Izveštaj sa XIX sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (12.06.2014.)

1. Razmatranje predloga te izbor 2 nova člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
2. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u 2013. godini;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Gložan;
4. a.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Martin, Slovačka republika;
 b.) Razmatranje predloga te usvajanje Sporazuma o partnerskoj saradnji između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Martin, Slovačka republika;
XIX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac, sazvana je i realizovana dana 12.06.2014. godine, sa početkom u 16,11 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine, sednici je prisustvovalo 28. Svoj izostanak sa sednice je opravdao odbornik Slobodan Bošnjak, dok razloge svog izostanka sa sednice nisu javili odbornici Jarmila Pucovski i Rastislav Balca.
Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk, Opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.

 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga, prezentirao je predlog dnevnog reda uz male korekcije, te je konačan predlog glasio: 

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
09.05.2014. godine;

1. Razmatranje predloga te izbor 2 nova člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
2. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u 2013. godini;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Gložan;
4. a.) Razmatranje predloga te donošenje Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Martin, Slovačka republika;
 b.) Razmatranje predloga te usvajanje Sporazuma o partnerskoj saradnji između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Martin, Slovačka republika;
5. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju članova sledećih stalnih radnih tela Skupštine opštine Bački Petrovac:
- Komisija za privredu, 
- Komisija za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, 
- Komisija za propise, 
- Komisija za predstavke i pritužbe, 
- Komisija za davanje u zakup građevinskog zemljišta, 
- Komisija za primopredaju dužnosti;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru:
 - 7 članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
 - 5 članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata;
 - 5 članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u javnoj svojini opštine;
 - 1 člana Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose;

6. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju 2 člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac zbog podnetih ostavki;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju 2 člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac zbog podnete ostavke;
 c.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izboru 2 nova člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“;
 d.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izboru 2 nova člana Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“;

7. a.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o razrešenju 1 člana Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac zbog podnete ostavke;
 b.) Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izboru 1 novog člana Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
 
8. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2013. godinu;
 b.) Razmatranje Plana i programa rada Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu;

9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Poslovnog i inovativnog centra d.o.o. Bački Petrovac za 2013. godinu; 

10. Razmatranje i usvajanje Analize bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu;

11. a.) Razmatranje i usvajanje Informacije o radu Mesne zajednice Maglić sa pregledom finansijskog poslovanja za 2013. godinu;
 b.) Razmatranje Programa rada Mesne zajednice Maglić za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 c.) Razmatranje i usvajanje Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2014. godinu;

12. Razmatranje inicijativnog predloga Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac za izmene i dopune Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac te donošenje adekvatnog zaključka u vezi istog;

 13. Izveštaj o službenom putu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac Nemačkoj (Kirchcheim/Tecka), u periodu od 06.06. do 09.06.2014. godine;

14. Odbornička pitanja.

 Na pitanje predsednika Skupštine, da li ima predloga za izmene i dopune predloženog dnevnog reda, odbornik Radomir Zotović je dao predlog da se 2. i 6. tačka u potpunosti povuku iz predloga dnevnog reda. Odbornik je ukratko obrazložio svoj predlog. Pošto predsednik SO-e nije prihvatio predlog imenovanog navodeći odredbe iz člana 79. Poslovnika Skupštine, odbornik Zotović je u skladu sa članom 87. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac zatražio da se odbornici izjasne o povredi Poslovnika od strane predsednika SO-e. Samo 6 odbornika se izjasnilo da je Poslovnik povređen, tako da predlog odbornika Zotovića za izmene predloženog dnevnog reda nije usvojen.
 Nakon toga odbornici su sa 23 glasa „ZA“, 2 „PROTIV“ i 1 „UZDRŽAN“ utvrdili dnevni red XIX sednice Skupštine opštine.
Zapisnik sa XVIII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 09.05.2014. godine je usvojen uz primedbu odbornika Rastislava Đenđura sa 20 glasa „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom „UZDRŽAN“.
Usledila je procedura izbora 2 nova člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Pošto je predsednik Opštine Bački Petrovac izneo predlog kandidata – Katarina Melegova Melichova iz Bačkog Petrovca (za oblast kultura i školstvo) i Milena Nišić iz Maglića (za oblast sport i omladina, društvena briga o deci predškolskog uzrasta) i ukratko obrazložio svoj predlog, usledila je rasprava o predloženim kandidatima, u kojoj su učestvovali odbornici: Miloš Jojić, Jan Bohuš, Srđan Simić, Katarina Zornjanova, Rajko Perić, Jan Meleg, Ondrej Koroš i Radomir Zotović.
Nakon zatvaranja rasprave i utvrđivanje liste kandidata, izabran je tročlani Glasački odbor za sprovođenje tajnog glasanja o izboru 2 nova člana Opštinskog veća, u sastavu: Rajko Perić – predsednik, Katarina Dobrikova i Katarina Zornjanova.
Na osnovu rezultata tajnog glasanja, za 2 nova člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac sa 23 glasa „ZA“ i 2 „PROTIV“ te uz 3 nevažeća glasačka listića, izabrane su Katarina Melegova Melichova iz Bačkog Petrovca i Milena Nišić iz Maglića a za predložene oblasti.
Pošto su od strane rukovodioca Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju data kratka uvodna obrazloženja u vezi 2. tačke dnevnog reda, otvorena je objedinjena rasprava o obe podtačke iste. U raspravi su učestvovali odbornici: Karol Werle, Spasoje Prodanov, Radomir Zotović i Miloš Jojić a odogovore na pojedina pitanja je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Nakon rasprave, odbornici su sa 22 glasa „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac u 2013. godini i doneli Odluku o konsolidovanom Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
Usledilo je razmatranje i odlučivanje u vezi 3. tačke dnevnog reda. Nakon uvodnog obrazlaganja, bez rasprave je doneta Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Gložan.
Obrazloženje u vezi 4. tačke dnevnog reda je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Uz amandmane koje je izneo predsednik SO-e na predlog Odluke o uspostavljanju saradnje između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Martin, Slovačka Republika a koje su prihvaćene od predlagača, bez rasprave je doneta navedena Odluka odnosno usvojen je tekst Sporazuma o partnerskoj saradnji između Opštine Bački Petrovac, Republika Srbija i Grada Martin, Slovačka Republika.
Rasprava nije vođena ni u vezi 5. tačke dnevnog reda, te su sa 22 glasa „ZA“ doneta Rešenja o razrešenju članova stalnih radnih tela SO-e Bački Petrovac iz podtačke a. Sa 18 odborničkih glasa „ZA“ i sa 2 glasa „UZDRŽAN“ doneta su Rešenja o izboru 7 članova Komisije za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, 5 članova Komisije za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti i službenih akata, 5 članova Komisije za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine i 1 član Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose.
Povodom 6. tačke dnevnog reda vođena je objedinjena rasprava u vezi sve 4 podtačke. U istoj su učestvovali odbornici Radomir Zotović, Ivan Zabunov i Miloš Jojić. Nakon rasprave sa 18 glasova „ZA“ doneto je Rešenje o razrešenju 1 člana Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“, zbog podnete ostavke i Rešenje o prestanku dužnosti 1 člana – usled smrti. Sa 17 glasova „ZA“ su doneta Rešenja o razrešenju 2 člana Nadzornog odbora ove Zdravstvene ustanove zbog podnetih ostavki. Sa 18 glasa „ZA“ za nove članove Upravog odbora Zdravstvene ustanove su izabrani Ondrej Fekete, iz Gložana (predstavnik lokalne samouprave) i Ana Greksova, iz Bačkog Petrovca (predstavnica zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi). Za nove članove Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove su izabrani Katarina Dobrikova, iz Gložana (predstavnica lokalne samouprave) i Milan Popovicki, iz Kulpina (predstavnik lokalne samouprave).
Pod 7. tačkom dnevnog reda bez rasprave je doneto Rešenje o razrešenju od dužnosti 1 člana Upravog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac a sa 25 glasa „ZA“ za novog člana Upravnog odbora Pozorišta je izabran Jaroslav Andrašik, iz Bačkog Petrovca (predstavnik lokalne samouprave).
Bez dodatnih obrazloženja i bez rasprave usledilo je usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Biblioteke za 2014. godinu i usvojen je njen Finansijski plan za 2014. godinu.
U kraćoj raspravi povodom Izveštaja Poslovnog i inovativnog centra d.o.o. Bački Petrovac za 2013. godinu učestvovali su odbornici Radomir Zotović, Ivan Zabunov i Jan Bohuš. Dodatna obrazloženja i odgovore na pojedina pitanja postavljena u raspravi je dao direktor ovog d.o.o. Karol Boldocki. Na kraju rasprave navedeni Izveštaj je usvojen sa 24 glasa „ZA“.
Analiza bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu je usvojena nakon kraće rasprave, u kojoj su učestvovali odbornici Miloš Jojić i Rajko Perić.
Što se tiče 11. tačke dnevnog reda, bez rasprave, odbornici su usvojili Informaciju o radu Mesne zajednice Maglić sa pregledom finansijskog poslovanja za 2013. godinu, doneli su Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada ove Mesne zajednice za 2014. godinu i usvojili su Plan prihoda i rashoda iste za 2014. godinu.
Inicijativni predlog Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac za izmene i dopune Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac je prihvaćen od strane odbornika sa 21 glasom „ZA“.
Uz kraću raspravu u kojoj je učestvovao odbornik Spasoje Prodanov, odbornici su sa 27 glasa „ZA“ usvojili Izveštaj o službenom putu predsednika Skupštine opštine Bački Petrovac Nemačkoj (Kirchcheim/Tecka), u periodu od 06.06. do 09.06.2014. godine.
Na kraju sednice Skupštine, odbornici Miloš Jojić, Srđan Simić i Karol Werle su postavili odbornička pitanja, dok se odbornik Radomir Zotović zahvalio svim građanima Opštine Bački Petrovac za akciju prikupljanja humanitarne pomoći za poplavljena područja. Na pojedina odbornička pitanja su dali odgovore predsednik Opštine Bački Petrovac i rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove.
Ovim je XIX sednica Skupštine opštine zaključena u 19,43 časova. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика