Izveštaj sa XXXII sedice Skupštine opštine Bački Petrovac

XXXII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je sazvana i  održana dana 18.03.2011. godine, sa početkom u 9,13 časova. Sednici SO-e je prisustvovalo 25 odbornika, s tim, da su 2 odbornika opravdala svoj izostanak (Vladimir Sikora i Ana Boldocki-Ilić).
Osim odbornika SO-e, sednici su prisustvovali direktori javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, novinari sredstava javnog informisanja i nekolicina građana Opštine Bački Petrovac.
Za ovu sednicu predsednik Skupštine opštine je predložio 11 tačaka dnevnog reda, međutim na predlog istog, u predlog dnevnog reda je uvrštena kao 1. tačka (po hitnom postupku):

а.) Razmatranje mišljenja i predloga Komisije za administrativno mandatna pitanja povodom Presude Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-2 Už. 908/10 о poništavanju Rešenja Skupštine opštine Bački Petrovac, br. 011-110/2010-02, оd 28.12.2010. godine te donošenje rešenja u vezi potvrđivanja-verifikacije odborničkog mandata Radomira Zotovića, preduzetnika iz Maglića, Ul. Đure Salaja 17;
b.) Razmatranje mišljenja i predloga Komisije za administrativno-mandatna pitanja u vezi potvrđivanja-verifikacije mandata novoizabranom odborniku SO-e;
c.) Davanje svečane izjave novoizabranih odbornika SO-e Bački Petrovac.
Na predlog i uz obrazloženje predsednika Opštine Bački Petrovac, iz predloga dnevnog reda je skinuta  8. tačka, koja je glasila:
„8. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.“
Takođe, na predlog Odborničke grupe „Za evropsku Vojvodinu – Boris Tadić“, po hitnom postupku (uz adekvatno obrazloženje) je predloženo da se kao predposlednja  tačka dnevnog reda razmotri pitanje:
 „Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove za Opštinu Bački Petrovac.“
 Pošto su se odbornici SO-e pozitivno izjasnili o predlogu dnevnog reda sa navedenim izmenama i dopunama, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka iz istog.
 Povodom 1. tačke dnevnog reda – podtačka a.), povodom Presude Upravnog suda, Odeljenje u Novom Sadu, III-2 Už. 908/10 о poništavanju Rešenja Skupštine opštine Bački Petrovac, br. 011-110/2010-02, оd 28.12.2010. godine,  odbornici SO-e Bački Petrovac su ponovo odbili potvrditi-verifikovati odbornički mandat Radomiru Zotoviću, preduzetniku iz Maglića, uz obrazloženje koje je predloženo od strane Komisije za administrativno-mandatna pitanja.
 Na isti način odbornici SO-e su se izjasnili o predlogu Komisije za administrativno-mandatna pitanja, da se ne potvrdi- ne verifikuje mandat Juraju Stupavskom, preduzetniku iz Gložana, kome je Opštinska izborna komisija dana 17.03.2011. godine izdala Uverenje o izboru odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac.
 U nastavku sednice a nakon iscrpnog obrazlaganja, koje je dato od strane Tatiane-Miline Turan, inspektorke za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac, odbornici SO-e su sa 18 glasova „ZA“ usvojili Lokalni plan upravljanja otpadom za Opštinu Bački Petrovac.
 Bez dodatnih obrazlaganja i rasprava, odbornici SO-e su u nastavku usvojili:
- Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu;
- Izveštaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva za 2010. godinu;
- Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
Bogatu raspravu u kojoj je učesvavala većina odbornika SO-e je izazvala 6. tačka dnevnog reda, koja je glasila:
„Razmatranje Programa poslovanja i Finansijskog plana Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac za 2011. godinu te donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti.“
 Dato je puno konstruktivnih primedbi i predloga u vezi ovog pitanja, te su na kraju povodom ove tačke dnevnog reda odbornici SO-e sa 18 glasova „ZA“ i 1 glasom „UZDRŽANI“ doneli Rešenje o davanju saglasnosti na isti.
 Takođe, odbornici SO-e su nakon konstruktivne diskusije doneli Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za KSP „Komunalac“ Maglić za 2011. godinu.
 Što se tiče davanja saglasnosti na izmene i dopune Statuta Mesne zajednice Gložan  i davanja saglasnosti na Odluku o prazniku – Danu Mesne zajednice Gložan, iste su izglasane nakon obrazlaganja koja su data od strane predsednika Saveta MZ Gložan Jana Bohuša i diskusija odbornice SO-e a ujedno i predsednice Komisije za propise Katarine Zornjanove i odbornika Juraja Červenaka, Jaroslava Popovića i Ondreja Koroša.
 Pod 10. tačkom dnevnog reda, bez veće rasprave je doneto Rešenje o imenovanju mr Pavla Čanjija, prof. likovne umetnosti iz Kulpina za vršioca dužnosti upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac, na period ne duži od 6 meseci od dana  imenovanja.
 U vezi tačke 11., podtačka a.) - od dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan razrešena je zbog neprisustvovanja sednicama Školskog odbora Viera Miškovicova, dipl. ing. iz Gložana, predstavnica lokalne samouprave. Umesto imenovane, pod podtačkom b.) na navedenu dužnost  je imenovana Ana Fekete, iz Gložana, Ulica maršala Tita 90, kao predstavnica lokalne samouprave.
 Pod tačkom 12. je konstatovano, da je Radomir Zotović podneo usmenu ostavku na funkciju predsednika Komisije za planove  za Opštinu Bački Petrovac te je na izmenjeni predlog predlagača na funkciju predsednika ovog stalnog radnog tela SO-e imenovan odbornik Juraj Červenak, iz Gložana a u skladu sa članom 39. stav 2. Statuta Opštine Bački Petrovac.
 Na kraju sednice SO-e odbornici Juraj Červenak, Miloš Jojić, Miroslav Pucovski, Pavel Balca, Jaroslav Popović, Ondrej Koroš, Jan Bohuš i Pavel Marčok su postavili nekoliko odborničkih pitanja i dali su pojedine predloge.
 XXXII sednica Skupštine opštine Bački Petrovac je zaključena u 15,43 časova.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика