Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

На позив председника Скупштине општине Бачки Петровац Др Рајка Перића, одржана је дана 24.04.2015. године XXВ седница Скупштине општине Бачки Петровац, са почетком у 17,11 часова. 

Од укупно 31 одборника Скупштине седници је присуствовало 27 одборника. Свој изостанак је оправдала одборница Ана Медоварски и одборник Ондреј Фекете, док одборници Растислав Ђенђур и Штефан Виндиш разлоге свог изостанка нису јавили.
Осим одборника, седници су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци, руководиоци одељења Општинске управе – Јан Јованкович, Душан Говорчин и Бошко Богуновић, помоћници председника Општине Бачки Петровац Ондреј Бенка, Јарослав Поповић и Синиша Станивук, правобранилац Општине Бачки Петровац Катарина Рашета, директори јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина Бачки Петровац, секретар МЗ Кулпин, представници јавних гласила и грађани – појединци.

Пошто је поздравио све присутне, председник СО-е је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање. 

Уследило је презентирање предложеног дневног реда а јавним гласањем одборника СО-е је са 27 гласова “ЗА” утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

- Усвајање записника са XXИВ седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана
20.03.2015. године;
1. Разматрање предлога те доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачки Петровац за 2015. годину; 
2. Разматрање предлога и усвајање Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Општине Бачки Петровац у 2015. години;
3. Разматрање и усвајање Финансијског плана Здравствене установе Дом здравља „Бачки
Петровац“ Бачки Петровац за 2015. годину; 
4. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Дирекције за грађевинско земљиште, путни привреду и комуналне делатности Општине Бачки Петровац за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године;
б.) Разматрање Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Финансијског плана ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2015. годину; 
5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић за 2014. годину;
6. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја д.о.о. „Глоакавалис“ из Гложана за 2014. годину;
б.) Размнатрање Плана рада д.о.о. „Глоаквалис“ из Гложана за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Финансијског плана д.о.о. „Глоаквалис“ из Гложана за 2015. годину; 
7. а.) Разматрање и усвајање Информације о раду Месне заједнице Маглић са прегледом финансијског пословања за 2014. годину;
б.) Разматрање Програма рада Месне заједнице Маглић за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Плана прихода и расхода Месне заједнице Маглић за 2015. годину; 
8. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду органа и Финансијског извештаја Месне заједнице Бачки Петровац за 2014. годину ;
б.) Разматрање Плана рада Месне заједнице Бачки Петровац за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Годишњег финансијског плана Месне заједнице Бачки Петровац за 2015. годину; 
9. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду и активностима органа и Финансијског извештаја Месне заједнице Кулпин у периоду 01.01. – 31.12.2014. године;
б.) Разматрање Плана рада Месне заједнице Кулпин за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Финансијског плана Месне заједнице Кулпин за 2015. годину; 
10. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о активностима и Финансијског извештаја Месне заједнице Гложан за 2014. годину;
б.) Разматрање Плана рада Месне заједнице Гложан за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Финансијског плана Месне заједнице Гложан за 2015. годину; 
11. Разматрање и усвајање Финансијског плана Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2015. годину; 
12. Разматрање предлога и доношење Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Бачки Петровац; 
13. а.) Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Извештаја о оствареном пословном резултату Информативног центра „Бáчскy Петровец“ у Бачком Петровцу, у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године;
б.) Разматрање Плана рада Информативног центра „Бáчскy Петровец“ у Бачком Петровцу за 2015. годину и доношење Решења о давању сагласности на исти;
ц.) Разматрање и усвајање Финансијског плана Информативног центра „Бáчскy Петровец“ у Бачком Петровцу за прво полугодиште 2015. године;
14. Разматрање предлога те доношење Решења о изменама и допунама Решења о постављању заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац; 
15. Разматрање иницијативног предлога Радомира Зотовића, одборника СО-е Бачки Петровац за доношење општих аката од стране надлежних органа Општине Бачки Петровац те доношење адекватног закључка у вези истог;
16. Одборничка питања.

Пре преласка на тачке из утврђеног дневног реда, одборници СО-е су са 27 гласова „ЗА“, без примедби и допуна, усвојили Записник са XXИВ седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана 20.03.2015. године.
Уследило је разматрање и усвајање тачака из утврђеног дневног реда.
За прву и другу тачку дневног реда одборници нису тражили додатна образложења а није било ни учесника у расправи поводом истих, тако да је са 26 односно са 25 гласова „ЗА“ најпре донет Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачки Петровац за 2015. годину и усвојен је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Општине Бачки Петровац у 2015. години.
Након тога, без додатних уводних образлагања и са учешћем одборнице СО-е Ане Болдоцки-Илић у
расправи, са 23 гласа „ЗА“ и 1 „УЗДРЖАН“, усвојен је Финансијски план Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2015. годину. 
Четврта тачка дневног реда је донела дужу обједињену расправу у вези све три подтачке, у којој су узели учешће одборници: Карол Wерле, Радомир Зотовић, Спасоје Проданов и председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, који је дао одговоре на поједина постављена питања одборника. На крају расправе, одборници СО-е су са 24 гласа „ЗА“ усвојили Извештај о раду и Финансијски извештај Дирекције за грађевинско земљиште, путни привреду и комуналне делатности Општине Бачки Петровац за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године; донели су Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2015. годину и усвојили су Финансијски план ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2015. годину.
У вези Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић за 2014. годину, најпре је директор овог ЈП Чедомир Рупар дао одговор на постављено питање одборника Срђана Симића а онда је уследило кратко обраћање са образложењима председника СО-е Бачки Петровац а уједно и председника Надзорног одбора овог ЈП Рајка Перића. На крају ове тачке су са 26 гласова „ЗА“ усвојени наведени извештаји.
Кратко обједињено образложење поводом 6. тачке дневног реда је уместо директора д.о.о. „Глоаqвалис“ из Гложана дао одборник СО-е а уједно и председник Савета МЗ Гложан Јан Бохуш. Пошто у расправи није било учесника, са 25 гласова „ЗА“ усвојен је Извештај о раду и Финансијски извештај д.о.о. „Глоакавалис“ из Гложана за 2014. годину; донето је Решење о давању сагласности на План рада д.о.о. „Глоаквалис“ из Гложана за 2015. годину и усвојен је Финансијски план овог д.о.о. за 2015. годину.
Уследиле су тачке везане за извештаје о раду и финансијске извештаје за 2014. годину те планска акта за 2015. годину месних заједница са територије Општине Бачки Петровац.
Поводом 7. тачке дневног реда, у обједињеној расправи су учествовали одборници Радомир Зотовић, Спасоје Проданов и Рајко Перић. У расправи је расправљено питање места и положаја месних заједница и њихово учешће у решавању битних питања у животу локалне заједнице а такође и питање зборова грађана месних заједница. На крају ове расправе са 25 гласова „ЗА“ и 1 „УЗДРЖАН“ усвојена је Информација о раду Месне заједнице Маглић са прегледом финансијског пословања за 2014. годину, са 26 гласова „ЗА“ донето је Решење о давању сагласности на Програм рада Месне заједнице Маглић за 2015. годину и усвојен је План прихода и расхода Месне заједнице Маглић за 2015. годину.
Краће, обједињено уводно образложење у вези 8. тачке дневног реда дао је председник Општине Бачки Петровац а уједно и члан Савета Месне заједница Бачки Петровац Павел Марчок. У расправи није било учесника те је на основу спроведеног гласања са 23 гласа „ЗА“ усвојен Извештај о раду органа и Финансијски извештај Месне заједнице Бачки Петровац за 2014. годину, донето је Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Бачки Петровац за 2015. годину и усвојен је Годишњи финансијски план ове Месне заједнице за 2015. годину.
Без уводних образлагања и расправе одборници су у наставку седнице СО-е усвојили Извештај о раду и активностима органа и Финансијски извештај Месне заједнице Кулпин у периоду 01.01. – 31.12.2014. године, донели су Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Кулпин за 2015. годину и усвојили су Финансијски план Месне заједнице Кулпин за 2015. годину. 
Одборник Јан Бохуш а уједно и председник Савета Месне заједнице Гложан је дао краће обједињено образложење у вези 10. тачке дневног реда. У расправи није било учесника те су са 24 гласа „ЗА“ усвојени Извештај о активностима и Финансијски извештај Месне заједнице Гложан за 2014. годину и донето је Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Гложан за 2015. годину. Финансијски план Месне заједнице Гложан за 2015. годину је усвојен са 23 гласа „ЗА“.
Уводна образлагања нису тражена ни у вези 11, 12, 13. и 14. тачке дневног реда. Такође, ни расправе поводом ових тачака нису вођене, тако да су одборници усвојили-донели: Финансијски план Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац за 2015. годину; Одлуку о јавним паркиралиштима на територији Општине Бачки Петровац; Извештај о раду и Извештај о оствареном пословном резултату Информативног центра „Бáчскy Петровец“ у Бачком Петровцу, у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године; Решење о давању сагласности на План рада Информативног центра „Бáчскy Петровец“ у Бачком Петровцу за 2015. годину; Финансијски план Информативног центра „Бáчскy Петровец“ у Бачком Петровцу за прво полугодиште 2015. године и Решење о изменама и допунама Решења о постављању заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац.
Под 15. тачком вођена је дужа расправа у којој су учествовали одборници: Радомир Зотовић и Јан Бохуш, док су образложења и објашњења у вези овог питања дали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок и помоћник председника Општине Бачки Петровац Синиша Станивук. На крају ове тачке усвојен је радни закључак предложен од стране председника СО-е, којим је иницијативни предлог одборника Зотовића прослеђен Општинском већу и Општинској управи на проучавање и припрему предлога општих аката који недостају у правној регулативи наше локалне самоуправе. 
На крају XXВ седнице Скупштине општине Бачки Петровац своја одборничка питања су поставили одборници: Милош Јојић, Срђан Симић, Радомир Зотовић и Ана Болдоцки-Илић. Одборник Јан Бохуш је информисао присутне о реализацији задатка који му је дат од стране СО-е (као посланику у Скупштини АПВ) на XXИВ седници СО-е а у вези проблема насталог у коришћењу спортске хале у Маглићу.

Овим је седница СО-е закључена у 20,08 часова.