Izveštaj sa XVI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (30.12.2013.god)

XVI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac realizovana je dana 30.12.2013. godine,  sa početkom  u 10,14 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine opštine, sednici je prisustvovalo 26. Svoj izostanak su opravdali odbornici Slobodan Bošnjak i Srđan Ilijevski. Razloge svog izostanka sa sednice nisu javili odbornici Štefan Vindiš, Rastislav Kraljik i Pavel Zima.
Osim odbornika sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman, član Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Samuel Valo, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnici predsednika Opštine Bački Petrovac Siniša Stanivuk i Ondrej Benka, opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, predstavnici mesnih zajednica iz Opštine Bački Petrovac, predstavnici javnih glasila, predstavnici pojedinih udruženja građana iz Opštine Bački Petrovac i pojedinci-građani opštine.
 Na početku sednice predsednik SO-e je pozdravio sve prisutne te je  konstatovao da sednici  prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga, prezentirao je predlog dnevnog reda. 
Odbornik Radomir Zotović je u vezi iznetog predloga predložio da se kao posebna, 3. tačka dnevnog reda, razmatra pitanje: „Informacija o sprovođenju Zaključka XI sednice SO-e Bački Petrovac o predlogu Vladi RS za izmenom člana predloga Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava“.
O navedenom predlogu je sprovedeno glasanje, te pošto je „ZA“ predlog glasalo 13 odbornika, 12 je bilo „PROTIV“ a 1 je bio „UZDRŽAN“, uz saglasnost odbornika Zotovića ova tačka je ušla u predlog dnevnog reda kao 11. po redosledu.
Nakon toga odbornici su sa 25 glasa „ZА“  utvrdili sledeći

D N E V N I   R E D

- Usvajanje zapisnika sa XV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 29.11.
2013. godine;

1. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
2. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu;
3. Razmatranje Programa poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
4. Razmatranje Programa poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
5. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmeni Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenopg preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić;
6. Razmatranje Statuta JP za komuanlne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
7. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
     b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac;
8. Razmatranje i donošenje Lokalnog akcionog plana za mlade Opštine Bački Petrovac za period 2014 – 2019 godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Maglić;
 11. Informacija o sprovođenju Zaključka XI sednice SO-e Bački Petrovac o predlogu Vladi RS za izmenom člana predloga Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava;
12. Odbornička pitanja.

U nastavku sednice SO-e zapisnik sa XV sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 29.11.2013. godine, usvojen je sa 25 glasa „ZA“ bez ikakvih primedbi odnosno dopuna.
Usledilo je razmatranje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Što se tiče prve tačke dnevnog reda, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama je doneta bez dodatnog obrazlaganja i bez rasprave.
Predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu su obrazložili Boško Bogunović, rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju i predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. U dužoj raspravi povodom ove tačke dnevnog reda učestvovali su odbornici: Karol Werle, Radomir Zotović, Miloš Jojić i Jan Bohuš. Na pitanja koja su u raspravi postavljena odgovor je dao predsednik Opštine Bački Petrovac. Na kraju ove tačke dnevnog reda odbornici SO-e su sa 23 glasa „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽAN“ doneli Odluku o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu.
U vezi Programa poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2014. godinu i Programa poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2014. godinu nisu tražena nikakva dodatna obrazloženja i u vezi istih je bez rasprave doneto Rešenje o davanju saglasnosti na iste. 
 Odluka o izmeni Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u Javno preduzeće KSP „Komunalac“ Maglić je takođe doneta bez dodatnog obrazlaganja i rasprave, sa 22 glasa „ZA“.
Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP za komuanlne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić je doneto sa 22 glasa „ZA“.
Nakon pauze, koja je data u 11,56  sednica SO-e je nastavljena u 12,25 časova.
Obrazloženje o potrebi donošenja novog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac je dao rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin a obrazloženje amandmana, koji je podnet na predlog novog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac je dao član Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose SO-e Spasoje Prodanov. Pošto se pradlagač saglasio sa amandmanom, odbornici su sa 19 glasa „ZA“ doneli Rešenje o razrešenju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac kao i novo Rešenje o imenovanju predsednika i članova Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac.
Lokalni akcioni plan za mlade Opštine Bački Petrovac za period 2014 – 2019 godinu je donet bez dodatnog obrazlaganja i bez rasprave, sa 22 glasa „ZA“.
Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac i Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Maglić su usvojeni uz kraću raspravu, u kojoj su učestvovali odbornici Jan Meleg i Miloš Jojić.
Povodom 11. tačke dnevnog reda odbornik Radomir Zotović je zahtevao da se odbornici SO-e informišu o tome, šta je urađeno povodom Zaključka koji je donet na XI sednici SO-e Bački Petrovac o predlogu Vladi RS za izmenu predloga Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. U vezi tog zahteva, predsednik SO-e Bački Petrovac Rajko Perić je pročitao dopis, koji je Vladi Republike Srbije upućen dana 07.05.2013. godine. Takođe, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci je informisao odbornike i javnost o tome, šta je preduzeto od strane izvršne vlasti opštine u vezi ovog pitanja.
Na kraju sednice, usledila su odbornička pitanja. Pitanja su postavili odbornici: Katarina Zornjanova, Karol Werle, Spasoje Prodanov i Ondrej Koroš. Odgovore na pojedina  pitanja su dali rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović i direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Dr Jan Ribovič. 
XVI sednica SO-e Bački Petrovac zaključena je u 13,05 časova čestitkom predsednika SO-e svim građanima Opštine Bački Petrovac  u vezi nastupajućih božićnih i novogodišnjih praznika.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика