Izveštaj sa XL sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (30.12.2011.g.)

 Odmah nakon završetka trećeg nastavka XXXIX sednice SO-e Bački Petrovac, dana 30.12.2011. godine realizovana je XL sednica SO-e, sa početkom u 14,06 časova. Od ukupno 31 odbornika ovoj sednici SO-e su priustvovali 29.
Predsednik SO-e Siniša Stanivuk je otvorio sednicu čitanjem predloženog dnevnog reda. Pošto primedbi a ni predloga za dopunu istog nije bilo, predloženi dnevni red je utvrđen u ponuđenom predlogu.
U nastavku sednice a pre prelaska na utvrđeni dnevni red, predsednik Skupštine SO-e je u skladu sa članom 50. stav 4. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac obavestio prisutne o obrazovanju nove odborničke grupe pri SO-e, koja je nazvana „Nezávislí výborníci“
te koja se sastoji od sledećih odbornika: Juraja Červenaka (predsednik Odborničke grupe), Ane Maljković-Džuklevski, Pavela Topoljskog, Pavela Balce i Rastislava Struhara.
Kao prva tačka dnevnog reda razmatran je predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu. Predsednik SO-e je informisao odbornike o javnoj raspravi koja je sprovedena o predlogu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu dana 20.12.2011. godine. Takođe je obavestio odbornike, da je na predlog Odluke podnet amandman od strane Odborničke grupe „Ujedinjeni regioni Srbije“ te da isti nije prihvaćen od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, kao predlagača Odluke.
Obrazloženje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu je dao rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Boško Bogunović.
Usledila je objedinjena rasprava o predlogu Odluke te o podnetom amandmanu na isti.
U raspravi su učestvovali odbornici: Karol Werle, Jaroslav Popović, Miloš Jojić, Ondrej Fekete, Radomir Zotović (imenovani je ujedno dao kraće obrazložio amandman podnet od strane Odborničke grupe „Ujedinjeni regioni Srbije“), Pavel Marčok, Jan Bohuš i Miroslav Pucovski. Na postavljena pitanja i primedbe u vezi predloga Odluke odgovore je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan.
U raspravi je sa jedne strane naglašavano: da se budžet za 2012. godinu smanjuje; da će rezultat izmena i dopuna Zakona o finansiranju lokalne samouprave biti drastično smanjenje transfera sa viših nivoa vlasti; da se ogromna sredstva izdvajaju za kulturu a malo za tzv. „socijalu“ (pomoć staračkim domaćinstvima); da je pohvalno što se Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac planira izdvojiti 67.000.000,00 dinara, ali da je potrebno u što kraćem roku doneti Program, prema kome će se navedena sredstva trošiti te čak predvideti i sankcije, ako se tog Programa ne budu pridržavali nadležni organi; da se iz budžeta opštine finansira rad „skupih igračaka“ (Poslovno-inovativni centar, Turistička organizacija); da će na budžet opštine jako uticati usvojeni budžet Republike Srbije; da je država praktično u finansijskom kolapsu; da se budžet opštine ne donosi o zakonom utvrđenom roku; da se javni dug države u odnosu na bruto nacionalni dohodak iz dana u dan povećava – alarmantno stanje; da se opština u prethodnom periodu legalno zaduživala, dok je u sadašnjem periodu to zaduživanje nelegalno. Sa druge strane je naglašavano: da se budžet opštine realno smanjuje, pošto se ne prenose sredstva iz prethodne godine; da su sredstva namenjena Direkciji povećana – da je Direkcija do sada samo vraćala dugove iz prethodnih godina; da je za nove investitore potrebno pripremiti lokacije koje su u potpunosti opremljene sa infrastrukturom; da je ovo do sada najbolji budžet pošto se predviđa čak 408 miliona dinara prihoda; da se ne planira novo zaduživanje opštine; da je budžet posebno orijentisan na socijalnu pomoć, približavanje zdravstvene zaštite građanima; da je podneti amndman na predlog budžeta opštine populistički...
 Na kraju rasprave, najpre je sprovedeno glasanje o amandmanu podnetom na predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu. Isti nije dobio apsolutnu većinu glasova odbornika („Za“ amandman je glasalo 6; 5 su bili „Protiv“ a 13 je bilo „Uzdržano“), te je konstatovano da amandman nije prihvaćen. Nakon toga su se odbornici izjasnili o samom predlogu Odluke. Na osnovu sprovedenog izjašnjavanja konstatovano je da je sa 25 glasa „Za“ doneta Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu.
 Nakon kratke pauze, sednica SO-e je nastavljena razmatranjem preostalih pet tačaka utvrđenog dnevnog reda.
 Najpre je prezentirana Informacija o prihodima i rashodima Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, za period 01.01.2011. do 30.09.2011. godine. Izvestilac povodom iste je bio direktor Direkcije Miroslav Častven.
 Usledilo je donošenje Rešenja o razrešenju od dužnosti v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac Katarine Melegove-Melihove iz Bačkog Petrovca, zbog isteka mandata na koji je imenovana. U podtački b.), bez rasprave, Katarina Melegova-Melihova je ponovo imenovana na ovu dužnost, na period ne duži od 6 meseci od dana imenovanja.
 Sa 22 glasa „Za“ od dužnosti članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću razrešene su Dubravka Božić iz Maglića, predstavnica Saveta roditelja (zbog prestanka osnova prema kome je imenovana u Savet roditelja) i Jana Babin iz Maglića, predstavnica Saveta roditelja (na lični zahtev). Sa istim brojem glasova „Za“ na navedene dužnosti su imenovane: Sofija Aćimović iz Maglića i Milka Antić iz Maglića.
 Inicijativu za donošenje Odluke za uvođenje dnevnog boravka za lica sa smetnjama u razvoju i za osobe sa invaliditetom u Opštini Bački Petrovac, koja je pokrenuta od strane odbornika Spasoje Prodanova, je obrazložio odbornik Pavel Zima. Ova odbornička inicijativa je prihvaćena bez rasprave, sa 23 glasa „Za“.
 Pošto pod 6. tačkom dnevnog reda nije izneto ni jedno odborničko pitanje odnosno nije dat nikakav predlog, predsednik SO-e Bački Petrovac je svim građanima Opštine Bački Petrovac čestitao novu godinu, te je zaključio XL sednicu SO-e u 17,00 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика