Извештај са 32. седнице Скупштине општине Бачки Петровац (01.02.2016. године)

grb opstine vesti

  Тридесет друга седница Скупштине општине Бачки Петровац сазвана је по хитном поступку од стране председника СО-е Бачки Петровац, у складу са чланом 72.а. Пословника Скупштине општине Бачки Петровац и одржана је 01.02.2016. године са почетком у 17,08 часова. 

 

Од укупно 31 одборника седници СО-е је присуствовало 28 одборника. Свој изостанак са седнице је оправдао одборник Спасоје Проданов, док одборници Растислав Ђенђур и Штефан Виндиш разлоге свог изостанка нису јавили.

Осим одборника седници су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок, заменик председника Општине Бачки Петровац Мирослав Чеман, начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац Душан Говорчин, руководиоци одељења Општинске управе – Бошко Богуновић и Душан Говорчин, помоћник председника Општине Бачки Петровац Јарослав Поповић, члан Општинског већа Општине Бачки Петровац Самуел Вало, директори јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач Општина Бачки Петровац, представници јавних гласила и 5 грађана који су изразили жељу да присуствују седници Скупштине.

 Након уводних речи (где је дато образложење за сазивање седнице СО-е по хитном поступку) и поздрављања свих присутних, председник СО-е Рајко Перић је констатовао да седници присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање.

 Уследила је презентација предложеног дневног реда. Исти је гласио:

 

ДНЕВНИ РЕД

- Усвајање записника са 31 седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана

29.12.2015. године;

1. Разматрање предлога те доношење Одлуке о максималном броју запослених на

неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2015. годину;

2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о оснивању Савета за

запошЉавање Општине Бачки Петровац;

3. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора

Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу (Желислава Марушњика, представника Наставничког и Педагошког већа);

б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању новог члана Школског

одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу (Јасне Лаћарак, представнице Наставничког и Педагошког већа);

4. Разматрање предлога те доношење Одлуке о утврђивању називима паркова испред Би-

блиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу и киоска Туристичке организације Општине Бачки Петровац у центру Бачког Петровца;

  5. Одборничка питања.

 Предложени дневни ред је утврђен једногласно са 28 гласова „За“.

 Што се тиче записника са 31. седнице, исти је усвојен без примедби са 27 гласова „За“ и 1 гласом „Уздржан“.

Након тога се прешло на разматрање тачака из утврђеног дневног реда.

 Дуже уводно образложење у вези прве тачке дневног реда је дао начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац Душан Говорчин. У расправи, која је након тога отворена, учествовали су одборници: Карол Wерле, Јан Бохуш, Милош Јојић, Радомир Зотовић, Рајко Перић и Ана Болдоцки-Илић. На питања, примедбе и дилеме изнете у расправи поводом ове тачке дневног реда одговор је дао председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок. На крају расправе са 22 гласа „За“ донета је Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2015. годину.

 Поводом друге тачке дневног реда, без додатног образлагања понуђеног предлога одлуке и без расправе, одборници СО-е су са 25 гласова „За“ донели Одлуку о измени Одлуке о оснивању Савета за запошЉавање Општине Бачки Петровац.

 У вези треће тачке – подтачке а.) и б.), образложење је дато од стране председника СО-е Бачки Петровац а уједно и председника Комисије за кадровска питања и радне односе Рајка Перића. Пошто питања у обједињеној расправи није било, одборници СО-е су са 26 гласова „За“ донели Решење о разрешењу Желислава Марушњика, професора филозофије, из Дебељаче (представника Наставничког и Педагошког већа) од дужности члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу (због сукоба интереса између дужности члана Школског одбора и функције председника Синдикалне организације Гимназије) и Решење о именовању Јасне Лаћарак, васпитачице у дому ученика, из Бачког Петровца за новог члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, као представнице Наставничког и Педагошког већа.

 Као четврта тачка дневног реда размотрен је предлог Одлуке о утврђивању називима паркова испред Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу и киоска Туристичке организације Општине Бачки Петровац у центру Бачког Петровца. У расправи поводом ове тачке су учествовали одборници Ана Болдоцки-Илић, Ондреј Корош и Катарина Зорњанова а Павел Марчок је у име предлагача – као представник Савета МЗ Бачки Петровац ближе образложио мотиве који су инспирисали чланове Савета МЗ Бачки Петровац за давање иницијативе за давање назива за наведене паркове у Бачком Петровцу. На крају ове тачке, одборници су са 27 гласова „За“ донели Одлуку о утврђивању називима паркова испред Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу и киоска Туристичке организације Општине Бачки Петровац у центру Бачког Петровца.

 На крају седнице своја одборничка питања су поставили одборници Карол Wерле, Радомир Зотовић, Јан Мелег, Ана Болдоцки-Илић и Милош Јојић. На поједина одборничка питања одборника Wерлеа ј и Радомира Зотовића усмено је дао одговоре председник Општине Бачки Петровац, док ће на остала питања одговори бити дати у писменој форми.

 Овим је седница Скупштине општине закључена у 19,29 часова.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика