из Бачког Петровца, у Управни одбор Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац именује Маја Спевак из Бачког Петровца (као представница локалне самоуправе).

Пошто је амандман одборнице Ане Хуђанове усвојен са 22 гласа „ЗА“, одборници Скупштине општине су донели следећа решења:  Решење о разрешењу чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (због истека мандата на који су изабрани); Решење о именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (Ана Хорват – председница, Мирослав Бекић, Маја Спевак, др Самуел Человски и Станислава Валентик); Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (због истека мандата на који су изабрани) и  Решење о именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (Ивана Везмар – председница; Јурај Червенак и Олина Дорчова).

 По тачком 21. дневног реда одборници СО-е су без додатних образлагања и расправа донели: Решење о разрешењу чланова Управног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац (због истека мандата на који су изабрани); Решење о именовању чланова Управног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац (Кристина Кевенски – председница, Спевак Андреј, Катарина Мелегова-Мелихова, представник надлежног органа АПВ и Мирослава Блажић); Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац (због истека мандата на који су изабрани) и Решење о именовању чланова Надзорног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац (Јана Копчок Гањи – председница, Виера Дорчова Бабјакова и представник надлежног органа АПВ).

 Што се тиче тачке 22. – подтачка а. и б, без додатних образлагања и расправе са 26 гласова „ЗА“ донето је Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац (због истека мандата на који су изабрани) а са 27 гласа „ЗА“ Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац (Алена Пешкова, Мариа Андрашик, Јасна Шпрох, Мартина Мартинко Саболчки, Бранислав Кевенски, Владимира Дорчова Влтнерова, Дануша Нимет, Ана Лаћарак, Самуел Снида).

 Поводом Информације о стању и проблемима у области спорта и физичке културе на територији Општине Бачки Петровац у 2015. години, кратку допуну исте је дао руководилац ОдеЉења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин. Након тога вођена је расправа у којој  су учествовали: одборница Ана Легињ, Ана Хуђанова и Кристина Кевенска а такође и председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић те чланови Општинског већа Александар Накић и Радомир Зотовић. Информација је примљена к знању уз радни Закључак, о потреби израде типског обрасца за све клубове и удружења са територији Општине Бачки Петровац, која конкуришу за средства за своју активност из буџета Општине Бачки Петровац.

 Уз кратку расправу одборнице Ане Легињ, одборници СО-е су примили к знању и Информацију о стању и збивањима у области културног аматеризма, манифестацијама и раду удружења у области културе у 2015. години.

 На крају седнице одборница Ана Легињ је поставила своје одборничко питање а одборница Ана Хуђанова се у име грађана МЗ Гложан захвалила в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за сређивање стања са лекарима у овој МЗ.

 Овим је  8. седница СО-е закључена од стране председника СО-е у 11,53 часова.