Izveštaj sa XXX sedice Skupštine opštine Bački Petrovac

XXX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je održana dana 28.12.2010. godine, sa početkom u 9,07 časova. Sednici je prisustvovalo 29 odbornika.
Predsednik Skupštine opštine je za ovu sednicu predložio 11 tačaka dnevnog reda, ali na predlog Opštinskog veća i obrazloženja koje je dao predsednik Opštine Bački Petrovac, po hitnom postupku, u predlog dnevnog reda ove sednice su uvrštene još tri tačke, i to:
- Razmatranje predloga te donošenje Odluke o dopunama Odluke o predlogu
Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac;
- Razmatranje predloga te donošenje Odluke o promeni kulture na parceli broj
2360/6 u k.o. Bački Petrovac;

- Razmatranje predloga te donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke
o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu.
Pre prelaska na razmatranje pojedinih tačaka utvrđenog dnevnog reda, odbornici su se izjasnili o usvajanju zapisnika sa XXVII, XXVIII i XXIX sednice SO-e, koji su zbog više nastavaka (XXVII sednica SO-e je imala tri a XXVIII jedan nastavak), tek na ovoj sednici mogli biti razmotreni i usvojeni.
 Usledilo je razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
 Pod prvom tačkom a nakon uvodnog obrazlaganja koje je dato od strane predsednika Komisije za administrativno-mandatna pitanja, bez rasprave, doneto Rešenje o prestanku mandata Janu Hansmanu, odborniku SO-e, pošto je imenovani Rešenjem SO-e dana 03.12.2010. godine izabran na fukciju zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac.
 Povodom podtačke b.) a nakon obrazlaganja izveštaja i predloga datog od strane Komisije za administrativno-mandatna pitanja, vođena je duža rasprava o verifikaciji odborničkog mandata Radomiru Zotoviću, preduzetniku iz Maglića, kome je Opštinska izborna komisija dana 20.12.2010. godine, na osnovu podnete dokumentacije od strane podnosioca Izborne liste „Za sredinu u kojoj vredi živeti – G 17 plus Dr. Jan Sabo“, izdala Uverenje o izboru za odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac. Nakon ove rasprave a nakon sprovedenog glasanja doneto je Rešenje da se imenovanom ne verifikuje odbornički mandat u SO-e Bački Petrovac.
 Nakon kraće pauze, sednica SO-e je nastavljena razmatranjem predloga Odluke o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu. Obrazloženje predloga Odluke je dao rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. Na isti nisu podneti amandmani, tako da je odmah usledila rasprava o dostavljenom predlogu. Nakon iscrpne rasprave, sa 21 glasom „ZA“ doneta je navedena Odluka.
Usledilo je razmatranje dveju tačaka, koje je Opštinsko veće predložilo da se razmatraju po hitnom postupku. Obrazloženja u vezi obe tačke su data od strane Opštinskog javnog pravobranioca i odbornika Jana Bohuša, te su bez učesnika u raspravama, sa 22 glasa donete: Odluka o dopunama Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava korišćenja na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u korist Opštine Bački Petrovac i Odluka o promeni kulture na parceli broj 2360/6 u k.o. Bački Petrovac.
 Odluka o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2011. godini doneta je nakon obrazloženja koje je dato od strane direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, bez učesnika u raspravi.
 Na tekst predloga Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac data su tri usmena amandmana, od kojih su dva prihvaćena i isti su u kompletu doneti sa tekstom navedene odluke.
 U nastavku sednice SO-e usledilo je obrazlaganje i usvajanje Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2011. godinu, na koji su u predviđenom roku podneta tri amandmana: amandman odbornika Miloša Jojića, amandman odbornika Ondreja Koroša i amandman Odborničke grupe „Za evropsku Vojovodinu – Boris Tadić“, koji je pre sednice SO-e povučen od predlagača. Inače Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je usvojilo u potpunosti amandman odbornika Ondreja Koroša, dok je amandman odbornika Miloša Jojića delimično prihvaćen, odnosno preformulisan. Povodom ove tačke dnevnog reda vođena je duga i iscrpna rasprava, u kojoj su učestvovali: Miloš Jojić, Jan Sabo, Juraj Červenak, Radomir Zotović, Jan Bohuš, Pavel Marčok, Jaroslav Popović, Ana Maljković – Džuklevski, Ondrej Koroš, Pavel Balca i Spasoje Prodanov. Nakon rasprave sprovedeno je glasanje a rezultat glasanja je bio – sa 23 glasa „ZA“ usvojena je Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu.
 Usledilo je razmatranje i usvajanje sledećih odluka i rešenja (bez učesnika u raspravama povodom istih):
- Odluke o zaštiti životne sredine od buke i merama za zaštitu od buke na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
- Odluke o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u Opštini Bački Petrovac;
- Odluke o potvrđivanju članstva Opštine Bački Petrovac u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije;
- Rešenja o razrešenju Katarine Melegove – Melihove od dužnosti v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
- Rešenja o imenovanju Katarine Melegove – Melihove za v.d. direktora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac;
- Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za radnu zonu (blokovi 1, 2 i 4) u Magliću; i
- Odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu.
Na kraju sednice SO-e odbornici: Miloš Jojić, Pavel Topoljski, Pavel Marčok i Katari-
na Zornjanova su postavili odbornička pitanja odnosno dali su odborničke predloge.
 XXX sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena novogodišnjom čestitkom koja je upućena građanima Opštine Bački Petrovac od strane predsednika SO-e, Miroslava Pucovskog, u 17,05 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика