Izveštaj sa V sednice Skupštine opštine 13.11.2012. godine

Dana 13.11.2012. godine sa početkom u 10,10 časova, održana je V sednica Skupštine opštine Bački Petrovac.
 Od ukupno 31 odbornika sednici је prisustvovalо 27 te 1 novoizabrani odbornik, kome je na ovoj sednici SO-e bio potvrđen odbornički mandat. Svoj izostanak je opravdao 1 odbornik, dok 2 odbornika nisu obavestila predsednika SO-e o razlozima svog nedolaska na sednicu.
Na sednici SO-e su bili prisutni: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok (u drugom delu sednice), zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Boško Bogunović, Jan Jovankovič i Dušan Govorčin, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila te predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac.
 Na početku sednice, nakon pozdravnih reči, predsednik SO-e Rajko Perić je informisao odbornike da je 13.11.2012. godine formirana nova odbornička grupa pri SO-e Bački Petrovac, Odbornička grupa „Izbor za bolji život-Boris Tadić”, koju sačinjavaju odbornici: Jan Bohuš - predsednik odborničke grupe, Robertina Nađ, Katarina Dobrikova, Drahotina Dorčova, Jadranka Marčok, Rastislav Đenđur, Ana Medovarski, Spasoje Prodanov, Pavel Zima i Ondrej Fekete.
Nakon toga je predsednik SO-e za ovu sednicu predložio sledeći

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa IV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 25.09.2012. godine;
1. a.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac na osnovu podnete pismene ostavke;
 b.) Razmatranje predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac;
 c.) Davanje svečane izjave novoizabranog odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;
2. Razmatranje predloga i donošenje Mera za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u Opštini Bački Petrovac;
3. Razmatranje inicijative odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i donošenje Odluke o tvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić (period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine) i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
4. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju iblioteke „Štefan Homola“;
5. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o roširenju delatnosti i promeni naziva i organa Doma kulture „Bački Petrovac“;
6. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac;
7. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji pštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju pštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
9. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi pštine i o Posebnom javnom priznanju Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst);
10. a.) Razmatranje Odluke Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac o promeni sedišta Turističke organizacije te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti u vezi istog;
 b.) Razmatranje Odluke Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac o I. izmenama i dopunama Statuta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti u vezi istog;
11. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora redškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
12. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za planove;
13. a.) Razmatranje predloga i donošenje Odluke izmenama i dopunama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac;
 c.) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac;
14. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje zbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan;
15. Odbornička pitanja.

Pošto primedbi a ni dopuna na predlog dnevnog reda nije bilo, odbornici SO-e su sa 25 glasova „ZA“ utvrdili dnevni red ove sednice.
 Pre prelaska na utvrđeni dnevni red, bez primedbi i dopuna je usvojen zapisnik sa IV sednice SO-e, koja je održana 25.09.2012. godine.
 Usledilo je razmatranje i odlučivanje po pojedinim tačkama dnevnog reda.
 Pod tačkom 1. – podtačka a.), nakon kratkog uvodnog obrazlaganja Spasoje Prodanova, predsednika Komisije za administrativno-mandatna pitanja, doneto je Rešenje o prestanku odborničkog mandata Jaroslavu Popoviću iz Bačkog Petrovca a zbog podnete ostavke.
 U vezi podtačke b.) predsednik Komisije za administrativno-mandatna pitanja je prezentirao mišljenje i predlog iste u vezi verifikacije mandata novoizabranom odborniku SO-e Bački Petrovac Jaroslavu Andrašiku, svešteniku iz Bačkog Petrovca. Pošto primedbi na izneti predlog i mišljenje nije bilo, odbornici SO-e su sa 27 glasova „ZA“ verifikovali imenovanom odbornički mandat.
 Usledila je podtačka c.) – tj. davanje svečane izjave novoizabranog odbornika i potpisivanje iste.
 Obrazloženje u vezi 2. tačke dnevnog reda je dao Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove iz Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Takođe, povodom ovog pitanja se izjasnila i Komisija za privredu – mišljenje i predlog iste je prezentiran od strane njenog predsednika Ivana Zabunova.
Nakon duže rasprave u kojoj su učestvovali odbornici: Rastislav Đenđur, Jan Sabo, Jan Bohuš, Katarina Zornjanova, Miloš Jojić, Rajko Perić i Ondrej Fekete sa 24 glasa „ZA“ donete su Mere za podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća u Opštini Bački Petrovac.
Predsednik SO-e a ujedno i predsednik Saveta Mesne zajednice Maglić Rajko Perić je dao uvodno obrazloženje u vezi 3. tačke dnevnog reda. Imenovani je u ime podnosioca inicijative izvršio i jednu ispravku u inicijativi za donošenje Odluke o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić (period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine) i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu (umesto predloženog datuma za sprovođenje referenduma koji je u inicijativi glasio: od 08.12.2012. do 14.12.2012. naveo je period: od 15.12.2012. do 21.12.2012. godine). U obrazlaganju je podvučeno, da bi se građani MZ Maglić o predlogu Odluke izjašnjavali putem klasičnog referenduma a ne ličnim izjašnjavanjem uz potpis.
U raspravi povodom ove tačke dnevnog reda je učestvovao samo odbornik Jan Sabo. Pošto je rasprava zaključena, odbornici su sa 24 glasa „ZA“ doneli Odluku o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić (period od 01.01.2013. do 31.12.2017. godine) i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu.
Nakon ove tačke je usledila pauza u radu Skupštine, koja je trajala od 11,44 do 12,15 časova.
U nastavku sednice, uz obrazloženja koja su data od strane rukovodioca Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Dušana Govorčina i predsednice Komisije za društvene delatnosti Drahotine Dorča, bez rasprava su donete:
- Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Biblioteke „Štefan Homola“,
- Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o proširenju delatnosti i promeni naziva i organa Doma kulture „Bački Petrovac“,
- Odluka o pružanju usluga socijalne zaštite i pravima u oblasti socijalne zaštite u Opštini Bački Petrovac i
- Odluka o mreži osnovnih škola sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
 Takođe i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac je doneta bez dodatnog obrazlaganja i rasprave odbornika.
 Deveta tačka je donela veću raspravu u vezi predloga Komisije za dodelu Nagrade opštine i Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za izmene i dopune Odluke o Nagradi opštine i o Posebnom javnom priznanju Opštine Bački Petrovac. Na tekst predloga su u raspravi stavljeni usmeni amandmani i to od strane odbornika Miroslava Pucovskog, Jana Brne a Ondreja Koroša. Ovi amandmani su usvojeni sa 27 odborničkih glasova „ZA“ a takođe i cela Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi opštine i o Posebnom javnom priznanju Opštine Bački Petrovac.
 Pod 10. tačkom dnevnog reda bez dodatnih obrazlaganja i rasprave su doneta sledeća rešenja: Rešenje o davanju saglasnosti na promenu sedišta Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i Rešenje o davanju saglasnosti na I. izmene i dopune Statuta ove organizacije.
 U vezi 11. tačke, najpre su od dužnosti članova Upravnog odbora Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac razrešeni stari članovi, odnosno članovi kojima je istekao četvorogodišnji mandat a nakon toga su za članove Upravnog odbora ove ustanove imenovani: Alena Peškova, Maria Andrašik i Pavel Zima (predstavnici lokalne samouprave), Zuzana Trabak, Želmira Častven i Sanela Ljiljak Mihajlo (predstavnice iz reda zaposlenih) i Tatjana Jurik Marčok, Branislav Kevenski i Svetlana Štrbac (predstavnici roditelja).
 Obrazloženje u vezi 12. tačke je dao Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove iz Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. I povodom ove tačke u raspravi je učestvovao samo odbornik Jan Sabo. Nakon zatvaranja rasprave sa 27 glasova „ZA“, doneto je Rešenje o izboru članova Komisije za planove.
 Povodom 13. tačke dnevnog reda bez dodatnih obrazlaganja vođena je objedinjena rasprava u vezi sve tri predložene podtačke. U raspravi su učestvovali odbornici: Karol Werle, Jan Sabo, Miloš Jojić, Jan Bohuš i Rajko Perić. Zbog neprimerenih diskusija dvojici odbornika je izrečena mera opomene od strane predsednika SO-e.
 Nakon zatvaranja objedinjene rasprave, o svakoj podtački su odbornici glasali, te je sa 20 glasova „ZA“, 5 „PROTIV“ i 2 „UZDRŽANA“ donete: Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika Skupštine opštine, članova Opštinskog veća i članova radnih tela Skupštine opštine, Opštinskog veća i predsednika Opštine Bački Petrovac; Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnopravnom statusu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnopravnom statusu zamenika predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac.
 U vezi 14. tačke dnevnog reda obrazloženje je dato od strane predsednika SO-e. Isti je izneo da je doneo Odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Gložan za 27.01.2013. godine, pošto početkom februara 2013. godine ističe četvorogodišnji mandat sadašnjim članovima ovog Saveta. Nakon toga je bez rasprave doneto Rešenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Gložan.
 Na kraju sednice su odbornici SO-e imali mogućnost da postave odbornička pitanja. Tu mogućnost je iskoristio samo odbornik Jan Sabo, koji je od nadležnog organa Opštine Bački Petrovac zatražio odgovor na pitanje: koliko ima zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac (na neodređeno i na određeno vreme).
 Ovim je sednica Skupštine opštine Bački Petrovac zaključena u 13,55 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика