Izveštaj sa XLII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac

 XLII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac (njen prvi deo), održana je dana 21.03.2012. godine, sa početkom u 16,16 časova.
 Od ukupno 31 odbornika, sednici je prisutvovalo 28 odbornika.
 Na početku sednice, u skladu sa članom 118. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac (unošenje u dnevni red sednice SO-e pitanja po hitnom postupku), predsednik SO-e Siniša Stanivuk je predložio da se kao prve dve nove tačke predloženog dnevnog reda razmatraju pitanja:
1. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Mihala Medveđa, dipl. pravnika iz Bačkog Petrovca, od dužnosti predsednika Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Prof. dr Miroslava Viteza, dipl. pravnika iz Bačkog Petrovca, od dužnosti zamenika predsednika Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, zbog podnete neopozive ostavke;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Vlaste Bohušove iz Bačkog Petrovca od dužnosti 2. člana Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
d.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Milinke Madacke iz Bačkog Petrovca od dužnosti 2. zamenika člana Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
e.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
 2. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin.
 Takođe i odbornik Miroslav Pucovski je predložio, da se u predlog dnevnog reda (kao 14. i 15. tačka) uvrste i sledeća pitanja:
14. Izveštaj o utrošku kredita Opštine Bački Petrovac podignutih za izgradnju kanalizacije;
15. Informacija o realizaciji kapitalnih investicija od posebnog značaja za Opštinu Bački Petrovac – kanalizacija u Bačkom Petrovcu, Kulpinu i Magliću.
 Pošto je sa 14 glasova „Za“ (7 „Uzdržano“, 5 „Protiv“) predlog odbornika Pucovskog usvojen, konačni dnevni red za ovu sednicu SO-e je utvrđen sa 26 glasova „Za“ i isti je glasio:
1. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Mihala Medveđa, dipl. pravnika iz Bačkog Petrovca, od dužnosti predsednika Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Prof. dr Miroslava Viteza, dipl. pravnika iz Bačkog Petrovca, od dužnosti zamenika predsednika Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, zbog podnete neopozive ostavke;
c.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Vlaste Bohušove iz Bačkog Petrovca od dužnosti 2. člana Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
d.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju Milinke Madacke iz Bačkog Petrovca od dužnosti 2. zamenika člana Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
e.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta Mesne zajednice Kulpin;
3. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin;
4. Razmatranje Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
5. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac;
6. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izboru novog člana Saveta za ravnopravnost polova;
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o proširenju delatnosti i promeni naziva i organa Doma kulture „Bački Petrovac“;
8. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o manifestacijama od značaja za Opštinu Bački Petrovac;
9. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac u 2011. godini;
 b.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o ostvarenom poslovnom rezultatu za ustanovu Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine;
 c.) Razmatranje Plana rada ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
10. Razmatranje Programa poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
11. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i preliminarnog Finansijskog izveštaja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2011. godinu;
b.) Razmatranje Programa poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
12. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom stanju za period 01.01.2011. – 31.12.2011. po kontima, d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2011. godinu;
 b.) Razmatranje Plana rada d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan za 2012. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 13. Informacija o usvojenom Akcionom planu zapošljavanja Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu;
14. Izveštaj o utrošku kredita Opštine Bački Petrovac podignutih za izgradnju kanalizacije;
15. Informacija o realizaciji kapitalnih investicija od posebnog značaja za Opštinu Bački Petrovac – kanalizacija u Bačkom Petrovcu, Kulpinu i Magliću;
 16. Odbornička pitanja i predlozi.

 Pre prelaska na pojedine tačke dnevnog reda, odbornici su usvojili zapisnik sa XXXIX sednice (treći nastavak) (osim Rešenja koje je doneto povodom 5. tačke dnevnog reda) i sa XLI sednice SO-e Bački Petrovac, koje su održane 30.12.2011. odnosno 21.02.2012. godine.
U nastavku sednice, bez rasprave (uz kratko obrazloženje predsednika SO-e) su doneta
Rešenja o razrešenju: Mihala Medveđa, dipl. pravnika iz Bačkog Petrovca od dužnosti predsednika Izborne komisije Opštine Bački Petrovac; Prof. dr Miroslava Viteza, dipl. pravnika iz Bačkog Petrovca, od dužnosti zamenika predsednika Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, zbog podnete neopozive ostavke; Vlaste Bohušove iz Bačkog Petrovca od dužnosti 2. člana Izborne komisije Opštine Bački Petrovac; Milinke Madacke iz Bačkog Petrovca od dužnosti 2. zamenika člana Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.
U vezi podtačke e.) vođena je kraća rasprava u kojoj su učestvovali odbornici:
Miloš Jojić, Radomir Zotović, Pavel Marčok i Siniša Stanivuk. Miloš Jojić je podneo usmeni amandman na predlog ovog Rešenja, koji se sastojao u tome, da se umesto 7. zamenika člana Izborne komisije Nevene Miljević iz Maglića, za novog zamenika člana (na predlog SNS) imenuje Maja Horvat, iz Bačkog Petrovca, ul. Janka Kralja br. 28. Pošto je amandman odbornika Jojića usvojen, doneto je Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Opštine Bački Petrovac, prema kome je za predsednika Izborne komisije imenovana Katarina Rašeta, dipl. pravnica iz Bačkog Petrovca, za njenog zamenika je imenovana Vlasta Bohušova, dipl. pravnica iz Bačkog Petrovca, za 2. člana Izborne komisije je imenovan Pavel Lomianski iz Bačkog Petrovca, za njegovog zamenika je imenovan Jaroslav Hrćan iz Bačkog Petrovca a za 7. zamenika člana je imenovana Maja Horvat iz Bačkog Petrovca.
 Povodom 2. tačke dnevnog reda, obrazloženja koje je dato od strane sekretara SO-e Svetoslava Majere (istaknuto je da je predsednik SO-e doneo Odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta Mesne zajednice Kulpin za 06.05.2012. godine) i kraće rasprave, u kojoj su učestvovali odbornici: Miroslav Pucovski, Spasoje Prodanov i Radomir Zotović, sa 25 glasova „Za“ doneto je Rešenje o imenovanju članova Komisije za sprovođenje izbora članova Saveta MZ Kulpin (Dušan Vida - predsednik, Želmira Štrbova - zam. predsednika, Jan Kopčok – član, Jarmila Červena – zam. člana, Radoslav Kolarski – član, Vesna Đuga – zam. člana, Ana Gršić – član, Jasmina Kuštra – zam. člana, Todor Radanov – član, Maria Labatova – zam. člana).
Pod 3. tačkom dnevnog reda a uz kratko obrazloženje predloga koje su dali odbornici Spasoje Prodanov i Pavel Marčok, doneto je Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin, prema kome Ninković Slavoljub – geodetski tehničar iz B. Petrovca je imenovan za člana Komisije – nadelitelja a za njegovog zamenika je imenovan Srboljub Orlović, dipl. ing. geodezije iz Novog Sada.
U vezi 4. tačke dnevnog reda, pošto nije traženo dodatno obrazloženje, odbornici SO-e Jaroslav Popović, Ana Boldocki-Ilić, Juraj Červenak, Katarina Zornjanova, Miroslav Pucovski, Pavel Marčok, Radomir Zotović i Spasoje Prodanov vodili su raspravu o Statutu Muzeja vojvođanskih Slovaka. U raspravi su istaknute dve bitne stvari, koje nisu regulisane odredbama Statuta Muzeja: imovinsko-pravni odnosi u vezi zgrade-magacina u Bačkom Petrovcu u ulici M. Tita br. 23. gde bi trebalo da bude smešten Muzej te pitanje slika koje je akademska slikarka Zuzka Medveđova putem svog legata ostavila Bačkom Petrovcu. U vezi ovih pitanja odgovore je pokušao dati predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan. Takođe, povodom ove tačke istaknut je i usvojen usmeni amandman, kojim je traženo da se konkretizuje organ Opštine Bački Petrovac (Skupština opštine), koji donosi pojedinačni akt o imenovanju direktora, članova Upravnog i Nadzornog odbora Muzeja. Na kraju rasprave sa 23 glasa „Za“, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Muzeja vojvođanskih Slovaka, uz usvojeni amandman.
Usledilo je razmatranje 5. i 6. tačke dnevnog reda.
Pošto obrazloženja nisu tražena, pod 5. tačkom je konačno doneto Rešenje o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac. Za članove ovog samostalnog radnog tela SO-e Bački Petrovac su izabrani: Dragan Petrović iz Maglića (predstavnik Srba), Branislav Davidović iz Maglića (predstavnik Srba), Katarina Melegova-Melihova iz Bačkog Petrovca (predstavnica Slovaka), Dr Samuel Čelovski iz Bačkog Petrovca (predstavnik Slovaka), Juraj Červenak iz Gložana (predstavnik Slovaka), Dragan Dražić iz Bačkog Petrovca (predstavnik Hrvata), Ferenc Suhai iz Bačkog Petrovca (predstavnik Mađara) i Mirko Bogdanović iz Bačkog Petrovca (predstavnik Roma).
Za novog člana Saveta za ravnopravnost polova, pod 6. tačkom dnevnog reda, izabran je Branislav Nedeljković, student iz Maglića, predstavnik MZ Maglić.
 Obrazloženje u vezi 7. tačke dnevnog reda je dao načelnik OU Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. Uz kratku (opravdanu primedbu) odbornika Jaroslava Popovića, da ne zna da li se radi samo o „nacrtu predloga“ ili o „predlogu“ Odluke, odbornici su sa 26 glasa „Za“ doneli Odluku o izmenama i dopunama Odluke o proširenju delatnosti i promeni naziva i organa Doma kulture „Bački Petrovac“.
 Povodom 8. tačke obrazloženje je dato od strane predsednice Komisije za propise, odbornice Katarine Zornjanove. Pošto primedbi a ni pitanja u vezi iznetog nije bilo, sa 25 glasova „Za“ doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o manifestacijama od značaja za Opštinu Bački Petrovac.
 Nakon pauze u radu SO-e, koja je trajala od 17,57 do 18,42 časova, usledilo je razmatranje 9. tačke dnevnog reda.
Kratko uvodno obrazloženje u vezi ove tačke je dala Katarina Melegova-Melihova, v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac. Usledila je objedinjena rasprava u vezi svih podtački. Pošto učesnika u raspravi nije bilo, sa 20 glasova „Za“ je usvojen Izveštaj o radu ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac u 2011. godini, sa 22 glasa „Za“ - Izveštaj o ostvarenom poslovnom rezultatu za ustanovu Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine i sa 22 glasa „Za“, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac za 2012. godinu. Takođe, na osnovu predloga v.d. direktora ove Ustanove, donet je radni Zaključak, da nadležni organi Opštine Bački Petrovac utvrde zakonsku opravdanost paralelnog postojanja Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac i Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac.
Usledilo je razmatranje 10. tačke dnevnog reda. Obrazloženje u vezi iste nije traženo te je usledila rasprava. Pošto u raspravi nije učestvovao ni jedan odbornik, trebalo je da se o istom odbornici izjasne glasanjem. Na zahtev odbornika je najpre zatraženo da se utvrdi kvorum, izvršeno je prebrojavanje prisutnih odbornika. U sali za sastanke je bilo 15 odbornika. Zbog toga je u 18,48 časova usledila kratka pauza u radu SO-e. Sednica je nastavljena u 18,55 časova. Kako ni nakon pauze nije postojao kvorum (u sali je bilo samo 12 odbornika), predsednik SO-e Siniša Stanivuk je u skladu sa članom 125. stav 2. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac odlučio da se nastavak XLII sednice SO-e odloži, te da će o danu, vremenu i dnevnom redu nastavka sednice SO-e odbornici biti pismeno obavešteni.
Time je sednica SO-e zaključena u 19,00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика