Izveštaj sa XIV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (27.09.2013.)

Nakon letnje pauze, dana 27.09.2013. godine održana je XIV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac sa početkom u 10,15 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine sednici je prisustvovalo 29 odbornika. 
Svoj izostanak je opravdala odbornica Katarina Dobrik, dok odbornik Rastislav Kraljik razloge svog izostanka nije javio.
Osim odbornika sednici SO-e su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Na početku sednice predsednik SO-e je pozdravio prisutne, konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje a nakon toga je prezentirao predlog dnevnog reda za ovu sednicu. 
Pošto na predloženi dnevni red nije bilo primedbi a niti dopuna, isti je stavljen na glasanje i odbornici su sa 21 glasom „ZA“ utvrdili sledeći

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
26.07.2013. godine;
1. a.) Razmatranje izveštaja i predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac na osnovu podnetih pismenih ostavki (Jan Sabo, Miroslav Pucovski i Robertina Nađ);
 b.) Razmatranje izveštaja i predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja te donošenje Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima Skupštine opštine Bački Petrovac;
 c.) Davanje svečane izjave novoizabranih odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac i njeno potpisivanje;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o pristupanju izradi strategije održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014 – 2020;
3. Razmatranje predloga i donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
4. Razmatranje predloga te donošenje Programa sanacije i obnove dobara zahvaćenih elementarnim nepogodama;
5. Razmtaranje predloga te donošenje Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić;
6. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o petim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za period 01.01. – 30.06.2013. godine;
8. a.) Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu za radnu 2012/2013 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2013/2014 godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima u Nadzornom odboru:
 a.) JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac;
 b.) Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić;
 c.) Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac;
10. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju:
a.) Ondreja Bovđiša, dipl. ing. mašinstva od dužnosti v.d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac;
b.) Čedomira Rupara, dipl. ing. mašinstva od dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić;
c.) Vladimira Turana, pravnika od dužnosti v.d. direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac;
d.) Ivane Ilić od dužnosti v.d. direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
11. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju:
 a.) direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac;
 b.) direktora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić;
 c.) direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac;
 d.) v.d. direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
12. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju članova:
 a.) Izborne komisije za izbor članova Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac;
 b.) Izborne komisije za izbor članova Saveta Mesne zajednice Maglić;
13. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Miroslava Pucovskog od dužnosti člana Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
14. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Sabo Jana od dužnosti člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose i od dužnosti člana Komisije za primopredaju dužnosti;.
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose;
 c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Komisije za primopredaju dužnosti;
15. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Viktorije Kovač,
(predstavnica zaposlenih u TOO) od dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju Marine Spevakove (predstavnica zaposlenih u TOO) za novog člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
16. Razmatranje predloga Komisije za priznanja Skupštine opštine i donošenje Rešenja o dodeli Nagrade opštine za 2013. godinu;
17. Razmatranje predloga Komisije za priznanja Skupštine opštine i donošenje Rešenja o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
18. Razmatranje predloga Komisije za priznanja Skupštine opštine i donošenje Rešenja o dodeli Sportskog priznanja za 2012. godinu;
19. Razmatranje inicijativnog predloga Milote Tot, odbornice SO-e iz Kulpina o potrebi izmene odredbi Statuta mesnih zajednica sa teritorije Opštine Bački Petrovac te donošenje odluke u vezi istog;
20. Razmatranje inicijativnog predloga Komisije za predstavke i pritužbe za izmene i dopune Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu te donošenje odluke u vezi istog;
21. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o rezultatima sprovedenog referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa na području Mesne zajednice Gložan, za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu;
22. Odbornička pitanja.

 Pre prelaska na utvrđeni dnevni red odbornici su bez primedbi i dopuna sa 21 glasom „ZA“ usvojili zapisnik sa XIII sednice Skupštine, koja je održana 26.07.2013. godine.
 Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Pod prvom tačkom dnevnog reda odbornici su bez rasprave, sa 20 glasova „ZA“ doneli Rešenja o prestanku mandata odbornicima SO-e Bački Petrovac Sabo Janu, Miroslavu Pucovskom i Robertini Nađ, zbog podnetih ostavki na odbornički mandat. Nakon toga, takođe bez rasprave a sa 21 glasom „ZA“, doneta su Rešenja o potvrđivanju mandata novoizabranim odbornicima SO-e - Rastislavu Balci, Radomiru Zotoviću i Vladislavu Gajdobranskom. Novoizabrani odbornici su nakon toga dali svečanu izjavu i istu su potpisali.
Povodom druge tačke uvodno obrazloženje je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Pošto u raspravi povodom ovog pitanja nije učestvovao niko, sa 24 glasa „ZA“ doneta je Odluka o pristupanju izradi strategije održivog razvoja Opštine Bački Petrovac 2014 – 2020.
 Nakon uvodnog obrazlaganja datog od strane Jana Jovankoviča, rukovodioca Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove pri Opštinskoj upravi, odbornici su bez rasprave doneli Godišnji programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
 Uvodno obrazloženje i u vezi četvrte tačke dnevnog reda je dao Jan Jovankovič a kratku pohvalu rada Komisije za procenu štete je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. U otvorenoj raspravi nije niko učestvovao i sa 24 glasa „ZA“ donet je Program sanacije i obnove dobara zahvaćenih elementarnim nepogodama.
 Usledilo je kratko obrazlaganje u vezi pete i šeste tačke dnevnog reda a pošto u raspravi nije niko učestvovao, doneta je Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić i Odluka o petim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac.
 Sedma tačka je donela dužu raspravu, u kojoj su učestvovali odbornici Karol Werle, Spasoje Prodanov i Rajko Perić a kratka objašnjena u vezi postavljenih pitanja i primedbi u vezi podnetog Izveštaja je dao v.d. direktora Direkcije Ondrej Bovđiš. Na kraju rasprave je sa 23 glasa „ZA“ usvojen Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, za period 01.01. – 30.06.2013. godine.
 Godišnji izveštaj o radu za radnu 2012/2013 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac i Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za radnu 2013/2014 godinu su pozitivno ocenjeni od strane odbornice Katarine Zornjanove i odbornika Jaroslava Andrašika i isti su usvojeni bez primedbi odnosno doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na plan rada ove ustanove.
 Usledila je pauza u radu Skupštie u trajanju od 11,40 do 12,15 časova.
U nastavku sednice, pod devetom tačkom odbornici su bez rasprave sa 22 glasa „ZA“ i sa 1 glasom „UZDRŽAN“ doneli Odluku o utvrđivanju jedinstvene mesečne naknade (u visini od 6.000,00 dinara neto) za rad imenovanim članovima u Nadzornom odboru JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac, Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić i Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac.
Usledilo je donošenje Rešenja o razrešenju od dužnosti Ondreja Bovđiša, dipl. ing. mašinstva od dužnosti v.d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Čedomira Rupara, dipl. ing. mašinstva od dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, Vladimira Turana, pravnika od dužnosti v.d. direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac i Ivane Ilić od dužnosti v.d. direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac.
Uvodno obrazloženje u vezi 11. tačke dnevnog reda je dao Dušan Govorčin, predsednik Komisije za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac a ujedno i rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove. U raspravi je uzeo učešće odbornik Radomir Zotović. Na kraju su povodom ove tačke doneta sledeća Rešenja o imenovanju: Ondreja Bovđiša, dipl. ing. mašinstva za direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac na period od 4 godine od dana imenovanja; Čedomira Rupara, dipl. ing. mašinstva za direktora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić na period od 4 godine od dana imenovanja; Vladimira Turana, pravnika za direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac na period od 4 godine od dana imenovanja i Ivane Ilić, magistra marketinške komunikacije za v.d. direktora Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac do šest meseci od dana imenovanja.
Na osnovu predloga Saveta MZ Bački Petrovac i Saveta MZ Maglić pod 12. tačkom dnevnog reda odbornici SO-e su bez rasprave doneli Rešenja o imenovanju Izborne komisije za izbor članova Saveta MZ Bački Petrovac i Izborne komisije za izbor članova Saveta MZ Maglić.
Nakon kratke rasprave u kojoj je uzeo učešće odbornik Radomir Zotović povodom 13. tačke dnevnog reda, sa 24 glasa „ZA“ od dužnosti člana Komisije za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine razrešen je Miroslav Pucovski a sa 17 glasa „ZA“ i sa 1 glasom „PROTIV“ za novog člana ovog stalnog radnog tela SO-e je izabran odbornik Vladislav Gajdobranski.
U nastavku sednice bez rasprave odbornici SO-e su doneli Rešenje o razrešenju Sabo Jana od dužnosti člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose i od dužnosti člana Komisije za primopredaju dužnosti. Za nove članove ovih stalnih radnih tela SO-e su izabrani odbornici Spasoje Prodanov odnosno Katarina Zornjanova.
Pod 15. tačkom dnevnog reda odbornici su bez rasprave doneli Rešenje o razrešenju Viktorije Kovač,
(predstavnice zaposlenih u TOO) od dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i Rešenje o imenovanju Marine Spevakove (predstavnice zaposlenih u TOO) za novog člana Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac.
 Tačke 16, 17. i 18. dnevnog reda su bile povezane sa predlozima Komisije za priznanja Skupštine opštine Bački Petrovac. Obrazlaganje predloga za Nagradu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu, Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu i Sportskog priznanja za 2012. godinu je dao odbornik a ujedno i predsednik Komisije za priznanja Rastislav Đenđur. Što se tiče Nagrade Opštine Bački Petrovac, odbornici su bez rasprave doneli Rešenje o dodeli ovog najvišeg javnog priznanja opštine Samuelu Miklovicu, novinaru, publicisti i prevodiocu iz Bačkog Petrovca. Povodom predloga za Posebno javno priznanje Opštine Bački Petrovac odbornik Srđan Ilijevski je podneo amandman na dati predlog (dat je novi predlog za ovo javno priznanje – kandidat Jan Triaška, preduzetnik iz Bačkog Petrovca). Isti je usvojen većinom glasova odbornika. Pri glasanju o predlozima, koja su se našla pred odbornicima, sa 15 glasova „ZA“ odnosno sa 26 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o dodeli Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu Dipl. ing. el. Zima Pavelu iz Kulpina odnosno Triaška Janu, preduzetniku iz Bačkog Petrovca. I u vezi predloga Komisije za priznanja za Sportsko priznanje podnet je amandman od strane odbornika Miloša Jojića (dat je novi predlog za ovo javno priznanje – FK „Mladost“ Bački Petrovac). Amandman je sa 24 glasa „ZA“ usvojen te je na kraju većinom glasova odbornika SO-e doneto Rešenje o dodeli Sportskog priznanja za 2012. godinu FK „Mladost“ iz Bačkog Petrovca (kao sportskom kolektivu) i Miroslavu Đurišu iz Gložana (kao sportisti pojedincu).
 Pod 19. i 20. tačkom dnevnog reda, uz kraću diskusiju odbornika Radomira Zotovića, usvojeni su inicijativni predlozi odbornice Tot Milote i Komisije za predstavke i pritužbe Skupštine opštine Bački Petrovac o potrebi izmena odredbi Statuta mesnih zajednica sa teritorije Opštine Bački Petrovac odnosno o potrebi za izmene i dopune Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu.
 U vezi Izveštaja o rezultatima sprovedenog referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa na području Mesne zajednice Gložan za period od 01.10.2013. do 30.09.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu vođena je duža rasprava u kojoj su učestvovali odbornici Miloš Jojić, Radomir Zotović i Jan Bohuš. Na kraju je navedeni Izveštaj usvojen.
Usledila su odbornička pitanja i predlozi odbornika Katarine Zornjanove i Miloša Jojića i time je XIV sednica SO-e zaključena u 13,57 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика