Izveštaj sa VIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (01.02.2013. godine)

 Prva sednica Skupštine opštine Bački Petrovac u 2013. godini, osma po redu od njenog konstituisanja u sadašnjem sastavu, održana je dana 01.02.2013. godine sa početkom u 9,14 časova. Istu je sazvao predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac Rajko Perić.
 Od ukupno 31 odbornika, na početku sednice je bilo prisutno 27 a u toku iste u rad su se uključila još 2 odbornika Skupštine opštine.
Osim odbornika sednici SO-e su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Boško Bogunović, Jan Jovankovič i Dušan Govorčin, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, član Opštinskog veća Vladimir Sikora, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila te predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac.
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je za ovu sednicu SO-e predložio sledeći

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa VII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
28.12.2012. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za
2013. godinu;
2. Razmatranje inicijative odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i donošenje Odluke
o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac za period 01.04.2013. do 31.03.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za
izgradnju opštine“ Bački Petrovac;
4. Razmatranje Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac te donošenje
Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
5. a.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu za radnu 2011/2012 godinu
Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
b.) Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac
za radnu 2012/2013 godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu škola za školsku 2011/2012 godinu i planova
rada za školsku 2012/2013 godinu;
7. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o postav-
ljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije;
8. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova:
- Saveta za ravnopravnost polova;
- Saveta za mlade;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novih članova:
- Saveta za ravnopravnost polova;
- Saveta za mlade;
- Saveta za praćenje Etičkog kodeksa;
9. a.) Razmatranje Zaključka Komisije za primopredaju dužnosti br. 06-1/2013-02 od
17.01.2013. godine te zauzimanje stava u vezi istog;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju Katarine Melegove-Melihove
od dužnosti zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
 c.) Razmatranje predloga i imenovanje novog zastupnika Javnog preduzeća za informa-
tivnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
 10. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Vladimira Turana od
dužnosti člana Komisije za budžet i finansije;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Komisije za budžet i
finansije;
 11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u za-
kup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac;
12. Informacija o usvojenom Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje Opštine Bački Petro-
vac za 2013. godinu;
13. Informacija o komasacijama u Opštini Bački Petrovac;
14. Odbornička pitanja.

U vezi predloženog dnevnog reda odbornik a ujedno i zamenik predsednika Skupštine opštine Bački
Petrovac Spasoje Prodanov je dao predlog, da se predložena 12. tačka razmatra kao 4. a sve ostale tačke da se razmatraju prema redosledu kako je to predloženo od strane predsednika Skupštine.
 Pošto drugih predloga a ni primedbi na predloženi dnevni red nije bilo, odbornici SO-e su sa 26 glasova „ZA“ utvrdili dnevni red uz navedenu izmenu redosleda tačaka.
 Pre prelaska na dnevni red, bez primedbi i dopuna jednoglasno je usvojen zapisnik sa VII sednice SO-e, koja je održana 28.12.2012. godine.

 Usledilo je razmatranje i odlučivanje po pojedinim tačkama dnevnog reda.

 Uvodno obrazloženje u vezi prve tačke dnevnog reda je dao predsednik Skupštine opštine. U obrazloženju je najpre izneto, da se nacrt predloga Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2013. godinu nalazio na javnoj raspravi od 15.01. do 31.01.2013. godine. Dalje je predsednik Skupštine izneo dopunu predloga Programa sa novom tačkom (za I kvartal), koja je glasila: „Usaglašavanje osnivačkih akata za JP za komunalno-stambene poslove i urbanizam „Progres“ Bački Petrovac i JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, sa odredbama Zakona o javnim preduzećima“. Odbornici SO-e su nakon toga upoznati sa predlogom MZ Maglić – da se odluke iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja razmatraju i donose u I kvartalu. Ovaj predlog je predsednik Skupštine opštine prihvatio i isti uvrstio u predlog Programa. Na kraju, predsednik Skupštine je prezentirao predloge za dopunu Programa rada Skupštine opštine za 2013. godinu, koje je potpisao odbornik Dr Jan Sabo. Od 10 predloga imenovanog odbornika, predsednik Skupštine je prihvatio 6, s tim, što je 4 revidirao (što se tiče kvartala u t.g. u kome se predlaže da se pojedina pitanja razmatraju) a 2 je prihvatio u celini. Pošto se odbornik Sabo složio sa revizijom svojih predloga, vođena je kraća rasprava povodom ove tačke dnevnog reda, nakon koje je sa 27 glasa „ZA“ donet Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
Pod drugom tačkom dnevnog reda odbornici Skupštine su razmatrali inicijativu odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac za donošenje Odluke o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac za period 01.04.2013. do 31.03.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu. Obrazloženje povodom ove inicijative je dao odbornik Jan Brna a ujedno i predsednik Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac. Imenovan je ujedno ispravio tehničke greške iz ponuđenog predloga Odluke. U raspravi, odbornik Rastislav Đenđur je dao predlog da se u predlogu Odluke kao period za sprovođenje referenduma navede period od 08.03.2013. do 08.04.2013. godine, što su odbornici Skupštine i prihvatili. Na kraju ove tačke sa 28 glasova „ZA“ doneta je Odluka o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac za period 01.04.2013. do 31.03.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu.
Obrazloženje predloga Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački
Petrovac je ispred predlagača dao v.d. direktora Direkcije Ondrej Bovđiš. Nakon rasprave u kojoj su učestvovali odbornici Karol Werle, Miloš Jojić, Spasoje Prodanov i Jan Sabo i nakon objašnjenja u vezi nejasnoća koje su dali načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, sa 25 glasa „ZA“ donet je navedeni osnivački akt ovog Javnog preduzeća.
Usledilo je razmatranje Informacije o usvojenom Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu. Pošto je predsednik opštine dao obrazloženje uz isti u raspravi povodom ove tačke su učestvovali odbornici: Katarina Zornjanova, Jan Sabo i Jan Bohuš.
Nakon pauze u radu Skupštine, koja je trajala od 11,48 do 12,25 časova, usledilo je razmatranje preostalih tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Pošto nije traženo uvodno obrazloženje, najpre je bez rasprave doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Biblioteke „Štefan Homola“ sa p.o. Bački Petrovac.
Dalje je sa 28 glasova „ZA“ usvojen Godišnji izveštaj o radu za radnu 2011/2012 godinu Predškolske
ustanove „Včielka“ Bački Petrovac i doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2012/2013 godinu.
Pod sedmom tačkom je razmotren i usvojen Izveštaj o radu škola za školsku 2011/2012 godinu i
planovi rada za školsku 2012/2013 godinu, uz kratku diskusiju odbornika Jana Brne, ujedno i direktora OŠ „Jan Čajak“ iz Bačkog Petrovca.
Predsednik Opštine Bački Petrovac je dao kratko obrazloženje u vezi osme tačke dnevnog reda, nakon
čega je bez rasprave sa 25 glasova „ZA“ doneto Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o postavljanju zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije.
 Usledilo je jednoglasno donošenje Rešenja o razrešenju članova posebnih radnih tela Skupštine opštine – Saveta za ravnopravnost polova i Saveta za mlade.
 Nakon toga doneta su Rešenja o izboru novih članova u Savet za ravnopravnost polova (u koji su izabrani: Tanja Varga iz Novog Sada, Katarina Arnjašova iz Bačkog Petrovca, Vjera Miškovicova iz Gložana, Katarina Zornjanova iz Kulpina, Vera Brkljač iz Maglića, Drahotina Dorčova iz Bačkog Petrovca i Lazar Rodić iz Maglića), Savet za mlade (u koji su izabrani: Branislav Kuštra iz Kulpina, Elizabet Novak iz Bačkog Petrovca, Ana Medveđova iz Bačkog Petrovca, Marina Bohuš iz Bačkog Petrovca, Branislav Nedeljković iz Maglića, Robertina Nađ iz Bačkog Petrovca i Daniela Fekete iz Gložana) i Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa (u koji su izabrani: Borislav Cakić iz Maglića, Jaroslav Andrašik iz Bačkog Petrovca, Katarina Melegova-Melihova iz Bačkog Petrovca, Zdenko Horvat iz Gložana i Jaroslav Makiš iz Gložana).
 Pod desetom tačkom - Zaključak Komisije za primopredaju dužnosti br. 06-1/2013-02, od 17.01.2013. godine usvojen je bez primedbi a nakon toga je doneto Rešenje o razrešenju Katarine Melegove-Melihove od
dužnosti zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac a za novog zastupnika ovog JP je imenovan Jan Černak iz Bačkog Petrovca.
Isto tako, bez dodatnih obrazlaganja i rasprave, je doneto najpre Rešenje o razrešenju Vladimira Turana
od dužnosti člana Komisije za budžet i finansije a umesto njega je na ovu dužnost izabran odbornik Jan Bohuš iz Gložana.
Uz kraću raspravu, u kojoj su učestvovali odbornici Miloš Jojić, Jan Bohuš i Rajko Perić, odbornici
Skupštine opštine su sa 27 glasova „ZA“ usvojili Izveštaj o sprovedenim javnim nadmetanjima za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.
 U vezi Informacije o komasacijama u Opštini Bački Petrovac vođena je kraća rasprava u kojoj su uzeli učešće odbornici Ondrej Koroš i Jan Bohuš a takođe i predsednik opštine Pavel Marčok.
 Na kraju sednice svoje odborničko pitanje je postavio Miloš Jojić.
 Osma sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 13,25 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика