Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

XXИВ седница Скупштине општине Бачки Петровац (прва у 2015. години) реализована је дана 20.03.2015. године на позив председника Скупштине општине Бачки Петровац, са почетком у 17,12 часова.

Од укупно 31 одборника Скупштине седници је присуствовало 26 одборника. Свој изостанак су оправдали одборници Иван Забунов и Срђан Илијевски, док одборници Растислав Ђенђур, Штефан Виндиш и Растислав Краљик разлоге свог изостанка нису јавили.
Осим одборника, седници су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, заменик председника Општине Бачки Петровац Мирослав Чеман, руководиоци одељења Општинске управе – Јан Јованкович, и Бошко Богуновић, помоћници председника Општине Бачки Петровац Ондреј Бенка, Јарослав Поповић и Синиша Станивук, правобранилац Општине Бачки Петровац Катарина Рашета, Јан Тордаји - самостални стручни сарадник из области одбране, ванредних ситуација и безбедности и здравља на раду за Општинску управу, начелник Полицијске станице Бачки Петровац - Вукашин Ивањишевић, директори јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина Бачки Петровац, представници јавних гласила и грађани – појединци. 
Пошто је поздравио све присутне, председник СО-е је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање. 
Пре преласка на предлагање дневног реда, председник СО-е је презентирао писмено обавештење повереника ОО СНС Бачки Петровац од 09.03.2015. године, којим се СО-е Бачки Петровац и јавност обавештавају да одборник Милош Јојић у складу са Одлуком ОО СНС Бачки Петровац, више није члан СНС те да се убудуће именовани више не представља као одборник ове странке. На основу овог обавештења, председник СО-е је констатовао да ће убудуће одборник Милош Јојић у СО-е Бачки Петровац наступати као “независан одборник“, пошто одборнички мандат припада њему лично.
У настваку седнице председник СО-е је обавестио одборнике да у складу са чланом 79. став 6. Пословника Скупштине општине Бачки Петровац а на предлог Општинског већа Општине Бачки Петровац, из предложеног дневног реда који је достављен одборницима се скида 6. тачка - “Разматрање предлога те доношење Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Општине Бачки Петровац у 2015. години” а такође из тачака 9. и 10. подтачке ц.
Пошто је презентирао овако измењени предлог дневног реда, јавним гласањем одборника СО-е је са 22 гласа “ЗА” и уз 1 “ПРОТИВ” утврђен следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

- Усвајање записника са XXИИИ седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана
29.12.2014. године;

1. Разматрање предлога те доношење Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2015. годину;
2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насеља Гложан;
3. Разматрање предлога те доношење Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
4. Разматрање предлога те доношење Одлуке о утврђивању накнаде за оснивање права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац;
5. Разматрање предлога те доношење Одлуке о допуни Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац;
6. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о делатности и Извештаја о оствареном пословном резултату Словачког војвођанског позоришта у Бачком Петровцу, у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године;
б.) Разматрање Плана и програма Словачког војвођанског позоришта у Бачком Петровцу за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Финансијског плана Словачког војвођанског позоришта у Бачком Петровцу за 2015. годину;
7. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Извештаја о оствареном финансијском пословању Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2014. годину;
б.) Разматрање Плана и програма рада Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2015. годину те доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Финансијског плана Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2015. годину;
8. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Прегледа прихода и расхода за 2014. годину Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац;
б.) Разматрање Годишњег плана Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
9. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду и активностима и Извештаја о финансијском пословању Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2014. годину;
б.) Разматрање Плана рада Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки
Петровац за 2015. годину те доношење Решења о давању сагласности на исти;
10. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2014. годину;
б.) Разматрање Плана рада Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Финансијског плана Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2015. годину;
11. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Музеја војвођанских Словака за 2014. годину;
б.) Разматрање Плана и програма рада Музеја војвођанских Словака за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Финансијског плана Музеја војвођанских Словака за 2015. годину;
12. Разматрање и усвајање Извештаја о раду председника Општине Бачки Петровац за 2014. годину;
13. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског већа Општине Бачки Петровац за 2014. годину;
14. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачки Петровац за 2014. годину;
15. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског јавног правобранилаштва Општине Бачки Петровац за 2014. годину;
16. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Полицијске станице Бачки Петровац за 2014. годину;
17. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац за 2014. годину;
б.) Разматрање предога и усвајање Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Бачки Петровац за 2015. годину;
18. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савета за родну равноправност за 2014. годину;
19. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац за 2014. годину;
20. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу (због одласка у старосну пензију - Бењик Марија из Бачког Петровца – представница запослених у Библиотеци);
б.) Разматрање предлога те доношења Решења о именовању новог члана Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу (Олина Дорчова из Кулпина – представница запослених у Библиотеци);
21. Разматрање Закључка Општинског већа Општине Бачки Петровац, бр. 016-4/15-2015, од 03.02.2015. године, у вези складиштења опасних материја на парцели д.о.о. „Агрогрња“ у Бачком Петровцу;
22. Разматрање и упознавање одборника СО-е Бачки Петровац са ситуацијом око коришћења спортске хале у Маглићу;
23. Одборничка питања.

Пре преласка на тачке из утврђеног дневног реда, одборници СО-е су са 23 гласа „ЗА“, без примедби, усвојили Записник са XXИИИ седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана 29.12.2014. године.
Уследило је разматрање и усвајање тачака из утврђеног дневног реда.
У вези 1. тачке дневног реда а након краћег уводног образлагања председника СО-е, вођена је кратка расправа, у којој је узео учешће одборник Радомир Зотовић. Именовани је изнео своје примедбе, које су се односиле на 26. и 32. тачку из предложеног Програма рада СО-е Бачки Петровац за 2015. годину. Такође, именовани је ставио примедбу и предложио да се у предлог Програма рада СО-е Бачки Петровац за 2015. годину у И кварталу дода нова тачка (која је изостала из предлога) а то је: „Разматрање годишњих Извештаја о раду и финансијском пословању за 2014. годину јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац (ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, ЈКП „Комуналац“ Маглић и ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“.
Након расправе одборници су са 23 гласа „ЗА“ донели Програм рада СО-е Бачки Петровац за 2015. годину уз дате примедбе.
Додатно образложење у вези 2. тачке дневног реда одборници СО-е нису тражили те пошто у расправи није било учесника, са 24 гласа „ЗА“ донета је Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Гложан.
На иницијативни предлог одборнице Ане Болдоцки-Илић директор ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац Ондреј Бовђиш је дао краће образложење у вези 3. тачке дневног реда. Пошто додатних питања није било, одборници су са 24 гласа „ЗА“ донели Одлуку о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
Без додатних образлагања и расправа уследило је доношење Одлуке о утврђивању накнаде за оснивање права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац и Одлуке о допуни Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац.
Што се тиче 6. тачке дневног реда, уз кратку дискусију одборнице Катарине Зорњанове, која се похвално изразила о раду младе директорке СВП, са 25 гласа „ЗА“ усвојен је Извештај о делатности и Извештај о оствареном пословном резултату Словачког војвођанског позоришта у Бачком Петровцу, у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године те донето је Решење о давању сагласности на План и програм Словачког војвођанског позоришта у Бачком Петровцу за 2015. годину. Финансијски план Словачког војвођанског позоришта у Бачком Петровцу за 2015. годину је усвојен са 24 гласа „ЗА“.
Ни за 7. а нити за 8. тачку дневног реда нису тражена додатна образложења те је без расправе усвојен: Извештај о раду и Извештај о оствареном финансијском пословању Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2014. годину; донето је Решење о давању сагласности на План и програм рада Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2015. годину; усвојен је Финансијски план Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2015. годину; усвојен је Извештај о раду и Преглед прихода и расхода за 2014. годину Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац и донето је Решење о давању сагласности на Годишњи план Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2015. годину.
Поводом 9. тачке дневног реда вођена је дужа расправа у којој су учествовали одборници Радомир
Зотовић, Рајко Перић и Спасоје Проданов а одговоре на постављена питања је дао в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ др Јарослав Данко. На крају расправе са 20 гласова „ЗА“ усвојен је Извештај о раду и активностима и Извештај о финансијском пословању Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2014. годину а са 22 гласа „ЗА“ донето је Решење о давању сагласности на План рада Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2015. годину.
Одборници СО-е нису тражили додатна образложења ни за 10. тачку дневног реда те су без расправе усвојили Извештај о раду и Финансијски извештај Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2014. годину, донели су Решење у давању сагласности на План рада Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2015. годину и усвојили су Финансијски план Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2015. годину.
На захтев одборника Зотовића од директора Музеја војвођанских Словака Павела Чањија и председника Општине Бачки Петровац Павела Марчока дато је додатно образложење у вези смештаја односно изградње нове зграде Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу. На крају ове тачке одборници су са 23 гласа „ЗА“ и 1 „УЗДРЖАН“ усвојили Извештај о раду и Финансијски извештај Музеја војвођанских Словака за 2014. годину, донели су Решење о давању сагласности на План и програм рада Музеја војвођанских Словака за 2015. годину и усвојили су Финансијски план Музеја војвођанских Словака за 2015. годину.
Уследила је кратка пауза у раду Скупштине и то у периоду од 18,38 до 18,58 часова.
Пошто је утврђен кворум, седница Скупштине је настављена разматрањем и заједничком расправом у вези 12. и 13. тачке дневног реда. У расправи су учествовали одборници Радомир Зотовић и Спасоје Проданов а о раду Општинског већа Општине Бачки Петровац у 2014. години ближе образложење је дао председник Општине Бачки Петровац. На крају расправе, одборници СО-е су са 19 гласова „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 1 „УЗДРЖАН“ глас усвојили Извештај о раду председника Општине Бачки Петровац за 2014. годину а са 18 гласова „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 1 „УЗДРЖАН“ глас усвојили су Извештај о раду Општинског већа Општине Бачки Петровац за 2014. годину.
У вези Извештаја о раду Општинске управе Општине Бачки Петровац расправа није вођена и исти је усвојен са 26 гласова „ЗА“.
На питања одборника Зотовића у вези Извештаја о раду Општинског јавног правобранилаштва Општине Бачки Петровац за 2014. годину, Катарина Рашета је употпунила свој извештај о упису јавне својине на непокретностима наше локалне јединице. Такође је информисала одборнике о проблемима са уписом зграда ОШ у Гложану и Кулпину где су добијена негативна решења о упису истих у јавну својину Општине Бачки Петровац. Истакнуто је да постоје проблеми и са уписом мрежа те атарских путева. Након овог ближег образложења датог од стране правобраниоца општине, одборници су са 25 гласова „ЗА“ усвојили Извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва Општине Бачки Петровац за 2014. годину.
Без расправе, уз честитку одборника Јана Бохуша новом начелнику Полицијске станице Бачки Петровац Вукашину Иванишевићу на постављењу, одборници СО-е су усвојили Извештај о раду Полицијске станице Бачки Петровац за 2014. годину. 
У наставку седнице СО-е, без додатних образложења и расправа, одборници су усвојили Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац за 2014. годину; Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације Бачки Петровац за 2015. годину; Извештај о раду Савета за родну равноправност за 2014. годину и Финансијски извештај Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац за 2014. годину.
Предлози Решења Комисије за кадровска питања и радне односе СО-е о разрешењу Бењик Марије из Бачког Петровца – представнице запослених у Библиотеци као члана Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу због одласка у старосну пензију и о именовању Олине Дорчове, књижничара из Кулпина – представнице запослених у Библиотеци за новог члана Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу донети су са 26 гласова „ЗА“.
Тачке дневног реда 21. и 22. на овој седници СО-е изазвале су највише пажње и расправа.
Најпре је под тачком 21. а након ближег образлагања др Јана Јованковича, руководиоца Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове те након дискусије одборнице Ане Болдоцки-Илић од стране одборника СО-е радним Закључком прихваћена иницијатива именоване да се припреми предлог општег акта , којим ће се забранити покушаји свих будућих складиштења опасних материја на територији Општине Бачки Петровац. Ова иницијатива одборнице ће се упутити Општинској управи Општине Бачки Петровац – надлежном одељењу и Општинском већу ради проучавања и састављања предлога општег акта.
Под тачком 22. а након уводног образлагања директорке ОШ „Жарко Зрењанин“ из Маглића о ситуацији која је настала у вези коришћења спортске хале у Маглићу, вођена је дужа расправа у којој су учествовали одборници: Срђан Симић, Милош Јојић, Јан Бохуш, Радомир Зотовић, Рајко Перић и Јан Брна. Такође у расправу се укључио и помоћник председника Општине Бачки Петровац Синиша Станивук. На крају расправе и у вези ове тачке донет је радни Закључак, којим се у вези ситуације настале око коришћења спортске хале у Маглићу задужује Јан Бохуш одборник из Гложана а уједно и посланик у Скупштини АП Војводине, Павел Марчок, председник Општине Бачки Петровац и Даринка Милановић, директор Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Маглићу да у што могуће краћем року упознају Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Дирекцију за имовину Републике Србије са овим проблемом те у заједништву са њима да нађу законско решење за исто у име ове основне школе и у име Општине Бачки Петровац.
На крају XXИВ седнице Скупштине општине Бачки Петровац своја одборничка питања су поставили одборници: Радомир Зотовић, Јан Мелег, Срђан Симић и Павел Зима.
На поједина питања је дао одговор председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок и председник СО-е Бачки Петровац Рајко Перић.

Седница је закључена у 21,45 часова.