Izveštaj sa XIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac 26.07.2013.

Trinaesta sednica Skupštine opštine Bački Petrovac održana je dana 26.07.2013. godine, na poziv predsednika Skupštine opštine Rajka Perića, sa početkom u 10,15 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine na početku sednice su bila prisustna 23 odbornika a u toku sednice u rad su se uključila još 2 odbornika. Svoj izostanak su opravdali odbornici: Jaroslav Andrašik i Jarmila Pucovski, dok odbornici Jan Brna, Miroslav Pucovski, Karol Werle i Rastislav Kraljik razloge svog izostanka nisu javili.
Osim odbornika sednici SO-e su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Ondrej Benka i Jaroslav Popović, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Na početku sednice predsednik SO-e je pozdravio prisutne i konstatovao da sednici Skupštine prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga prezentiran je predlog dnevnog reda za ovu sednicu Skupštine.
Pošto na predloženi dnevni red nije bilo primedbi a niti dopuna, isti je stavljen na glasanje i odbornici su sa 23 glasa „ZA“ utvrdili sledeći

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 27.06.2013. godine;
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu za period od 01.01. do 30.06.2013. godine;
2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o rezultatima sprovedenog referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 01.08.2013. do 31.07.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
4. a.) Razmatranje Izveštaja sa javne rasprave sprovedene u vezi nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Gložan, za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu i utvrđivanje konačnog predloga Odluke o uvođenju samodoprnosa za područje Mesne zajednice Gložan, za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine i o obliku i načinu izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o raspisivanju referenduma za područje Mesne zajednice Gložan;
 c.) Razmatrane predloga i donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma na području Mesne zajednice Gložan;
 5. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova Upravnih i Nadzornih odbora u:
 - Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac;
 - Javnom preduzeću za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;
 - Javnom preduzeću za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova Nadzornih odbora u Javnim preduzećima sa teritorije Opštine Bački Petrovac:
 - Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
 - Javno preduzeće za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
 - Javno preduzeće za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac;
 6. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju Komisije za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac;
 7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac;
 8. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;
 9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac;
 10. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu;
 11. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (Marija Mega, iz reda zaposlenih);
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (Marija Benjik, iz reda zaposlenih);
 12. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o osnovnim kriterijumima za dodelu nagrade Sportsko priznanje Opštine Bački Petrovac;
13. Odbornička pitanja.

 Pre prelaska na utvrđeni dnevni red odbornici su bez primedbi i dopuna sa 23 glasa „ZA“ usvojili zapisnik sa XII sednice Skupštine, koja je održana 27.06.2013. godine.
 Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
 Uvodno obrazloženje u vezi Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu za period od 01.01. do 30.06.2013. godine od strane odbornika nije traženo niti je o istom vođena rasprava, tako da je sa 24 glasa „ZA“ isti usvojen.
Obrazloženje predloga Odluke o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok a u dužoj raspravi povodom ovog pitanja su učestvovali odbornici: Miloš Jojić, Jan Sabo, Rajko Perić,Jan Bohuš, Štefan Vindiš, Spasoje Prodanov i Rastislav Đneđur. Pošto amandman koji je podneo odbornik Rastislav Đenđur na predlog Odluke nije mogao biti prihvaćen zbog formalno-pravnih razloga, odbornici su u skladu sa članom 100. alineja 2. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac sa 21 glasom „ZA“ – što je apsolutna većina od ukupnog broja glasova odbornika, doneli Odluku o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
 Od 11,55 časova usledila je pauza u radu Skupštine. Rad je nastavljen u 12,18 časova.
 Izveštaj o rezultatima sprovedenog referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Maglić za period od 01.08.2013. do 31.07.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu odbornici su usvojili bez dodatnih obrazlaganja i rasprave.
Pod 4. tačkom dnevnog reda bez uvodnih obrazlaganja i rasprava je utvrđen konačan predlog
Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Gložan, za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine i o obliku i načinu izjašnjavanja građana o samodoprinosu (uz ispravku tehničke greške u članu 5. stav 1. alineja 5. Programa, izvora, namene i načina obezbeđivanja sredstava samodoprinosa koji se uvodi na područje Mesne zajednice Gložan, za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine); doneta je Odluka o raspisivanju referenduma za područje Mesne zajednice Gložan i doneto je Rešenje o izboru članova Komisije za sprovođenje referenduma na području Mesne zajednice Gložan.
 Pod tačkom 5. podtačka a.) od dužnosti članova Upravnih i Nadzornih odbora razrešeni su dosadašnji članovi u Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,Javnom preduzeću za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i u Javnom preduzeću za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac. Po podtačkom b.) imenovani su novi članovi u Nadzornim odborima ovih Javnih preduzeća, i to u Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac – Jan Bohuš iz Gložana – predsednik, Pavel Štrba dipl. ing. iz Kulpina i Miroslav Častven, ing. iz Bačkog Petrovca; u Javnom preduzeću za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić – Dr Rajko Perić iz Maglića – predsednik, Dragan Đajić, dipl. ecc. iz Maglića i Milan Medić iz Maglića; u Javnom preduzeću za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac – Jaroslav Hlpka iz Bačkog Petrovca – predsednik, Pavel Topoljski, dipl. ing. iz Bačkog Petrovca i Spasoje Prodanov iz Kulpina.
 Bez dadatnih obrazlaganja a uz primedbu odbornice Katarine Zornjanove (nepoštovanje principa rodne ravnopravnosti pri pripremi predloga), odbornici su doneli Rešenje o imenovanju Komisije za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac. Stalni članovi ove Komisije su: Dušan Govorčin, dipl. prav. iz Bačkog Petrovca, Pavel Križan iz Bačkog Petrovca, Branislav Kevenski, dipl. ing. iz Bačkog Petrovca i Pavel Žilaji iz Bačkog Petrovca.
 Pod 7., 8. i 9. tačkom dnevnog reda, bez rasprava a uz kraću diskusiju odbornika Sabo Jana, donete su:
Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac, Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac i Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac.
 Bez dodatnih uvodnih obrazlaganja i rasprave u nastavku je doneto Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu i Rešenje o imenovanju Jarmile Stojimirović, profesora slovačkog jezika i književnosti iz Bačkog Petrovca za novog direktora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, na period od 4 godine od dana imenovanja.
 Sa 22 glasa „ZA“ u nastavku sednice odbornici Skupštine su najpre doneli Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (Marija Mega, iz reda zaposlenih) a nakon toga i Rešenje o imenovanju novog člana Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu (Marija Benjik, iz reda zaposlenih).
Odluka o osnovnim kriterijumima za dodelu nagrade Sportsko priznanje Opštine Bački Petrovac je doneta sa 22 glasa „Za“, uz dopunu člana 1. Predloga navedene Odluke.
Usledila su odbornička pitanja i predlozi odbornika Sabo Jana, Prodanov Spasoja i Jana Melega i time je XIII sednica SO-e zaključena u 12,50 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика