Izveštaj sa XXXI sedice Skupštine opštine Bački Petrovac

XXXI sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je sazvana i  održana dana 25.02.2011. godine sa početkom u 9,15 časova. Ovoj sednici je prisustvovalo 29 odbornika.
Osim odbornika SO-e, direktora javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, novinara sredstava javnog informisanja i građana opštine, sednici su prisustvovali i učenici III.b. i III.c. razreda Gimnazije „Jan Kolar“ iz Bačkog Petrovca, koji u okviru svoje nastave imaju predmet Građansko vaspitanje.
Za ovu sednicu predsednik Skupštine opštine je predložio 9 tačaka dnevnog reda.
Na predlog Opštinskog veća i obrazloženja koje je dao predsednik Opštine Bački Petrovac, po hitnom postupku, u predlog dnevnog reda ove sednice je uvrštena tačka:
- Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac.

Pre prelaska na razmatranje pojedinih tačaka utvrđenog dnevnog reda, odbornik Juraj Červenak je obavestio predsednika SO-e i javnost, da je oformljena nova Odbornička grupa u SO-e „Nezávislí poslanci“, kojoj predsedava Juraj Červenak a istu sačinjavaju odbornici SO-e: Juraj Červenak, Rastislav Struhar, Pavel Topoljski, Pavel Balca i Vladimir Zima.
Nakon toga odbornici su se izjasnili o usvajanju zapisnika sa XXX sednice SO-e, te je usledilo razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
 Pod prvom tačkom dnevnog reda, pošto je predsednik Komisije za administrativno-mandatna pitanja obrazložio predlog ove Komisije da se na osnovu podnete pismene ostavke odbornika Sabo Jana donese Rešenje o konstatovanju prestanka mandata ovog odbornika u SO-e, imenovani odbornik je uz kraće obrazloženje, u u skladu sa odredbama Zakona o lokalnim izborima, odustao od svoje ostavke, te se prešlo na drugu tačku dnevnog reda.
 Kao druga tačka dnevnog reda pred odbornicima SO-e se našao predlog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2011. godinu. Predlog ovog Programa je rezultirao dužom diskusijom odbornika, gde je usvojen usmeni amandman na isti – da se isti dopuni sa sledećim pitanjem:
- „Informacija o ukupno isplaćenim sredstvima iz budžeta Opštine Bački Petrovac u 2010. godini za Ugovore o delu.“
 Takođe, odbornici su se složili, da se od strane Komisije za propise i predstavnika političkih opcija zastupljenih u Skupštini, usvojeni Program rada Skupštine dopuni sa „tajmingom“ – vremenskim periodom u kome će se pojedina pitanja iz Programa rada realizovati (ako ne po mesecima, bar kvartalno).
 Usledilo je razmatranje i donošenje Programa rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje otpadom za 2011. godinu.
 Nakon kratkog obrazlaganja koje je dato od strane zamenika predsednika Opštine Bački Petrovac, bez primedbi je doneta Odluka o izmenama i dopunama Odluke o partnerstvu, prijateljstvu i saradnji Opštine Bački Petrovac i Opštine Stará Ľubovňa (Slovačka Republika).
 Što se tiče Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu i njegovog Programa rada za 2011. godinu, odbornici SO-e nisu tražili nikakva dodatna obrazloženja i nisu imali nikakvih pitanja, tako da je sa 19 glasa „ZA“ usvojen Izveštaj o radu a sa 23 glasa „ZA“ doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu.
 Pošto je obrazloženje potrebe da se po hitnom postupku donese Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac dato još na početku sednice Skupštine, odbornici su bez primedbi usvojili Rešenje da se za predsednika Nadzornog odbora ove Ustanove imenuje Pavel Balca, odbornik iz Gložana.
 Pod sedmom tačkom dnevnog reda odbornici su razmotrili predlog Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac. Pošto je predsednik Komisije za kadrovska pitanja i  radne odnose prezentirao pozitivno mišljenje ove Komisije o ponuđenom predlogu, doneto je Rešenje, kojim su u navedeni Savet izabrani: Vladimir Turan, predsednik Opštine Bački Petrovac, Miroslav Pucovski, predsednik SO-e Bački Petrovac, Rada Matanić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, Sudska jedinica u Bačkom Petrovcu, Zuzana Tarnoci, sudija Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci, Odeljenje u Bačkom Petrovcu, Jan Vozar, komandir Policijske stanice u Bačkom Petrovcu, Jan Ribovič, direktor ZU Dom zdralja „Bački Petrovac“, Bački Petrovac, Radoslav Bogdanović, predstavnik obrazovnih ustanova u Opštini Bački Petrovac, Aleksandra Arsenin, direktorka Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Ana Moravekova, predstavnik CK Opštine Bački Petrovac, Katarina Melegova – Melihova, predstavnica medija Opštine Bački Petrovac, Jan Brna, predsednik saveta MZ Bački Petrovac, Rajko Perić, predsednik Saveta MZ Maglić, Jan Bohuš, predsednik Saveta MZ Gložan i Branislav Cesnak, predsednik Saveta MZ Kulpin.
 Osma tačka dnevnog reda je sadržala podtačke a.) i b.). Pod podtačkom a.) odbornici su bez rasprave doneli Rešenje o razrešenju upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac – mr. Čanji Pavela, pošto je imenovanom istekao četvorogodišnji mandat na koji je izabran na ovu funkciju. Pod podtačkom b.) predlog Opštinskog veća da se na mesto upravnika ove Ustanove, a na osnovu raspisanog javnog konkursa, ponovo imenuje mr. Pavel Čanji, nije dobio podršku odbornika SO-e, pošto je „ZA“ navedeni predlog glasalo 7 a  16 odbornika je bilo „UZDRŽANO“.
 Nakon kratkog obrazlaganja koje je dato od strane predsednika Komisije za kadrovska pitanja i radne odnose, odbornici SO-e su pod devetom tačkom najpre doneli Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije predsednika Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta, bivšem odborniku SO-e Janu Triaški te su bez rasprave doneli Rešenje o imenovanju Vladimira Sikoru, odbornika iz Bačkog Petrovca za novog predsednika ove Komisije.
 Usledila je usmena ostavka Sabo Jana na funkciju odbornika SO-e, koja je u skladu sa članom 46. stav 3. Zakona o lokalnik izborima odmah i utvrđena od strane Skupštine opštine.
 Na kraju sednice odbornici Juraj Červenak, Miloš Jojić, Spasoje Prodanov, Siniša Stanivuk, Ondrej Fekete, Jaroslav Popović, Ondrej Koroš, Marija Andrašik, Pavel Balca i Miroslav Pucovski su postavili brojna odbornička pitanja te izneli  i neke svoje predloge.
 XXXI sednica SO-e je zaključena u 13,18 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика