Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu
 Deveta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 01.03.2013. godine sa početkom u 10,20 časova.
 Od ukupno 31 odbornika, sednici je prisustvovalo 28 odbornika Skupštine opštine. Svoj izostanak je opravdao odbornik Srđan Ilijevski.
Osim odbornika sednici SO-e su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Boško Bogunović, Jan Jovankovič i Dušan Govorčin, član Opštinskog veća Samuel Valo, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je najpre ukratko obrazložio potrebu da se u skladu sa članom 116. Poslovnika Skupštine opštine po hitnom postupku u predlog dnevnog reda uvrsti sledeća tačka:
- a.) Razmatranje predloga za donošenje Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
- b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju novog predsednika Komisije za provođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.

Nakon toga je za ovu sednicu SO-e predložio sledeći

D N E V N I   R E D

- Usvajanje zapisnika sa VIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 1.02.2013. godine;
1. a.) Razmatranje Izveštaja sa javne rasprave sprovedene u vezi nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac za period od 01.04.2013. do 31.03.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu i utvrđivanje konačnog predloga Odluke o uvođenju samodoprnosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac za period od 01.04.2013. do 31.04.2018. godine i o obliku i načinu izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju raferenduma za područje Mesne zajednice Bački Petrovac;
  c.) Razmatrane predloga i donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma na području Mesne zajednice Bački Petrovac;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu;
3. Razmatranje Programa radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju
objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2013. godini u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
4. Razmatranje Programa prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački
Petrovac za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
5. Razmatranje Programa održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
6. Razmatranje Programa izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2013. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije „BUSINESS PARK“-a u Bačkom Petrovcu;
8. Razmatranje predloga i donošenje Zaključka o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu i odazivnog Izveštaja predsednika Opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama za 2011. i 2012. godinu;
11. Razmatranje i predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac;
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Gložan;
13. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
14. a.) Razmatranje predloga za donošenje Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju novog predsednika Komisije za
sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.
 15. Odbornička pitanja.

Pošto novih predloga a ni primedbi na predloženi dnevni red nije bilo, odbornici SO-e su sa 24 glasa „ZA“ utvrdili dnevni red ove sednice SO-e.
Pre prelaska na pojedine tačke dnevnog reda, bez primedbi i dopuna, sa 25 glasova „ZA“ je usvojen zapisnik sa VIII sednice SO-e, koja je održana 01.02.2013. godine.
 Usledilo je razmatranje i odlučivanje po pojedinim tačkama dnevnog reda.

 Uvodno obrazloženje u vezi sve tri podtačke a u okviru prve tačke dnevnog reda je dao predsednik SO-e Rajko Perić. Nakon toga, odbornik a ujedno i predsednik Saveta MZ Bački Petrovac Jan Brna je podneo kraći izveštaj o rezultatima sprovedene javne rasprave o nacrtu predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac, za period od 01.04.2013. do 31.03.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu. Istaknute su dve primedbe date u okviru javne rasprave – datum uvođenja samodoprinosa - od 01.06.2013. do 31.05.2018. godine i period za sprovođenje referenduma -od 22.03.2013. do 21.04.2013. godine. Takođe, imenovani je dao usmeni amandman na nacrt predloga Programa izvora, namene i načina obezbeđivanja samodoprinosa koji se uvodi za područje Mesne zajednice Bački Petrovac – da se u članu 3. stav 1. alineja 1. briše tekst „...prihode po osnovu dividende i druge prihode učešćem u dobiti, uključujući i sve oblike prihoda koji se na osnovu odredaba zakona kojim se uređuje porez na dobit preduzeća smatraju dividendom, kao i prihode po osnovu ugovora o delu.“; da se u članu 5. briše druga i treća alineja. Obrazloženje podnetog amandmana je dao predsednik Opštine Bački Petrovac a ujedno i zamenik predsednika Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac Pavel Marčok. U objedinjenoj raspravi u vezi sve tri podtačke nije bilo učesika, te su se najpre odbornici izjasnili o podnetom amandmanu. Isti je usvojen sa 24 glasa „ZA“. Nakon toga su odbornici SO-e doneli: predlog Odluke o uvođenju samodoprnosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac za period od 01.06.2013. do 31.05.2018. godine i o obliku i načinu izjašnjavanja građana o samodoprinosu; Odluku o raspisivanju raferenduma za područje Mesne zajednice Bački Petrovac i Rešenje o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma na području Mesne zajednice Bački Petrovac.
U vezi druge tačke dnevnog reda kratko obrazloženje je dao v.d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac Ondrej Bovđiš. U raspravi povodom ove tačke nije bilo učesnika te su odbornici SO-e sa 22 glasa „ZA“ usvojili Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu.
Bez rasprave a uz kraća obrazloženja, koje je dao v.d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, u nastavku sednice doneta su sledeća Rešenja o davanju saglasnosti na: Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2013. godini u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac; Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2013. godinu; Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2013. godinu
i Program izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2013. godinu.  Takođe, bez rasprave i sa 26 glasova „ZA“ (potrebna je bila većina glasova od ukupnog broja odbornika SO-e), doneta je Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije „BUSINESS PARK“-a u Bačkom Petrovcu.
 Pod osmom tačkom dnevnog reda odbornici SO-e su doneli Zaključak o predlogu sastava nove Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. Isti će se proslediti nadležnom ministarstvu Republike Srbije na dalji postupak.
 Usledile su deveta i deseta tačka iz utvrđenog dnevnog reda, koje su izazvale najviše rasprava odbornika SO-e i nadležnih lica u organima Opštine Bački Petrovac.
 Detaljno obrazloženje u vezi devete tačke dnevnog reda je dao rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović. U raspravi povodom ove tačke su učestvovali odbornici: Miloš Jojić, Karol Werle, Spasoje Prodanov – zamenik predsednika SO-e, Rajko Perić, predsednik Opštine Bački Petrovac u prethodnom mandatu Vladimir Turan i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Na kraju rasprave odbornici su sa 28 glasova „ZA“ usvojili Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu i odazivni Izveštaj predsednika Opštine Bački Petrovac.
 Nakon pauze, koja je trajala u periodu od 12,46 do 13,23 časova, sednica SO-e je nastavljena sa razmatranjem 11. tačke dnevnog reda. Kao i u prethodnoj tački, opširno uvodno obrazloženje je dao rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović. U raspravi su uzeli učešće odbornik Miloš Jojić i odbornik Miroslav Pucovski. Izveštaj o sprovedenim javnim nabavkama za 2011. i 2012. godinu
odbornici su usvojili sa 16 glasova „ZA“ i 5 „UZDRŽANIH“ glasova.
 U nastavku sednice odbornici su bez rasprave doneli Rešenje o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac.
Što se tiče Izveštaja o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Gložan, isti je usvojen sa 24 glasa „ZA“ uz čestitku odbornice Katarine Zornjan – predsednice Saveta za ravnopravnost polova, članicama Saveta Mesne zajednice Gložan (od ukupno 9 novoizabranih članova, 4 su žene – Ana Makišova, Jelena Červenak, Milina Zelenak i Marija Kovač-Kiselja).
Uz kratko uvodno obrazloženje Miroslava Pucovskog, odbornika a ujedno i predsednika Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, odbornici su bez rasprave doneli Odluku o dopuni Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 14. tačke dnevnog reda vođena je objedinjena rasprava u vezi obe podtačke. U raspravi su
učestvovali odbornici Ondrej Koroš i Jan Bohuš. Na kraju rasprave, sa 21 glasom „ZA“ doneto je Rešenje o razrešenju Snežane Nikolić, sudije iz Novog Sada, od dužnosti predsednice Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac odnosno sa 15 glasa „ZA“ i uz 1 glas „UZDRŽAN“ Rešenje o imenovanju novog predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac - Marka Govorčina, diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom iz Kulpina.
Na kraju sednice SO-e svoja odbornička pitanja su postavili: Miloš Jojić i Miroslav Pucovski.
 Deveta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 14,43 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac