Izveštaj sa XLI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac

 Dana 20.01.2012. godine 11 odbornika SO-e Bački Petrovac, u skladu sa članom 36. stav 2. Statuta Opštine Bački Petrovac, uputilo je zahtev predsedniku SO-e Bački Petrovac za sazivanje XLI sednice SO-e sa sledećim predlogom dnevnog reda:
1. Izveštaj o izgradnji kanalizacije u Bačkom Petrovcu i Kulpinu;
2. Izveštaj o realizaciji budžeta za 2011. godinu;
3. Izveštaj o kupovini zemljišta u Industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu,
prodatim parcelama, projektima opremanja i predlozima mera za intenzivniju dinamiku prodaje parcela u pojedinim naseljima opštine;
4. Odbornička pitanja i predlozi.
O navedenom zahtevu predsednik SO-e je svojim pismenom od 24.01.2012. godine
obavestio predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac sa zahtevom da se navedena pitanja razmotre i pripreme od strane nadležnih organa Opštine Bački Petrovac radi razmatranja i donošenja na XLI sednici SO-e.
 Kako do 27.01.2012. godine navedena pitanja nisu razmatrana od nadležnih organa opštine i kako za ista nisu  pripremljeni adekvatni materijali u skladu sa članom 76. Poslovnika SO-e Bački Petrovac, predsednik SO-e nije prihvatio predlog za sazivanje XLI sednice a na osnovu navedenog zahteva 11 odbornika SO-e Bački Petrovac.
 Dana 03.02.2012. godine od strane predsednika SO-e usledilo je redovno sazivanje XLI sednice SO-e Bački Petrovac za 17.02.2012. godine, sa predlogom tačaka dnevnog reda za koje su pristigli materijali (za 7 tačaka dnevnog reda).
 Pošto je Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac svojim Naređenjem br. 016-01/2012-18-2 vs, od 10.02.2012. godine a na osnovu proglašene vanredne situacije uslovljene elementarnom nepogodom – velike hladnoće i snežne padavine, odložio sve društvene i kulturne manifestacije na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kao i sednice organa lokalne samouprave do 19.02.2012. godine, na osnovu telefonskog izjašnjavanja odbornika SO-e a u skladu sa članom 125. stav 3. Poslovnika Skupštine oštine Bački Petrovac, XLI sednica SO-e je odložena sa 17.02. na 21.02.2012. godine, u 10,00 časova.
 Pošto su u međuvremenu od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristigli naredni materijali, koje je trebalo razmotriti odn. doneti na XLI sednici SO-e, predsednik SO-e je svojim dopisom od 14.02.2012. godine dopunio ponuđeni predlog dnevnog reda za navedenu sednicu SO-e sa narednih 7 tačaka dnevnog reda.
 Konačno, 21.02.2012. godine sa početkom u 10,17 časova i uz prisustvo 29 odbornika SO-e, XLI sednica SO-e je započela sa svojim radom.
 Nakon otvaranja sednice od strane predsednika SO-e Siniše Stanivuka, te dugačke rasprave o predlogu dnevnog reda (gde je bilo prekida u radu sednice SO-e i izrečene mere opomene i mere oduzimanja reči pojedinim odbornicima SO-e), u kojoj je najpre predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, ispred Opštinskog veća kao predlagača, iz procedure povukao sledeće predložene tačke:
- Razmatranje predloga te donošenje Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta i
- Razmatranje predloga te donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i o utvrđivanju početne cene, odnosno zakupnine građevinskog zemljišta,
te u kojoj nisu prihvaćeni predlozi odbornika Jaroslava Popovića, Radomira Zotovića, Spasoje Prodanova i Ane Boldocki – Ilić za dopunu predloženog dnevnog reda, konačno je sa 16 glasova „Za“ i 3 „Uzdržana“ glasa utvrđen sledeći dnevni red ove sednice SO-e:

- Usvajanje zapisnika sa XXXIX sednice SO-e Bački Petrovac, koja je održana 07.12.2011. odnosno 13.12.2011. (prvi nastavak), 20.12.2011.(drugi nastavak) i 30.12.2011. godine (treći nastavak) te sa XL sednice SO-e Bački Petrovac, koja je održana 30.12.2011. godine.
1. Razmatranje predloga te donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2012. godinu;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o dodeli građevinskog zemljišta u državnoj svojini korisnika Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o dodeli građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac;
4. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Opštinske izborne komisije;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin;
6. Informacija o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2011. godinu;
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o materijalnoj pomoći porodici sa
decom;
8. Informacija o prihodima i rashodima Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac u 2011. godini;
9. Razmatranje Programa radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2012. godini u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
10. Razmatranje Programa prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
11. Razmatranje Programa održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama,
nekategorisanih puteva i zimske službe za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;  
12. Razmatranje Programa izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 13. Odbornička pitanja i predlozi.

Usvajanje zapisnika sa XXXIX sednice SO-e Bački Petrovac, koja je održana 07.12.2011. odnosno 13.12.2011. (prvi nastavak), 20.12.2011.(drugi nastavak), te sa XL sednice SO-e Bački Petrovac, koja je održana 30.12.2011. godine je prošlo bez primedbi na iste, izuzev zapisnika sa trećeg nastavka XXXIX sednice SO-e, održanog dana 30.12.2011. godine, na koji je odbornik Radomir Zotović imao primedbu, pošto sekretar SO-e nije postupio po zahtevu imenovanog odbornika (za šta je sledilo javno izvinjenje sekretara SO-e i izricanje mere opomene odborniku SO-e), da se odbornicima SO-e dostave dva pismena, koja je imenovani odbornik priložio uz zapisnik sa ove sednice a povodom 21. tačke sa ove sednice.
Povodom 1. tačke utvrđenog dnevnog reda vođena je duga i iscrpljujuća rasprava u kojoj su uzeli učešće odbornici: Karol Werle, Jaroslav Popović, Miroslav Pucovski, Radomir Zotović, Pavel Marčok, Juraj Červenak, Siniša Stanivuk i Jan Bohuš. U raspravi su izneti amandmani na predlog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2012. godinu i to od strane Jaroslava Popovića, Miroslava Pucovskog i Radomira Zotovića. Pri glasanju o istima, amandmani odbornika Popovića i Pucovskog  su usvojeni većinom glasova odbornika, dok je odbornik Zotović odustao od svojih amandmana. Na kraju je Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2012. godinu usvojen sa 21 glasom „Za“.
Nakon pauze u radu Skupštine koja je trajala od 13,55 do 14,50 časova, sednica SO-e je nastavljena razmatranjem 2. i 3. tačke dnevnog reda. Obrazloženje u vezi istih je dala Katarina Rašeta, javni pravobranilac Opštine Bački Petrovac. Pošto diskusija u vezi iznetih obrazloženja nije bilo, sa 24 glasa „Za“, doneta je Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o dodeli građevinskog zemljišta u državnoj svojini korisnika Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac i Odluka o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o dodeli građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u korist javne svojine Opštine Bački Petrovac.
Kod 4. tačke dnevnog reda, a nakon uvodnog obrazlaganja sekretara SO-e Svetoslava Majere, pod podtačkom a.) razrešeni su od funkcije članova Opštinske izborne komisije dosadašnji članovi iste. Pod tačkom b.), uz amandmane koje su na predlog podneli predsednik Odborničke grupe „Nezávislí poslanci“ – Juraj Červenak i predsednik Odborničke grupe „Za evropsku Vojvodinu – Boris Tadić“ – Pavel Marčok odnosno Jan Bohuš, izabrani su novi predsednik i članovi Izborne komisije Opštine Bački Petrovac te njihovi zamenici. Izbornu komisiju Opštine Bački Petrovac sada sačinjavaju: Mihal Medveđ, dipl. prav. – predsednik, dr Miroslav Vitez, dipl. prav. – zam. predsednika, Vlasta Bohušova – član, Milinka Madacka – zam. člana, Jelena Stojković – član, Jaroslav Spevak – zam. člana, Marija Kovač-Kiselja – član, Maria Balaž – zam. člana, Miroslav Fabok – član, Vladimir Kovačević – zam. člana, Milina Labat – član, Svetoslav Majera – zam. člana, Dragana Krčmar – član, Nevena Miljević – zam. člana, Maja Červenak – član, Vlastislav Pavelka – zam. člana, Jaroslava Čanji – član, Janko Šmit – zam. člana. Za sekretara Izborne komisije izabran je Jan Đuriš, dipl. prav. a za njegovog zamenika Ana Đemrovski – dipl. prav.
U vezi 5. tačke dnevnog reda uvodno obrazloženje je dao Dušan Govorčin, rukovodioc Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Na ponuđeni predlog Rešenja podnet je amandman od strane odbornika Spasoje Prodanova – umesto predloženog Srboljuba Orlovića – dipl. ing. geodezije iz Novog Sada, za člana Komisije – nadelitelja, predložen je  Slavoljub Ninković, geodeta iz Bačkog Petrovca. Kako je predlog za donošenje ovog pojedinačnog akta dalo Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, sednica SO-e je morala biti prekinuta, kako bi se telefonskim putem članovi Opštinskog veća izjasnili o podnetom amandmanu. Nakon pauze od 18 minuta i jednoglasne podrške amandmana od strane članova Opštinskog veća, sa 16 glasova „Za“ doneto je Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin.
Usledila je 6. tačka dnevnog reda, gde je nakon kratke diskusije primljena Informacija o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2011. godinu.
Predlog Odluke o materijalnoj pomoći porodici sa decom, kao 7. tačka dnevnog reda, ponovo je izazvao burnu raspravu odbornika SO-e, u kojoj su učestvovali odbornici: Jan Bohuš, Katarina Zornjanova, Ana Boldocki-Ilić, Pavel Marčok, Juraj Červenak, Radomir Zotović, Spasoje Prodanov, Siniša Stanivuk, Ondrej Fekete i Ondrej Koroš. Takođe, u raspravi je učestvovao i dao je potrebna obrazloženja Dušan Govorčin, rukovodioc Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Nakon ove rasprave sa 27 glasova „Za“ doneta je navedena Odluka.
Informacija o prihodima i rashodima Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac u 2011. godini je takođe izazvala žešću raspravu između odbornika SO-e, ali je na kraju ista primljena k znanju.
Usledilo je razmatranje 9., 10. i 11. tačke dnevnog reda, gde su bez rasprave i primedbi doneta Rešenja o davanju saglasnosti na: Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje u 2012. godini u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac; Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački Petrovac za 2012. godinu i Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih puteva i zimske službe za 2012. godinu.
Na predlog Programa izgradnje komunalnih i drugih objekata od opšteg interesa u Opštini Bački Petrovac za 2012. godinu od strane odbornika Siniše Stanivuka podnet je amandman u ime Saveta Mesne zajednice Maglić  na član 3. stav 1. tačka 5. predloga, odnosno direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Miroslav Častven, izvršio je tekstualnu korekciju u navedenom članu 3. predloga Programa. Nakon duže diskusije povodom ove tačke dnevnog reda, u kojoj su učestvovali odbornici: Siniša Stanivuk, Radomir Zotović, Pavel Marčok, Jan Bohuš, Ondrej Fekete, Spasoje Prodanov i Jaroslav Popović, najpre je sa 17 glasova „Za“  usvojen amandman na član 3. stav 1. tačka 5. predloga Programa pa je onda sa 15 glasova „Za“ i sa 2 glasa „Uzdržana“ doneto Rešenje o davanju saglasnosti na isti.
Na kraju XLI sednice SO-e pravo na svoja odbornička pitanja i predloge su iskoristili: Juraj Červenak, Miloš Jojić, Jaroslav Popović i Ondrej Koroš.
Predsednik SO-e Bački Petrovac je XLI sednicu SO-e zaključio u 18,59 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика