Izveštaj sa XXII sednice Skupštine opštine Bački Petrovac (28.11.2014. godine)

XXII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac realizovana je dana 28.11.2014. godine sa početkom u 17,16 časova.
 Od ukupno 31 odbornika Skupštine, sednici je prisustvovalo 28 odnosno 27 odbornika (od 1. tačke dnevnog reda salu Skupštine opštine je napustio odbornik Miloš Jojić). Svoj izostanak je opravdao odbornik Srđan Ilijevski, dok odbornici Rastislav Đenđur i Štefan Vindiš razloge svog izostanka nisu javili.
 Osim odbornika, sednici su prisustvovali: predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci, rukovodioci odeljenja Opštinske uprave – Jan Jovankovič, Dušan Govorčin i Boško Bogunović, pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Ondrej Benka, Opštinski javni pravobranilac Katarina Rašeta, direktori javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac i predstavnici javnih glasila.
 Pošto je pozdravio sve prisutne, predsednik SO-e je konstatovao da sednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno odlučivanje. Nakon toga, za ovu sednicu Skupštine predložio je sledeći dnevni red: 

DNEVNI RED

- Usvajanje zapisnika sa XXI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana
26.09.2014. godine;

1. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2013/2014 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje godišnjeg plan rada za 2014/2015 Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
2. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2013/2014 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin;
 b.) Razmatranje godišnjeg plan rada za 2014/2015 Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
3. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2013/2014 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan;
 b.) Razmatranje godišnjeg plan rada za 2014/2015 Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
4. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2013/2014 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić;
 b.) Razmatranje godišnjeg plan rada za 2014/2015 Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
5. a.) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2013/2014 godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa Domom učenika Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje godišnjeg plan rada za 2014/2015 Gimnazije „Jan Kolar“ Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, za period od 01.01. do 30.09.2014. godine; 
7. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
9. Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi opštine i ostalim javnim priznanjima Opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje predloga Odluke o I izmenama i dopunama Statuta JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na istu;
11. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac;
12. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
 b.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
13. a.) Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o prestanku mandata člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, zbog podnete pismene ostavke; 
 b.) Razmatranje predloga te izbor novog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;

14. Odbornička pitanja.

Pošto primedbi niti dopuna na predloženi dnevni red nije bilo, predsednik Skupštine je isti stavio na glasanje te je sa 27 glasova „ZA“ isti utvrđen.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda usledilo je usvajanje Zapisnika sa XXI sednice Skupštine opštine Bački Petrovac, koja je održana 26.09.2014. godine. Isti je usvojen sa 26 glasova „ZA“, bez ikakvih primedbi odnosno dopuna. 
Usledilo je razmatranje i usvajanje tačaka iz utvrđenog dnevnog reda.
Što se tiče prvih pet tačaka dnevnog reda, iste su realizovane bez uvodnih obrazloženja i rasprave odbornika. Tako su bez primedbi usvojeni: Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2013/2014 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac i godišnji plan rada za 2014/2015 ove osnovne škole; 
Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2013/2014 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin i godišnji plan rada za 2014/2015 ove osnovne škole; Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2013/2014 godinu Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i godišnji plan rada za 2014/2015 ove osnovne škole; Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2013/2014 godinu Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić i godišnji plan rada za 2014/2015 ove osnovne škole i na kraju Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada za školsku 2013/2014 godinu Gimnazije „Jan Kolar“ sa Domom učenika Bački Petrovac i godišnji plan rada za 2014/2015 Gimnazije „Jan Kolar“ sa Domom učenika Bački Petrovac.
U vezi šeste tačke dnevnog reda - Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu, za period od 01.01. do 30.09.2014. godine u raspravi je učestvovao odbornik Karol Werle a odgovore na pojedina pitanja i objašnjenja je dao predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok. Na kraju je sa 23 odbornička glasa „ZA“ navedeni Izveštaj usvojen.
Obrazloženje u vezi predloga Odluke o Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac je dao načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. On je u ime predlagača dao ispravku a što se tiče člana 10. stav 3. predložene Odluke, tako da je ova ispravka postala sastavni deo predloga Odluke o Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac. Pošto se u raspravu nije uključio niko od odbornika SO-e, predlog iste je stavljen na glasanje i sa 25 glasova „ZA“ navedena Odluka je doneta.
Dodatno obrazloženje u vezi 8. tačke dnevnog reda nije traženo. Takođe, u raspravu o predlogu Odluke
o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac se niko nije javio te je sa 25 glasova „ZA“ navedena Odluka doneta.
 Povodom predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi opštine i ostalim javnim priznanjima Opštine Bački Petrovac a takođe ni u vezi predloga Odluke o I izmenama i dopunama Statuta JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac nisu tražena dopunska obrazloženja od odbornika Skupštine te su iste donete sa 25 odborničkih glasova.
 Rešenje o razrešenju v.d. direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac – Viere Krstovski, iz Bačkog Petrovca a zbog isteka mandata na koji je izabrana je doneto sa 26 glasova „ZA“. Pod podtačkom b.) Viera Krstovski, master učitelj iz Bačkog Petrovca, Rešenjem SO-e Bački Petrovac je imenovana za novog direktora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac, na period od četiri godine a na osnovu Odluke Upravnog odbora Pozorišta o izboru kandidata po raspisanom javnom konkursu.
 Usledilo je razmatranje 12. tačke dnevnog reda. Pod podtačkom a.) je bez rasprave doneto Rešenje o razrešenju Danko dr Jaroslava, doktora medicine iz Bačkog Petrovac od dužnosti v.d. direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac a zbog isteka mandata na koji je izabran. U vezi podtačke b.) u raspravi je učestvovao odbornik Radomir Zotović (isti je zamerio izvršnoj vlasti Opštine Bački Petrovac, da se Opštinsko veće nije izjasnilo o ovom pitanju i tražio je ostavku predsednika Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Doma zdravlja zbog prekidanja sednice Upravnog odbora i nedonošenja odluke o izboru direktora) i predsednik SO-e Rajko Perić (isti je obrazložio predlog Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose u vezi ovog pitanja). Na kraju ove podtačke, sa 20 glasova „ZA“ i 2 „PROTIV“, doneto je Rešenje o imenovanju Danko dr Jaroslava za vršioca dužnosti direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, na period ne duži od 6 meseci.
 Pod tačkom 13. podtačka a.) najpre je doneto Rešenje o prestanku mandata Mileni Nišić, strukovnom ekonomisti iz Maglića, kao članu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, zbog podnete pismene ostavke.
 Nakon toga je predsednik Opštine Bački Petrovac prezentirao i obrazložio predlog kandidata za novog člana Opštinskog veća – Gavra Govorčin, penzioner iz Kulpina (zadužen za oblast – lokalna samouprava i sport). Pošto u raspravi povodom podnetog predloga nije bilo učesnika, imenovan je Glasački odbor za sprovođenje tajnog glasanja o navedenom predlogu. Glasački odbor su sačinjavali: Rajko Perić, Katarina Zornjanova i Spasoje Prodanov. Rezultati tajnog glasanja o predlogu kandidata za novog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su bili sledeći: 27 odbornika su primili glasački listić; 4 glasačka listića su bila neupotrebljena; 27 glasačkih listića su se nalazila u glasačkoj kutiji; 3 glasačka listića su bila nevažeća; „ZA“ predlog kandidata za novog člana Opštinskog veća su glasala 22 odbornika dok su 2 glasala „PROTIV“. Na osnovu ovih rezultata konstatovano je da je većinom glasova odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac za novog člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac izabran Gavra Govorčin, penzioner iz Kulpina, zadužen za oblast – lokalna samouprava i sport.
 Na kraju sednice Skupštine, odbornik Ondrej Koroš je postavio odborničko pitanje a u vezi rešavanja pitanja – problema pasa lutalica u Bačkom Petrovcu.
Pošto drugih odborničkih pitanja nije bilo, predsednik Skupštine opštine se zahvalio odbornicima na saradnji i sednicu je zaključio u 18,59 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика