Izveštaj sa XXV sedice Skupštine opštine Bački Petrovac

 XXV sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je održana dana 16.06. a njen nastavak 18.06.2010. godine.
 Usvojeni dnevni red je sadržavao čak 27 tačaka o kojima su se izjašnjavali odbornici Skupštine opštine.
Prvo pitanje koje je razmatrano – bio je predlog Odluke o naknadi za zaštitu i unapre-
đenje životne sredine na teritoriji Opštine Bački Petrovac a isto je tesno povezano sa predlogom Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
Među tačke dnevnog reda koje su razmatrane, a bile su od naročitog značaja za normalan nastavak rada organa naše opštine, spadaju:
- Izbor zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac - gde je na ovu funkciju na
način utvrđen Zakonom o lokalnoj samoupravi, ponovo izabran Radomir Zotović, preduzetnik iz Maglića;
- Razrešenje pojedinih članova Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – od funk-
cije članova Opštinskog veća, a na predlog predsednika opštine Vladimira Turana, razrešeni su: Jan Jovankovič – dr. elektrotehnike iz B. Petrovca, zadužen za oblast malih i srednjih preduzeća, Vladimir Valentik – likovni kritičar iz B. Petrovac, zadužen za oblast kulture, Milota Totova – radnica iz Kulpina, zadužena za oblast socijalne zaštite, Jaroslav Hlpka – profesor iz Gložana, zadužen za oblast školstva i Pavel Žilaji – poljoprivrednik iz B. Petrovca, zadužen za oblast poljoprivrede.
Umesto razrešenih, izabrani su novi članovi Opštinskog veća, i to: Ana Leginjova
– preduzetnica iz B. Petrovac, zadužena za oblast kulture, dr Tihomir Ćetković – lekar iz Maglića, zadužen za oblast zdravstva, Tatiana Cerovski – administrator iz B. Petrovca, zadužena za oblast socijalne zaštite, Rastislav Balca, poljoprivrednik iz B. Petrovca, zadužen za oblast poljoprivrede i Daniel Spevak – preduzetnik iz B. Petrovca, zadužen za oblast preduzetništva i za mala i srednja preduzeća.  U nastavku sednice odbornici Skupštine opštine su izabrali  zamenika predsednika Skupštine opštine. Na predlog 21 odbornika za zamenika predsednika SO-e Bački Petrovac ponovo je izabran prof. Siniša Stanivuk, odbornik iz Maglića.
 Rešavana su i pitanja imenovanja direktora u pojedinim ustanovama i organizacijama gde je osnivač Opština Bački Petrovac. Tako za direktorku Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac imenovana je Aleksandra Arsenin, dipl. sociolog iz Bačke Palanke, na period od 4 godine. Za direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac imenovan je Jan Ribovič, lekar specijalista – internista iz Bačkog Petrovca, na period od 4 godine. Od funkcije direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, na osnovu podnete ostavke, razrešen je Jan Hansman, profesor fizičkog i tehničkog vaspitanja iz Bačkog Petrovca a na predlog Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, za v.d. direktora Informativnog centra, u trajanju do 6 meseci, imenovana je Katarina Melegova-Melihova, novinarka iz ove ustanove.
 Usledilo je razmatranje i donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac za 2010. godinu. Isti je donet uz konkretan amandman koji je podnet od strane odbornika Jana Bohuša iz Gložana.
 Doneta je Odluka o usvajanju Sporazuma o saradnji Grada Novog Sada i opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas u formiranju regiona za upravljanje komunalnim otpadom.
 Odbornici Skupštine su dalje na predlog Opštinskog veća po hitnom postupku razmatrali i doneli Odluku o izradi Plana detaljne regulacije turističkog i sportsko-rekreativnog kompleksa i predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac.
 Na dnevnom redu su bile i donete su sledeće odluke: Odluka o neangažovanju nezavisne eksterne revizorske institucije za reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu i Odluka o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2009. godinu.
 Razmotrena je i doneta Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu.
 Odbornici Skupštine opštine su takođe doneli rešenja o davanju saglasnosti na:
1. Pravilnik o naknadama za rad predsednika i zamenika, članova Komisije i njihovih
zamenika, na poslovima komasacije zemljišta u Opštini Bački Petrovac – k.o. Bački Petrovac, sekretara Komisije, članova potkomisija, stručnih radnih tela i drugih lica angažovanih u postupku komasacije;
2. Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bački Petrovac za 2010. godinu;
3. Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Kulpin za 2010. godinu;
4. Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Gložan za 2010. godinu;
5. Program rada i Plan prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2010. godinu;
6. Plan rada Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac za 2010. godinu, i
7. Program poslovanja JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2010. godinu.

Zbog preobimnosti dnevnog reda, sednica SO-e je bila prekinuta i nastavljena dana
18.06.2010. godine sa početkom u 18,00 časova.
Usledilo je razmatranje i donošenje:
- Odluke o pristupanju d.o.o. „Oblasna razvojna asocijacija Bačka“ Novi Sad;
- Odluke o usvajanju Sporazuma o međuopštinskoj saradnji na realizaciji projekta
„Formiranje i obuka međuopštinskog radnog tima za kontrolu i smanjenje gubitka vode u Regionu Južna Bačka“;
- Rešenja o imenovanju novog člana Saveta za mlade.
Nakon dve višeminutne pauze u radu Skupštine odbornici su na predlog Komisije za
administrativno-mandatna pitanja doneli Rešenje o konstataciji prestanka odborničkih mandata sledećim odbornicima SO-e Bački Petrovac a na osnovu Odluke Ustanonog suda Republike Srbije IUz broj 52/2008:  Branki Šević iz Bačkog Petrovca, Boži Ivkoviću iz Maglića, Bojanu Zoriću iz Maglića, Čedomiru Stojanoviću iz Maglića i Ani Medovarskoj iz Kulpina. Navedeni odbornički mandati su vraćeni: Milošu Jojiću iz Maglića, Đuri Govorčinu iz Bačkog Petrovca, Ani Maljković-Džuklevski iz Bačkog Petrovca, Draganu Krčmaru iz Maglića i Ani Boldocki-Ilić iz Bačkog Petrovca.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика